REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1172

UCHWAŁA NR 182
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Program jest realizowany w latach 2023-2030.

§ 3.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa z rezerwy celowej.

§ 4.

Na realizację zadań objętych Programem przeznacza się środki z budżetu państwa do wysokości 500 mln zł, w tym w roku:

1) 2024 - do kwoty 100 mln zł;

2) 2025 - do kwoty 65 mln zł;

3) 2026 - do kwoty 65 mln zł;

4) 2027 - do kwoty 65 mln zł;

5) 2028 - do kwoty 65 mln zł;

6) 2029 - do kwoty 65 mln zł;

7) 2030 - do kwoty 75 mln zł.

§ 5.

Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Wojewoda Podkarpacki i Wojewoda Lubelski.

§ 6.

Środki, o których mowa w § 4, przekazywane będą jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych, na podstawie art. 20a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273), na warunkach określonych w Programie.

§ 7.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów zbiorcze zestawienie z wykorzystania dotacji celowych w ramach Programu w danym roku w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [Program wieloletni pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030”]

Załącznik do uchwały nr 182 Rady Ministrów
z dnia 6 października 2023 r. (M.P. poz. 1172)

Program wieloletni pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030”

Treść załącznika w formacie PDF

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA