Kategorie

Monitor Polski

PROTOKÓŁ

o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024,

podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.

Tekst pierwotny

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej, zwani dalej "Stronami",

kierując się pragnieniem pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury i mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pekinie dnia 30 września 1986 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Współpraca instytucjonalna

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury i stowarzyszeniami twórców, a także innymi organizacjami działającymi w obszarze kultury w obu Państwach.

Artykuł 2

Wymiana artystów i twórców

1. Strony będą ułatwiać nawiązywanie kontaktów miedzy artystami i twórcami z obu Państw.

2. Strony będą zachęcać do organizowania rezydencji artystycznych oraz wymiany wizyt artystów i twórców. Szczegółowe warunki organizowania i finansowania tych pobytów i wizyt będą uzgadniane przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych, oddzielnie w każdym przypadku.

Artykuł 3

Wymiana zespołów artystycznych

1. Strony będą wspierać udział swoich zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach i konkursach, jak również w innych znaczących wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Państwie drugiej Strony.

2. Szczegółowe kwestie dotyczące wyboru zespołów artystycznych oraz programu pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między właściwymi instytucjami.

3. Podział kosztów realizacji tej wymiany będzie ustalany bezpośrednio przez właściwe instytucje, w oparciu o zasady wzajemności i odpowiedniej partycypacji finansowej.

Artykuł 4

Wizyty studyjne

1. W celu planowania i realizacji wspólnych projektów Strony będą organizować wizyty studyjne specjalistów w dziedzinie kultury.

2. Szczegółowe warunki dotyczące organizacji tych wizyt studyjnych zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron, w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł 5

Teatr

Strony będą popierać działania na rzecz włączania utworów dramatycznych autorów pochodzących z obu Państw do repertuaru instytucji kultury drugiej Strony.

Artykuł 6

Muzyka i taniec

1. Strony będą wspierać organizację warsztatów mistrzowskich w dziedzinie muzyki i tańca oraz wymianę dyrygentów, solistów i choreografów.

2. Strony będą zachęcać odpowiednie instytucje z obu Państw, aby współpracowały przy organizowaniu Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla Młodych Pianistów w Pekinie.

Artykuł 7

Kinematografia

1. Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich filmowców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium Państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. Strony na zasadach wzajemności będą organizować tygodnie filmowe. Szczegóły dotyczące organizacji tych tygodni zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje Stron.

3. Strony będą popierać współpracę między instytucjami filmowymi, filmotekami narodowymi i stowarzyszeniami filmowców z obu Państw.

Artykuł 8

Literatura

1. Strony będą ułatwiać dokonywanie tłumaczeń dzieł literackich autorów pochodzących z Państwa drugiej Strony. Instytut Książki w Krakowie będzie wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język chiński. Narodowa Administracja do spraw Prasy i Wydawnictw (Narodowa Administracja do spraw Prawa Autorskiego) Chińskiej Republiki Ludowej będzie wspierać dokonywanie przekładów dzieł literatury chińskiej na język polski.

2. Strony będą wspierać działania mające na celu kształcenie tłumaczy. Strona polska zachęca chińskich tłumaczy literatury polskiej do korzystania z programów koordynowanych przez Instytut Książki w Krakowie, w tym z programu pobytowego Kolegium Tłumaczy. Strona chińska zachęca polskich tłumaczy literatury do udziału we właściwych programach oferowanych przez Sieć Wspierania Przekładów i Studiów nad Kulturą Chińską.

3. Strony będą wspierać udział w międzynarodowych targach książki odbywających się na terytorium Państwa drugiej Strony.

Artykuł 9

Biblioteki

Strony będą ułatwiać dalszą współpracę między bibliotekami narodowymi obu Państw, prowadzoną na podstawie Umowy o współpracy pomiędzy Biblioteką Narodową w Chinach a Biblioteką Narodową w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń i publikacji.

Artykuł 10

Archiwa

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między archiwami obu Państw, realizowaną na podstawie Porozumienia o współpracy archiwalnej pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Administracją Archiwów Państwowych Chińskiej Republiki Ludowej, podpisanego w Pekinie dnia 13 kwietnia 2015 roku.

Artykuł 11

Muzea

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów obu Państw obejmującej zarządzanie muzeami, kształcenie personelu, ochronę i badania zbiorów, a także wymianę wystaw.

2. Strony będą wspierać organizowanie wizyt studyjnych pracowników muzeów. Szczegóły tych wizyt zostaną ustalone przez właściwe instytucje obu Państw.

3. Strony będą wspierać dalszą współpracę między Muzeum Narodowym w Warszawie a Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie, w szczególności w zakresie wymiany kuratorów i konserwatorów.

4. Strony będą wspierać dalszą współpracę między Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie a Muzeum Rezydencji Księcia Kunga w Pekinie, w ramach projektu "Ogrody Światła".

5. Strony będą sprzyjać współpracy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z Chińskim Narodowym Muzeum Sztuki w Pekinie, w ramach Międzynarodowego Związku Muzeów Jedwabnego Szlaku oraz Międzynarodowego Związku Muzeów Sztuki i Galerii Jedwabnego Szlaku.

6. Strony będą sprzyjać współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Muzeum Wojny i Oporu Narodu Chińskiego przeciwko Japońskiej Agresji w Pekinie.

7. Strony będą sprzyjać współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Muzeum Uchodźców Żydowskich w Szanghaju.

Artykuł 12

Ochrona dziedzictwa kulturowego i konserwacja zabytków

1. Strony będą zachęcać do wymiany doświadczeń między instytucjami obu Państw zajmującymi się konserwacją i ochroną zabytków.

2. Strony będą wspierać organizację wspólnych programów szkoleniowych w zakresie zarządzania i ochrony miejsc światowego dziedzictwa kulturowego, których koordynatorami będą ze strony polskiej Narodowy Instytut Dziedzictwa, a ze strony chińskiej Narodowa Administracja do spraw Dziedzictwa Kulturowego Chińskiej Republiki Ludowej.

Artykuł 13

Ochrona dóbr kultury

1. Strony w ramach swoich kompetencji będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z prawem obowiązującym w Państwie każdej ze Stron oraz wiążącymi oba Państwa konwencjami międzynarodowymi. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium Państwa jednej Strony i wwiezione na terytorium Państwa drugiej Strony podlegają zwrotowi.

2. Właściwe instytucje Stron będą współpracować w celu wdrożenia postanowień Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 roku.

3. Strony zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawa międzynarodowego i innymi standardami międzynarodowymi będą dążyć do ujawnienia i zwrotu dóbr kultury, które zaginęły, zostały bezprawnie wywiezione lub w inny nielegalny sposób znalazły się na terytorium Państwa drugiej Strony.

Artykuł 14

Polityka pamięci

1. Strony będą podejmować starania mające na celu ochronę miejsc o znaczeniu historycznym dla obu narodów.

2. Strona polska oferuje chińskim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.

Artykuł 15

Dziedzictwo niematerialne

1. Strony będą popierać współpracę w obszarze ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzoną w Paryżu dnia 17 października 2003 roku.

2. Strony będą wspierać udział swoich przedstawicieli w Forum Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, organizowanym w ramach formatu Europa Środkowowschodnia - Chiny.

Artykuł 16

Przemysły kultury

Strony będą promować współpracę w dziedzinie przemysłów kultury, w tym udział swoich przedstawicieli w Forum Sektorów Kreatywnych, organizowanym w ramach formatu Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny.

Artykuł 17

Współpraca wielostronna

1. Strony będą współpracować w ramach platformy Asia-Europe Meeting w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

2. Strony będą promować działania kulturalne wynikające ze współpracy w formacie Europa Środkowo-Wschodnia - Chiny.

Artykuł 18

Postanowienia ogólne

1. Właściwe instytucje Stron zapewnią, że osoby uczestniczące w wymianie na podstawie niniejszego Protokołu będą posiadać odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.

2. Strony będą ułatwiać właściwym instytucjom starania o wydanie stosownych wiz dla osób uczestniczących w wymianie kulturalnej prowadzonej w ramach niniejszego Protokołu.

Artykuł 19

Ochrona danych osobowych

Strony zapewnią wdrożenie odpowiednich środków ochrony danych osobowych w związku z realizacją postanowień niniejszego Protokołu.

Artykuł 20

Postanowienia końcowe

1. Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku. Okres obowiązywania Protokołu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Protokołu, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.

2. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Protokół przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

Sporządzono w Warszawie, dnia 27 stycznia 2021 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Wersja w języku chińskim

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-24
  • Data wejścia w życie: 2021-01-27
  • Data obowiązywania: 2021-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski