Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 50
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (M.P. z 2017 r. poz. 885) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:

1) Biuro Dyrektora Generalnego;

2) Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji;

3) Departament Komunikacji Społecznej;

4) Departament Monitorowania Rynku;

5) Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów;

6) Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich;

7) Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła;

8) Departament Rynku Paliw Ciekłych;

9) Departament Rynku Paliw Gazowych;

10) Departament Źródeł Odnawialnych;

11) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

12) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

13) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Prezes może powoływać komitety lub komitety sterujące oraz zespoły pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-10
  • Data wejścia w życie: 2021-05-18
  • Data obowiązywania: 2021-05-18

Monitor Polski