Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 168
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu (M.P. poz. 220 i 702) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wiceprzewodniczący Zespołu - Szef Rządowego Centrum Analiz, zwany dalej "Szefem Centrum Analiz";";

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sekretarz Zespołu przekazuje wniosek do Rządowego Centrum Analiz, zwanego dalej "Centrum Analiz".";

3) w § 6 w ust. 2 i 3, w § 7, w § 8 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w § 9 w ust. 1, 8 i 9 oraz w ust. 10 w zdaniu pierwszym wyrazy "Centrum Analiz Strategicznych" zastępuje się wyrazami "Centrum Analiz";

4) użyte w § 6 w ust. 4 w pkt 2 oraz w § 9 w ust. 10 w zdaniu pierwszym, w różnym przypadku, wyrazy "Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Szef Centrum Analiz".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-15
  • Data obowiązywania: 2021-09-15

Monitor Polski