reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 33 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwana dalej „Korporacją”, sporządza sprawozdania o:

1) stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych;

2) stanie zobowiązań Korporacji;

3) zawartych przez Korporację ubezpieczeniach kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat;

4) zawartych przez Korporację ubezpieczeniach kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat;

5) zawartych przez Korporację ubezpieczeniach inwestycji bezpośrednich za granicą;

6) zawartych przez Korporację ubezpieczeniach kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu;

7) udzielonych przez Korporację gwarancjach ubezpieczeniowych;

8) dokonanych przez Korporację wypłatach odszkodowań i kwot gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskanych regresach oraz szkodach zgłoszonych i niezlikwidowanych.

2. Układ i zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach określa załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Korporacja sporządza sprawozdania:

1) kwartalne (za okres od pierwszego dnia roku kalendarzowego do ostatniego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego);

2) roczne (za okres od pierwszego do ostatniego dnia roku kalendarzowego).

§ 3.

W terminie 45 dni od ostatniego dnia kwartału, za który jest sporządzane sprawozdanie, Korporacja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie kwartalne wraz z komentarzem do sprawozdania.

§ 4.

1. W terminie 2 miesięcy po zakończeniu roku, za który jest sporządzane sprawozdanie, Korporacja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie roczne wraz z komentarzem do sprawozdania.

2. Komentarze, o których mowa w ust. 1 i w § 3 zawierają informacje:

1) dotyczące indywidualnych ubezpieczeń eksportowych (w przypadku kredytu o okresie spłaty 2 i więcej lat – rodzaj, wysokość, okres spłaty i przeznaczenie kredytu, kredytodawcę, kredytobiorcę, wartość kontraktu eksportowego, dostawcę, zagranicznego nabywcę, wysokość i zakres ubezpieczenia; w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych – rodzaj, kwotę, beneficjenta, zleceniodawcę i przeznaczenie gwarancji);

2) na temat realizacji parametrów zapisanych w strategii działania Korporacji na dany okres sprawozdawczy.

3. W terminie 5 miesięcy po zakończeniu roku, za który jest sporządzane sprawozdanie, Korporacja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinię biegłego rewidenta do sprawozdania rocznego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i minister właściwy do spraw gospodarki przekazują Korporacji swoje opinie do sprawozdania rocznego w terminie 1 miesiąca od dnia przekazania przez Korporację opinii biegłego rewidenta lub udzielenia informacji i wyjaśnień, o których mowa w ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i minister właściwy do spraw gospodarki mogą żądać od Korporacji informacji i wyjaśnień dotyczących sprawozdań kwartalnych i rocznych, które Korporacja jest obowiązana udzielić w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

6. Korporacja, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki, przedstawia sprawozdanie roczne Radzie Ministrów, wraz z opiniami, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 7 miesięcy po zakończeniu roku, za który jest sporządzane sprawozdanie.

§ 5.

Sprawozdanie roczne podlega odrębnemu badaniu przez biegłego rewidenta; przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316) stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 19 Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 13).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Finansów

w z. Maciej Grabowski

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 143, poz. 1204 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277 i Nr 215, poz. 1662.

Załącznik 1. [Układ i zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach]

Załącznik do zarządzenia Nr 33 Ministra Finansów
z dnia 17 sierpnia 2010 r. (poz. 39)

Układ i zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach:

I. Sprawozdanie o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego na dzień

 

 

 

 

PLN

I

Wpływy

Poprzedni okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

1

Składki ogółem z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, w tym dotyczące:

 

 

 

a) ubezpieczeń kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat

 

 

 

b) ubezpieczeń kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat

 

 

 

c) ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą

 

 

 

d) ubezpieczeń kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu

 

 

 

e) gwarancji ubezpieczeniowych

 

 

2

Kwoty uzyskane w wyniku postępowań windykacyjnych i regresowych

 

 

3

Odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

 

 

4

Odsetki od lokat wolnych środków

 

 

5

Otrzymane kredyty bankowe

 

 

6

Otrzymane pożyczki ze środków budżetu państwa określone w art. 13. ust. 2 pkt 2 ustawy

 

 

7

Środki przekazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określone w art. 19 ustawy

 

 

8

Środki przekazane przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, określone w art. 20 ustawy ust. 1

 

 

9

Składki zwrotne

 

 

10

Dodatnie różnice kursowe

 

 

11

Pozostałe wpływy

 

 

II

Wydatki

 

 

1

Wypłacone odszkodowania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, reasekuracji i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych

 

 

2

Składki reasekuracyjne

 

 

3

Zwroty składek

 

 

4

Koszty postępowań windykacyjnych i regresowych

 

 

 

5

Koszty likwidacji szkód

 

 

6

Wydatki na utworzenie lokat

 

 

7

Spłaty kredytów bankowych

 

 

8

Sptaty odsetek od kredytów bankowych

 

 

9

Spłaty pożyczek otrzymanych zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy

 

 

10

Środki przekazane do budżetu państwa

 

 

11

Prowizje za prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, o których mowa w art. 14 ustawy

 

 

12

Ujemne różnice kursowe

 

 

13

Opłaty bankowe

 

 

14

Pozostałe wydatki

 

 

III

Stan rachunku bankowego

 

 

1

Stan rachunku na początek okresu sprawozdawczego

 

 

2

Wpływy

 

 

3

Wydatki

 

 

4

Stan rachunku na koniec okresu sprawozdawczego

 

 

IV

Dane uzupełniające

 

 

1

Należności i roszczenia

 

 

 

a) Należności od ubezpieczających

 

 

 

b) Pozostałe należności i roszczenia

 

 

2

Zobowiązania

 

 

 

a) Zobowiązania wobec ubezpieczających

 

 

 

b) Pozostałe zobowiązania

 

 

3

Wykaz lokat wolnych środków

 

 

 

a) Lokaty terminowe w instytucjach finansowych

 

 

 

– do trzech miesięcy

 

 

 

– powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

 

 

 

– powyżej 6 miesięcy do 1 roku

 

 

 

– powyżej 1 roku

 

 

 

b) Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu

 

 

 

– gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski

 

 

 

– pozostałe

 

 

 

c) Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

 

 

 

– akcje dopuszczone do publicznego obrotu

 

 

 

– jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

 

 

 

– pozostałe

 

 

4

Składki przypisane z tytułu ubezpieczeń eksportowych w okresie sprawozdawczym, w tym dotyczące:

 

 

 

a) ubezpieczeń kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat

 

 

 

b) ubezpieczeń kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat

 

 

 

c) ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą

 

 

 

d) ubezpieczeń kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu

 

 

 

e) gwarancji ubezpieczeniowych

 

 

 

Dane uzupełniające:

W danych uzupełniających do sprawozdania należy podać dane dotyczące wybranych pozycji z załącznika oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wraz z komentarzem dotyczącym przyczyn ewentualnych znacznych różnic pomiędzy tymi wartościami:

 

 

 

 

PLN

Lp.

Wyszczególnienie

Poprzedni okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

w PLN

poprzedni okres sprawozdawczy = 100

1

2

3

4

5

6

1

Wpływy
w tym:

 

 

 

 

– składki ogółem z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

 

 

 

 

– kwoty uzyskane w wyniku postępowań windykacyjnych i regresowych

 

 

 

 

– otrzymane kredyty bankowe i pożyczki ze środków budżetu państwa

 

 

 

 

2

Wydatki
w tym:

 

 

 

 

– wypłacone odszkodowania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, reasekuracji i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych

 

 

 

 

– koszty postępowań windykacyjnych i regresowych

 

 

 

 

– prowizje za prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych

 

 

 

 

3

Stan rachunku bankowego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

Okres sprawozdawczy – oznacza okres od początku roku kalendarzowego do dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie.

Poprzedni okres sprawozdawczy oznacza:

– w przypadku sprawozdania kwartalnego – analogiczny okres sprawozdawczy roku ubiegłego,

– w przypadku sprawozdania rocznego – poprzedni rok.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki i poręczone przez Skarb Państwa kredyty bankowe w wysokości ................ zł, z tego: pożyczki z budżetu państwa .............. zł, co stanowi .............% limitu określonego w ustawie budżetowej na rok............(podać wielkość limitu w mln zł); kredyty bankowe...................zł, co stanowi .............% limitu określonego w ustawie budżetowej na rok ...................

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa na dzień sprawozdawczy wyniósł ........................ zł, z tego: należność główna..................zł, odsetki..................zł. Stan zobowiązań z tytułu kredytów bankowych na dzień sprawozdawczy wyniósł ........................ zł, z tego: należność główna .................... zł, odsetki ...............................zł.

uwaga: – wartości w PLN z dwoma miejscami po przecinku,

– procenty z dwoma miejscami po przecinku.


II. Sprawozdanie o stanie zobowiązań Korporacji wg stanu na dzień sprawozdawczy

 

 

 

 

 

PLN

Lp.

Zobowiązania wynikające z czynnych:

Umów ubezpieczenia
i gwarancji

Promes ubezpieczenia w tym udzielonych
w okresie sprawozdawczym

Decyzji
o ubezpieczeniu*

Łączne zobowiązania (3+4+5)

1

2

3

4

5

6

1

ubezpieczeń kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat

 

 

 

 

2

ubezpieczeń kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat

 

 

 

 

w tym: z tytułu reasekuracji

 

 

 

 

3

ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą

 

 

 

 

4

ubezpieczeń kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu

 

 

 

 

5

gwarancji ubezpieczeniowych

 

 

 

 

6

Razem

 

 

 

 

 

* W przypadku ubezpieczeń kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat – z tytułu umów ubezpieczenia przesłanych do podpisu przez ubezpieczającego.

Dane uzupełniające:

Łączne zobowiązania Korporacji na dzień sprawozdawczy wyniosły..............zł, co stanowi ......% limitu określonego w ustawie budżetowej na rok...... (podać wielkość limitu w mln zł).

uwaga: – wartości w PLN z dwoma miejscami po przecinku.

Dane uzupełniające:

W danych uzupełniających do sprawozdania należy podać dane dotyczące wybranych pozycji z załącznika oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego*, wraz z komentarzem dotyczącym przyczyn ewentualnych znacznych różnic pomiędzy tymi wartościami.

 

 

 

 

PLN

Lp.

Wyszczególnienie

Poprzedni okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego*

PLN

PLN

w PLN

poprzedni okres sprawozdawczy
= 100

1

2

3

4

5

6

1

Łączne zobowiązania

 

 

 

 

2

Zobowiązania z tytułu:

 

 

 

 

– umów ubezpieczenia i gwarancji

 

 

 

 

– promes ubezpieczenia

 

 

 

 

– decyzji o ubezpieczeniu

 

 

 

 

3

Zobowiązania wynikające z:

 

 

 

 

– ubezpieczeń kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat

 

 

 

 

– ubezpieczeń kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat

 

 

 

 

– ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą

 

 

 

 

– ubezpieczeń kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu

 

 

 

 

– gwarancji ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

* Poprzedni okres sprawozdawczy oznacza:

– w przypadku sprawozdania kwartalnego – analogiczny okres sprawozdawczy roku ubiegłego,

– w przypadku sprawozdania rocznego – poprzedni rok.

Objaśnienia:

„Zobowiązania wynikające z czynnych: umów ubezpieczenia i gwarancji, promes ubezpieczenia, decyzji ubezpieczenia” – są wyliczane zgodnie z odpowiednią uchwałą Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

uwaga: – wartości w PLN z dwoma miejscami po przecinku,

– procenty z dwoma miejscami po przecinku.

III. Sprawozdanie o zawartych przez Korporację w okresie sprawozdawczym ubezpieczeniach kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat

PLN, USD, EUR

Lp.

Wyszczególnienie

Kraje1

Wartość ubezpieczonego obrotu

Struktura geograficzna wg krajów liczona w USD w %

z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym

z tytułu umów kontynuowanych z lat poprzednich

Razem

liczba podpisanych umów

PLN

USD

EUR

liczba kontynuowanych umów2

PLN

USD

EUR

PLN (5+9)

USD (6+10)

EUR (7+11)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

POLISY INDYWIDUALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych – ryzyko produkcji i ryzyko nierynkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ubezpieczenie umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych – ryzyko nierynkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

POLISY OBROTOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych – ryzyko nierynkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ubezpieczenie krótkoterminowych wierzytelności eksportowych przysługujących faktorowi – ryzyko kredytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ubezpieczenie umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych – ryzyko nierynkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Odrębnie dla poszczególnych krajów

2 Liczba kontynuowanych umów – liczba umów podpisanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, z których zgłoszono obrót do ubezpieczenia w analizowanym okresie sprawozdawczym.

uwaga: – wartości w PLN, USD i EUR z dwoma miejscami po przecinku,

– procenty z dwoma miejscami po przecinku.

Dane uzupełniające:

W danych uzupełniających do sprawozdania należy podać dane dotyczące wybranych pozycji z załącznika oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego*, wraz z komentarzem dotyczącym przyczyn ewentualnych znacznych różnic pomiędzy tymi wartościami.

PLN, USD, EUR

Lp.

Wyszczególnienie

Poprzedni okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

w PLN

w USD

w EUR

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

(6–3)

poprzedni okres sprawozdawczy
= 100

(7–4)

poprzedni okres sprawozdawczy
= 100

(8–5)

poprzedni okres sprawozdawczy
= 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Łączna wartość ubezpieczonego obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Wartość ubezpieczonego obrotu z tytułu:
– umów zawartych w okresie sprawozdawczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– umów kontynuowanych z lat poprzednich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Wartość ubezpieczonego obrotu
w ramach:
polis indywidualnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– polis obrotowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poprzedni okres sprawozdawczy oznacza:

– w przypadku sprawozdania kwartalnego – analogiczny okres sprawozdawczy roku ubiegłego,

– w przypadku sprawozdania rocznego – poprzedni rok.

Objaśnienia:

„Liczba podpisanych umów” – liczba podpisanych w okresie sprawozdawczym nowych umów ubezpieczenia

„Kraj” – kraj kontrahenta, do którego w okresie sprawozdawczym ubezpieczający realizował wysyłkę towarów i usług.

„Wartość ubezpieczonego obrotu” – wartość faktycznie zrealizowanego przez ubezpieczającego obrotu z kontrahentem zagranicznym, w stosunku do którego Korporacja ustaliła limit kredytowy.

Przeliczanie danych sprawozdawczych na PLN, USD i EUR: wartość ubezpieczonego obrotu przeliczana jest wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca, za który zgłoszony został obrót.

uwaga: – wartości w PLN, USD i EUR z dwoma miejscami przecinku,

– procenty podać z dwoma miejscami po przecinku.

IV. Sprawozdanie o zawartych przez Korporację w okresie sprawozdawczym ubezpieczeniach kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat

PLN, USD, EUR

Lp.

Wyszczególnienie

Kraj1

Nowe umowy ubezpieczenia

Aneksy do umów zwiększające ich wartość

Struktura geograficzna wg krajów liczona w USD w %

Liczba

Wartość

Liczba

Wartość

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ubezpieczenie kredytów eksportowych – kredyt dla nabywcy, zagraniczny kredytobiorca prywatny, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) w ramach programu rządowego realizowanego we współpracy z BGK2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ubezpieczenie kredytów eksportowych – kredyt dla nabywcy, zagraniczny kredytobiorca publiczny, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) w ramach programu rządowego realizowanego we współpracy z BGK2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ubezpieczenia kontraktów eksportowych – kredyt dostawcy, zagraniczny kontrahent prywatny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ubezpieczenia kontraktów eksportowych – kredyt dostawcy, zagraniczny kontrahent publiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ubezpieczenie kredytów eksportowych – kredyt dla nabywcy, zagraniczny leasingobiorca prywatny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ubezpieczenie kredytów eksportowych – kredyt dla nabywcy, zagraniczny leasingobiorca publiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ubezpieczenie kredytów eksportowych – wykup należności, zagraniczny dłużnik prywatny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ubezpieczenie kredytów eksportowych – wykup należności, zagraniczny dłużnik publiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Odrębnie dla poszczególnych krajów

2 Rządowy program „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez BGK kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową KUKE S.A.”

uwaga – wartości w PLN, USD i EUR z dwoma miejscami po przecinku,

– procenty z dwoma miejscami po przecinku.

Dane uzupełniające:

W danych uzupełniających do sprawozdania należy podać dane dotyczące wybranych pozycji z załącznika oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego*, wraz z komentarzem dotyczącym przyczyn ewentualnych znacznych różnic pomiędzy tymi wartościami.

PLIM, USD, EUR

Lp.

Wyszczególnienie

Poprzedni okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

w PLN

w USD

w EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

(6–3)

poprzedni okres sprawozdawczy
= 100

(7–4)

poprzedni okres sprawozdawczy
= 100

(8–5)

poprzedni okres sprawozdawczy
= 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Wartość ubezpieczonych kontraktów i kredytów o okresie spłaty 2 i więcej lat (wraz z aneksami zwiększającymi ich wartość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poprzedni okres sprawozdawczy oznacza:

– w przypadku sprawozdania kwartalnego – analogiczny okres sprawozdawczy roku ubiegłego,

– w przypadku sprawozdania rocznego – poprzedni rok.

Objaśnienia:

„Nowe umowy ubezpieczenia (liczba i wartość)” – zawarte w okresie sprawozdawczym umowy ubezpieczenia (z uwzględnieniem aneksów dot. tych umów i dotyczących tego samego okresu sprawozdawczego) w stosunku, do których przypisano składkę.

„Aneksy do umów zwiększające ich wartość (ilość i wartość)” – podpisane w okresie sprawozdawczym aneksy zwiększające wartość sumy ubezpieczenia dotyczące umów podpisanych w latach poprzednich.

Przeliczanie danych sprawozdawczych na PLN, USD i EUR: wartość umów i aneksów przeliczana jest wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia umowy/aneksu.

uwaga: – wartości w PLN, USD, EUR z dwoma miejscami po przecinku,

– procenty z dwoma miejscami po przecinku.

V. Sprawozdanie o zawartych przez Korporację w okresie sprawozdawczym ubezpieczeniach inwestycji bezpośrednich za granicą

 

 

 

 

PLN, USD, EUR

Lp.

Kraj*

Zawarte umowy ubezpieczenia

Liczba

Wartość

PLN

USD

EUR

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

* Odrębnie dla poszczególnych krajów.

uwaga: – wartości w PLN, USD, EUR z dwoma miejscami po przecinku.

Dane uzupełniające:

W danych uzupełniających do sprawozdania należy podać dane dotyczące wybranych pozycji z załącznika oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego*, wraz z komentarzem dotyczącym przyczyn ewentualnych znacznych różnic pomiędzy tymi wartościami.

Lp.

Wyszczególnienie

Poprzedni okres
sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

w PLN

w USD

w EUR

 

 

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

(6–3)

poprzedni okres
sprawozdawczy
= 100

(7–4)

poprzedni okres
sprawozdawczy = 100

(8–5)

poprzedni okres
sprawozdawczy
= 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Wartość ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poprzedni okres sprawozdawczy oznacza:

– w przypadku sprawozdania kwartalnego – analogiczny okres sprawozdawczy roku ubiegłego,

– w przypadku sprawozdania rocznego – poprzedni rok.

Objaśnienia:

„Zawarte umowy ubezpieczenia (liczba, wartość)” – zawarte w okresie sprawozdawczym umowy ubezpieczenia, w stosunku, do których przypisano składkę. Przeliczanie danych sprawozdawczych na PLN, USD i EUR: wartość umów przeliczana jest wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia umowy.

uwaga: – wartości w PLN, USD, EUR z dwoma miejscami po przecinku,

– procenty z dwoma miejscami po przecinku.

VI. Sprawozdanie o zawartych przez Korporację w okresie sprawozdawczym ubezpieczeniach kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu

 

PLN, USD, EUR

Lp.

Rynki zbytu

Zawarte umowy ubezpieczenia

Liczba

Wartość

PLN

USD

EUR

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

uwaga: – wartości w PLN, USD i EUR z dwoma miejscami po przecinku.

Dane uzupełniające:

W danych uzupełniających do sprawozdania należy podać dane dotyczące wybranych pozycji z załącznika oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego*, wraz z komentarzem dotyczącym przyczyn ewentualnych znacznych różnic pomiędzy tymi wartościami.

Lp.

Wyszczególnienie

Poprzedni okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

w PLN

w USD

w EUR

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

(6–3)

poprzedni okres
sprawozdawczy
= 100

(7–4)

poprzedni okres
sprawozdawczy
= 100

(8–5)

poprzedni okres
sprawozdawczy
= 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Wartość ubezpieczeń kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poprzedni okres sprawozdawczy oznacza:

– w przypadku sprawozdania kwartalnego – analogiczny okres sprawozdawczy roku ubiegłego,

– w przypadku sprawozdania rocznego – poprzedni rok.

Objaśnienia:

„Wartość umów ubezpieczenia” – całkowita wartość budżetów przyznana na poszukiwanie zagranicznych rynków zbytu.

Przeliczanie danych sprawozdawczych na PLN, USD i EUR: wartość umów przeliczana jest wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia umowy.

uwaga: – wartości w PLN, USD, EUR z dwoma miejscami po przecinku,

– procenty z dwoma miejscami po przecinku.

VII. Sprawozdanie o udzielonych przez Korporację w okresie sprawozdawczym gwarancjach ubezpieczeniowych

PLN, USD i EUR

Lp.

Wyszczególnienie

Kraj kontrahenta1

Liczba

Wartość

Struktura geograficzna wg krajów liczona w USD w %

PLN

USD

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Gwarancje ubezpieczeniowe dotyczące kontraktu eksportowego, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

a) gwarancje przetargowe

 

 

 

 

 

 

 

b) regwarancje przetargowe

 

 

 

 

 

 

1

c) gwarancje zwrotu zaliczki

 

 

 

 

 

 

 

d) regwarancje zwrotu zaliczki

 

 

 

 

 

 

 

e) gwarancje wykonania/dobrego wykonania kontraktu eksportowego

 

 

 

 

 

 

 

f) regwarancje wykonania/dobrego wykonania kontraktu eksportowego

 

 

 

 

 

 

 

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty należności związanych z akredytywami, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

a) w ramach programu rządowego realizowanego we współpracy z BGK2

 

 

 

 

 

 

3

Gwarancje ubezpieczeniowe w zakresie produkcji towarów przeznaczonych na eksport

 

 

 

 

 

 

4

Inne

 

 

 

 

 

 

5

Razem

 

 

 

 

 

 

 

1 Odrębnie dla poszczególnych krajów

2 Rządowy program „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez BGK kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową KUKE S.A.”

Dane uzupełniające:

W danych uzupełniających do sprawozdania należy podać dane dotyczące wybranych pozycji z załącznika oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego*, wraz z komentarzem dotyczącym przyczyn ewentualnych znacznych różnic pomiędzy tymi wartościami.

Lp.

Wyszczególnienie

Poprzedni okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

w PLN

w USD

w EUR

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

(6–3)

poprzedni okres sprawozdawczy = 100

(7–4)

poprzedni okres sprawozdawczy = 100

(8–5)

poprzedni okres sprawozdawczy = 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Wartość gwarancji ubezpieczonych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poprzedni okres sprawozdawczy oznacza:

– w przypadku sprawozdania kwartalnego – analogiczny okres sprawozdawczy roku ubiegłego,

– w przypadku sprawozdania rocznego – poprzedni rok.

Objaśnienia:

„Kraj kontrahenta” – kraj, do którego jest kierowana sprzedaż eksportowa, realizowana przy wykorzystaniu udzielonych przez Korporację gwarancji.

„Liczba, wartość” – wystawione w okresie sprawozdawczym gwarancje ubezpieczeniowe w stosunku, do których przypisano składkę.

Przeliczanie danych sprawozdawczych na PLN, USD i EUR: wartość gwarancji jest przeliczana wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia gwarancji.

uwaga: – wartości w PLN, USD i EUR z dwoma miejscami po przecinku,

– procenty z dwoma miejscami po przecinku.

VIII. Sprawozdanie o dokonanych przez Korporację w okresie sprawozdawczym wypłatach odszkodowań i kwot gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskanych regresach oraz szkodach zgłoszonych i niezlikwidowanych

PLN, USD, EUR

Lp.

Wyszczególnienie

Wypłacone odszkodowania/ kwoty gwarancji ubezpieczeniowych

Uzyskane regresy

Szkody zgłoszone
i niezlikwidowane na dzień sprawozdawczy

Sprawy sporne na dzień sprawozdawczy

Kraj1

Licz-
ba

Wartość

Kraj1

Licz-
ba

Wartość

Kraj1

Licz-
ba

Wartość

Kraj1

Licz-
ba

Wartość

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Ubezpieczenia kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ubezpieczenia kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ubezpieczenia kosztów poszukiwnia zagranicznych rynków zbytu2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Gwarancje ubezpieczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Odrębnie dla poszczególnych krajów

2 Jako odszkodowania rozumie się zaliczki wypłacone na poczet odszkodowania; jako regresy rozumie się zwroty wypłaconych zaliczek.

uwaga: – wartości w PLN, USD i EUR z dwoma miejscami po przecinku.

Dane uzupełniające:

W danych uzupełniających do sprawozdania należy podać dane dotyczące wybranych pozycji z załącznika oraz porównanie tych danych z danymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego*, wraz z komentarzem dotyczącym przyczyn ewentualnych znacznych różnic pomiędzy tymi wartościami.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Poprzedni okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu

sprawozdawczego

w PLN

w USD

w EUR

PLN

USD

EUR

PLN

USD

EUR

(6–3)

poprzedni okres sprawozdawczy = 100

(7–4)

poprzedni okres sprawozdawczy = 100

(8–5)

poprzedni okres sprawozdawczy = 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Wartość wypłaconych odszkodowań/kwot gwarancji ubezpieczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Uzyskane regresy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Szkody zgłoszone i niezlikwidowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sprawy sporne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poprzedni okres sprawozdawczy oznacza:

– w przypadku sprawozdania kwartalnego – analogiczny okres sprawozdawczy roku ubiegłego,

– w przypadku sprawozdania rocznego – poprzedni rok.

uwaga: – wartości w PLN, USD i EUR z dwoma miejscami po przecinku.

Objaśnienia:

– „Wypłacone odszkodowania/kwoty gwarancji ubezpieczeniowych” – odszkodowania, w stosunku do których Korporacja wystawiła w okresie sprawozdawczym noty uznaniowe dotyczące wypłaty odszkodowania/kwoty gwarancji ubezpieczeniowych (w przypadku odszkodowań wypłaconych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych bez uwzględniania kwot odsetek ustawowych, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego).

– „Uzyskane regresy”– otrzymane przez Korporację w okresie sprawozdawczym regresy.

– „Szkody zgłoszone i niezlikwidowane na dzień sprawozdawczy” – sprawy, w stosunku do których Korporacja nie wystawiła noty uznaniowej lub nie podjęła jeszcze decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania oraz wszystkie pozostałe zgłoszone szkody, gdzie jest brak decyzji KUKE S.A. dotyczącej wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania.

– „Sprawy sporne na dzień sprawozdawczy” – sprawy sporne znajdujące się na drodze sądowej, w których stroną pozwaną jest Korporacja.

Przeliczanie danych sprawozdawczych na USD i EUR odbywać się będzie w sposób analogiczny, jak przy przeliczaniu na PLN, tj.:

1. Wypłacone odszkodowania:

– Ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat – odszkodowania przeliczane są na walutę po kursie z dnia urzeczywistnienia się ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową, indywidualnie dla każdej nieuregulowanej faktury.

– Pozostałe ubezpieczenia i gwarancje – odszkodowania przeliczane są na walutę po kursie z dnia wypłaty odszkodowania.

2. Uzyskane regresy – przeliczane są wg kursu walutowego obowiązującego z dnia wpływu regresu na rachunek bankowy.

3. Szkody zgłoszone i niezlikwidowane – przeliczane są wg kursu walutowego z dnia sprawozdawczego.

4. Sprawy sporne na dzień sprawozdawczy – przeliczane są wg kursu walutowego z dnia sprawozdawczego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama