Kategorie

UCHWAŁA NR 47
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" (M.P. z 2019 r. poz. 287) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Łączna wartość Programu w latach 2016-2021 wyniesie nie więcej niż 3 052,04 mln zł.";

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [PROGRAM WIELOLETNI „ZABEZPIECZENIE TRANSPORTU POWIETRZNEGO NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W PAŃSTWIE (VIP)”]

Załącznik do uchwały nr 47 Rady Ministrów
z dnia 6 kwietnia 2021 r. (poz. 409)

PROGRAM WIELOLETNI "ZABEZPIECZENIE TRANSPORTU POWIETRZNEGO NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W PAŃSTWIE (VIP)"

Program wieloletni "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" będzie realizowany stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Ponadto w dokumencie wskazano, w szczególności, określenie jednostki organizacyjnej realizującej Program lub koordynującej jego wykonanie, cel Programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (z budżetu państwa), wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach, a także miernik określający stopień realizacji celu.

I. Ogólne przyczyny wprowadzenia programu wieloletniego

Celem Programu jest realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Program zapewnia elastyczne finansowanie, w tym umożliwia zaciąganie zobowiązań w poszczególnych latach jego realizacji do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Programu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności z art. 136, oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Wydatki na realizację tego Programu zaplanowano w horyzoncie 6 lat.

Wprowadzenie na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej samolotów "małych" oraz samolotów "średnich" pozwoli osiągnąć zdolność do zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie. Zdolność ta umożliwi realizację zadań lotniczych na rzecz dysponentów w obszarze europejskim i międzykontynentalnym (w tym loty transatlantyckie).

II. Diagnoza sytuacji w zakresie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadają zdolności do realizacji zadania zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (w tym o statusie HEAD) z wykorzystaniem samolotów pasażerskich. Obecnie transport powietrzny jest realizowany przez:

- czarter dwóch samolotów Embraer ERJ 170-200 LR - umowa zawarta z PLL LOT,

- śmigłowce W-3WA VIP, będące na wyposażeniu 1. Bazy Lotnictwa Transportowego,

- samoloty CASA C-295M, będące na wyposażeniu 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, w przypadku konieczności transportu HEAD "na teatrze"1) .

Transport samolotowy VIP (w tym o statusie HEAD) jest realizowany głównie przy użyciu samolotów Embraer ERJ 170-200 LR wyczarterowanych od PLL LOT S.A. Samoloty te zostały dostosowane do przewozu VIP, między innymi przez przebudowę ich wnętrza, malowanie reprezentujące barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyposażenie w łączność satelitarną.

Wykorzystywane obecnie środki transportu powietrznego nie zabezpieczają wymaganego bezpośredniego przelotu transatlantyckiego z kraju (bez międzylądowania).

III. Cel programu wieloletniego

Zaplanowane zamierzenia odpowiadają potrzebie operacyjnej i uwzględniają nowe struktury organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynikające z przyjętych programów rozwoju, w konsekwencji czego zakłada się wzrost zdolności do realizacji zadań transportu lotniczego w obszarze europejskim i międzykontynentalnym (w tym lotów transatlantyckich).

IV. Założenia programu wieloletniego

W ramach nakładów na modernizację techniczną w latach 2016-2021 na realizację Programu wydzielono kwotę 3 052,04 mln zł, w tym:

- w roku 2016 - kwotę 673,87 mln zł, w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa,

- w roku 2017 - kwotę 727,11 mln zł, w tym: kwotę 527,11 mln zł w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa oraz 200 mln zł w ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa,

- w roku 2018 - kwotę 682,93 mln zł, w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa,

- w roku 2019 - kwotę 285,18 mln zł, w tym: kwotę 252,17 mln zł w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa oraz 33,01 mln zł w ramach budżetu dysponenta części2) ,

- w roku 2020 - do kwoty 126,65 mln zł, w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa,

- w roku 2021 - do kwoty 556,30 mln zł, w ramach części budżetowej 29 - Obrona narodowa.

Mając na uwadze konieczność utrzymania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej ciągłej zdolności operacyjnej przez zapewnienie dostępności samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie na korzyść wszystkich dysponentów (Kancelarie: Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów) oraz biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia równoległego i ciągłego szkolenia lotniczego załóg lotniczych przy realizacji zadań na rzecz dysponentów, a także uwzględniając czynniki eksploatacyjne, ograniczające dostępność samolotów (wynikające z konieczności realizacji obsług technicznych wyższego rzędu, usuwania niesprawności, pozyskiwania części zamiennych), zakłada się pozyskanie w ramach programu 2 samolotów "małych" i 3 samolotów "średnich".

V. Ujęcie programu wieloletniego w katalogu budżetu zadaniowego

Program wieloletni będzie realizowany w ramach:

- funkcji "11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic",

- zadania "11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Celem Programu jest realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty przez realizację zadań rzeczowych (w obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). W celu monitorowania stopnia realizacji Programu będzie używany następujący miernik: liczba pozyskanych w ramach Programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie.

Osobą funkcyjną w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedzialną (współodpowiedzialną) za: planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz za ocenę wykonania, będzie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

VI. System realizacji programu wieloletniego

1. Zakres realizacji programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" zostanie uwzględniony w procesie planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykonawcą Programu będzie Minister Obrony Narodowej.

3. Minister Obrony Narodowej przedstawi Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni.


1) "Teatr działań" - rejon działań Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) oraz Polskich Jednostek Wojskowych (PJW).

2) Kwota wydatkowana w związku z potrzebą przyspieszenia przeszkolenia części personelu latającego i technicznego oraz sfinansowania pakietu szkoleniowego i części dostaw pakietu logistycznego (dla pierwszego samolotu "średniego").

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-28
  • Data wejścia w życie: 2021-04-29
  • Data obowiązywania: 2021-04-29