Kategorie

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 marca 2021 r.

nr 115.10.2021

zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 115.8.2020 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się pkt 7;

2) po pkt 55 dodaje się pkt 55a w brzmieniu:

"55a. dr hab. Bogumiła STANIÓW".

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 21 lipca 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
  • Data wejścia w życie: 2021-03-25
  • Data obowiązywania: 2021-03-25