Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1)

z dnia 21 lipca 2021 r.

o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 706) ogłasza się, co następuje:

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 9 lipca 2021 r. wydał decyzję o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy MSD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000180490.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-27
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski