Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin

 

 

1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „PRZYGOTOWYWANIE POJAZDÓW DO LAKIEROWANIA NAPRAWCZEGO – POMOCNIK LAKIERNIKA” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 24 maja 2021 r. (poz. 523)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PRZYGOTOWYWANIE POJAZDÓW DO LAKIEROWANIA NAPRAWCZEGO - POMOCNIK LAKIERNIKA" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika

 

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

 

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat ważny jest 10 lat. Warunkiem przedłużenia jest przedstawienie dowodów potwierdzających minimum 6-letnie wykonywanie prac na stanowisku pomocnika lakiernika lub na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków w okresie ważności certyfikatu.

 

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika" jest gotowa do wykonywania czynności przygotowujących powierzchnię do nakładania powłok lakierowych. Dobiera i przygotowuje materiały, sprzęt i narzędzia do prac przygotowawczych zgodnie z wybraną przez przełożonego technologią, wytycznymi producentów oraz rodzajem powłoki, np. kataforetycznej lub transportowej. Pracując pod nadzorem, oczyszcza, wykonuje maskowanie powierzchni, które nie będą lakierowane, zabezpiecza antykorozyjnie, nakłada materiały wypełniające oraz przygotowuje powierzchnię do dalszych prac lakierniczych. Podczas tych prac wykorzystuje wyposażenie lakierni, np. promienniki podczerwieni, kabiny lakiernicze, pistolety lakiernicze, inny sprzęt dodatkowy wykorzystywany przy naprawach pojazdów. Posługuje się podstawową wiedzą z zakresu lakiernictwa. W swojej pracy stosuje zasady samoochrony oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Segreguje odpady lakiernicze zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

 

Zestaw 1. Charakteryzowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Wymienia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka

- wymienia zagrożenia na stanowisku pracy,

- wymienia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy pomocnika lakiernika.

Wymienia zagrożenia pożarowe i sposoby ochrony środowiska

- wymienia czynniki wpływające na możliwość wystąpienia wybuchu lub pożaru,

- odczytuje informacje o substancjach niebezpiecznych z opakowań oraz kart technicznych i bezpieczeństwa produktów,

- omawia sposób segregowania odpadów lakierniczych ze względu na ich rodzaj.

 

Zestaw 2. Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierowych

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Omawia proces technologiczny lakierowania fabrycznego (OEM) i lakierowania naprawczego

- omawia etapy technologii lakierowania fabrycznego i naprawczego,

- wskazuje podobieństwa i różnice w lakierowaniu fabrycznym i naprawczym.

Omawia metody przygotowania powierzchni do lakierowania w zależności od rodzaju powierzchni

- omawia technologię przygotowania nowego elementu, np. z powłoką kataforetyczną, powłoką transportową,

- omawia technologię przygotowania elementu uszkodzonego z istniejącą powłoką lakierową,

- omawia technologię przygotowania tworzywa sztucznego.

Przygotowuje powierzchnię do prac lakierniczych

- dobiera i stosuje środki ochrony indywidualnej,

- dobiera zmywacze i czyściwa do przygotowania powierzchni w zależności od jej rodzaju,

- odtłuszcza powierzchnię z zanieczyszczeń,

- dobiera materiały maskujące,

- maskuje powierzchnie niepodlegające obróbce,

- dobiera materiały ścierne i urządzenia szlifierskie,

- szlifuje powierzchnię.

Wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne

- dobiera i stosuje środki ochrony indywidualnej,

- dobiera materiały do zabezpieczenia naprawianych powierzchni przed korozją w uzgodnieniu z osobą nadzorującą pracę,

- wykonuje zabezpieczenie naprawianych powierzchni przed korozją w uzgodnieniu z osobą nadzorującą pracę.

Aplikuje i obrabia materiały wypełniające (np. szpachlówki, podkłady) zgodnie z kartą technologiczną

- dobiera i stosuje środki ochrony indywidualnej,

- omawia rodzaje materiałów wypełniających, w tym szpachlówek i podkładów, w zależności od rodzaju naprawy i wielkości naprawianego elementu,

- w uzgodnieniu z osobą nadzorującą pracę dobiera materiały wypełniające, materiały pomocnicze oraz narzędzia do ich aplikacji oraz suszenia zgodnie z kartą technologiczną,

- przygotowuje materiał wypełniający,

- nanosi materiały wypełniające na powierzchnię,

- dobiera parametry utwardzania materiałów wypełniających,

- przygotowuje powierzchnię do dalszych etapów, zgodnie z użytym materiałem wypełniającym.

 

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Metody wykorzystywane podczas weryfikacji efektów uczenia się

Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej dopuszcza się metodę testu teoretycznego. W części praktycznej wykorzystuje się następujące metody:

- obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych,

- wywiad swobodny lub ustrukturyzowany (rozmowa z komisją).

W części teoretycznej sprawdzane są wszystkie efekty uczenia się z zestawu 1. "Charakteryzowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy" oraz zestawu 2. "Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierowych".

W części praktycznej sprawdzane są następujące efekty uczenia się z zestawu 2. "Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierowych": "Przygotowuje powierzchnię do prac lakierniczych", "Wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne", "Aplikuje i obrabia materiały wypełniające (np. szpachlówki, podkłady) zgodnie z kartą technologiczną".

Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej jest zdanie części teoretycznej.

Zasoby kadrowe

Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna, w której skład wchodzą 3 osoby.

Przewodniczący komisji musi posiadać:

- wykształcenie wyższe z 7 poziomem PRK,

- 5-letnie doświadczenie w nauczaniu i ocenianiu w obszarze napraw lakierniczych potwierdzone świadectwem pracy lub dyplomem mistrzowskim.

Każdy z pozostałych członków komisji musi posiadać:

- wykształcenie minimum z 4 poziomem PRK,

- 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu napraw lakierniczych na stanowisku co najmniej lakiernika.

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca musi zapewnić:

- halę lakierniczą z wydzieloną strefą przygotowawczą z wyposażeniem przeciwpożarowym,

- sprzęt: pistolety lakiernicze, stojaki lakiernicze, promienniki, szlifierki, odsysacze,

- wagę elektroniczną do 3,5 kg z dokładnością odważania 0,01 g,

- pojemniki do segregacji odpadów lakierniczych,

- myjkę pistoletów,

- środki ochrony osobistej,

- elementy karoseryjne do wykonywania napraw,

- materiały lakiernicze z kartami technicznymi produktów,

- kabinę lakierniczą.

Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.

Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań dotyczących etapu identyfikowania i dokumentowania.

 

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w lakiernictwie

 

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej

Nie rzadziej niż raz na 10 lat

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-06-08
  • Data obowiązywania: 2021-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski