Kategorie

ZARZĄDZENIE NR 41
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości;

2) przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji;

3) opracowanie propozycji stanowiska do uwag zgłoszonych w toku rządowego procesu legislacyjnego do propozycji, o których mowa w pkt 2.

2. Propozycje rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Zespół przedstawia Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;

2) pozostali członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

d) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

e) przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

3) sekretarz Zespołu - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach mieszkalnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

2. Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka Zespołu, przewodniczący Zespołu zaprasza przedstawicieli:

1) Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

2) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

3) Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

4) Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

3. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 organów administracji rządowej, instytucji lub organizacji, a także specjalistów i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu.

4. Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą przewodniczącego Zespołu, zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu, przewodniczy jego posiedzeniom i reprezentuje go na zewnątrz;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

3) ustala harmonogram prac Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2;

4) wyznacza zadania poszczególnym członkom Zespołu;

5) monitoruje realizację harmonogramu prac Zespołu i podejmuje działania mające na celu usprawnienie jego prac.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania realizuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.

1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób biorących udział w pracach Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczyć do udziału w pracach grup roboczych pracowników obsługujących ich urzędów albo reprezentujących kierowane przez nich instytucje.

§ 6.

Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub jednostki przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 7.

Udział w pracach Zespołu, w tym udział w pracach grup roboczych, o których mowa w § 5, jest nieodpłatny.

§ 8.

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego Zespołu.

3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Zespołu,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Zespołu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

4. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 9.

1. Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

§ 10.

1. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających rozwiązania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.

2. Z dniem akceptacji przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1:

1) znosi się Zespół;

2) traci moc zarządzenie.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
  • Data wejścia w życie: 2021-04-28
  • Data obowiązywania: 2021-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.