Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 69
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej (M.P. z 2020 r. poz. 803) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 2 w lit. a i w pkt 3, w § 8 w ust. 3 oraz w § 10 w ust. 4 w pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy "Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi";

2) użyte w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 2 w lit. a i w pkt 3 oraz w § 10 w ust. 2 w pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy "Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi";

3) użyte w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 2 w lit. b i w pkt 3, w § 8 w ust. 3 oraz w § 10 w ust. 4 w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy "Minister Środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Minister Klimatu i Środowiska";

4) użyte w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 2 w lit. b i w pkt 3 oraz w § 10 w ust. 2 w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy "Ministerstwo Środowiska" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwo Klimatu i Środowiska".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka

Monitor Polski