REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1044

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej (M.P. poz. 1042), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej (M.P. poz. 622).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej (M.P. poz. 622), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 września 2023 r. (M.P. poz. 1044)

ZARZĄDZENIE NR 256
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1390) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa szczegółowe zadania oraz tryb działania Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, zwanego dalej Zespołem".

§ 2. Do szczegółowego zakresu zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie przedstawionego kierunku prowadzonych prac mających na celu przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie budowy bariery, zwanej dalej „inwestycją";

2) opiniowanie przedstawionych założeń i propozycji działań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji;

3) analizowanie i przedstawianie stanowiska odnośnie do rozwiązań technicznych przyjętych do realizacji inwestycji;

4) monitorowanie prac projektowych i koncepcyjnych podejmowanych w ramach inwestycji oraz udzielanie wskazówek dotyczących usprawnienia procesu inwestycyjnego;

5) analizowanie i przedstawianie stanowiska odnośnie do przyjętej procedury wyboru wykonawcy lub wykonawców do realizacji inwestycji;

6) analizowanie i przedstawianie stanowiska odnośnie do dokonanego wyboru wykonawcy lub wykonawców do realizacji inwestycji zgodnie z przyjętą procedurą, o której mowa w pkt 5;

7) bieżące monitorowanie i analizowanie aktualnej sytuacji dotyczącej realizacji poszczególnych etapów prac, w tym przedkładanych informacji, z uwzględnieniem pojawiających się zagrożeń, oraz ocena stopnia ich zaawansowania;

8) opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących usprawnienia prac, a także uniknięcia identyfikowanych ryzyk;

9) bieżące monitorowanie i analizowanie kosztów inwestycji na podstawie wydatków ponoszonych na poszczególnych etapach jej realizacji;

10) przygotowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji, w celu przedłożenia wnioskującym organom państwowym informacji dotyczących stopnia jej zaawansowania.

§ 3. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;

3) zleca jego członkom wykonanie poszczególnych prac wynikających z zakresu zadań Zespołu;

4) z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej określa tematykę posiedzeń Zespołu, w tym ustala zakres spraw będących ich przedmiotem;

5) z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może tworzyć zespoły zadaniowe złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu;

6) wyznacza spośród członków Zespołu osobę zastępującą w posiedzeniu Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

§ 4. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowiska.

2. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzyga przewodniczący Zespołu.

§ 5. 1. Prace Zespołu są prowadzone na posiedzeniach (stacjonarnie), za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej (obiegowo).

2. (uchylony).1)

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 6. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwa do spraw nadzoru nad Strażą Graniczną.

2. Sekretarzem Zespołu jest dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.

§ 7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).


1) Przez § 1 zarządzenia nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej (M.P. poz. 622), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

2) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 listopada 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-09-28
  • Data obowiązywania: 2023-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA