Kategorie

Monitor Polski

UCHWAŁA NR 50
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU]

Załącznik do uchwały nr 50 Rady Ministrów
z dnia 19 kwietnia 2021 r. (poz. 435)

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Treść załącznika w formie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-11
  • Data wejścia w życie: 2021-05-12
  • Data obowiązywania: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski