Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 oraz z 2014 r. poz. 486, 1055 i 1215) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 40 Ministra Finansów z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zadania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia związane z prowadzeniem postępowań w I instancji w zakresie stosowania środków egzekucyjnych z pieniędzy, ruchomości i dokumentów, obsługą finansowo-kasową oraz wykonywaniem zawodu psychologa lub zadań doradcy zawodowego można przypisać stanowiskom służbowym, zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 pkt 1.”;

2) w § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku odwołania członka Zespołu albo jego rezygnacji z uczestnictwa w pracach Zespołu w trakcie kadencji, kierownik urzędu powołuje w skład Zespołu, na okres do końca kadencji Zespołu, funkcjonariusza celnego albo członka korpusu służby cywilnej spełniającego warunki określone w ust. 1.

3b. W przypadku odwołania przedstawiciela funkcjonariuszy celnych albo jego rezygnacji z uczestnictwa w pracach Zespołu w trakcie kadencji, organizacje związkowe działające odpowiednio w urzędzie obsługującym ministra albo w urzędzie, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy, mogą rekomendować w skład Zespołu, na okres do końca kadencji Zespołu, nowego przedstawiciela funkcjonariuszy celnych. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 11:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organizacje związkowe działające w Służbie Celnej mogą rekomendować w skład Zespołu Centralnego po jednym przedstawicielu funkcjonariuszy celnych z organizacji związkowej, nie więcej jednak niż pięciu przedstawicieli łącznie. Niewskazanie przez organizacje związkowe przedstawicieli funkcjonariuszy celnych nie stanowi przeszkody do powołania Zespołu.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku odwołania członka Zespołu Centralnego albo jego rezygnacji z uczestnictwa w Zespole Centralnym w trakcie kadencji, Szef Służby Celnej powołuje na członka Zespołu Centralnego, na okres do końca kadencji, funkcjonariusza celnego albo członka korpusu służby cywilnej spełniającego warunki określone w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje się.

3b. W przypadku odwołania przedstawiciela funkcjonariuszy celnych zarekomendowanego przez organizację związkową działającą w Służbie Celnej albo jego rezygnacji z uczestnictwa w pracach Zespołu Centralnego w trakcie kadencji, organizacja ta może zarekomendować w skład Zespołu Centralnego, na okres do końca kadencji, nowego przedstawiciela. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”;

4) w załączniku nr 3:

a) w części XVI. Izba Celna:

– poz. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Komórka kadr i szkolenia

1

Reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i sądem pracy w zakresie właściwości komórki

6

1,0

 

2

Poradnictwo psychologiczne i interwencja w kryzysie dla funkcjonariuszy celnych/pracowników w trudnych sytuacjach zawodowych

6

0,5

3

Udział w zespołach orzekających w sprawach skarg na działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania w Służbie Celnej

6

0,5

4

Prowadzenie spraw związanych z opisem i wartościowaniem stanowisk służbowych w Służbie Celnej i służbie cywilnej

5

5,0

5

Przygotowywanie odpowiedzi na skargi oraz pism procesowych do sądów administracyjnych w zakresie właściwości komórki

5

1,6

6

Prowadzenie profilaktyki psychologicznej, w tym monitorowanie zagrożeń psychospołecznych w organizacji oraz psychoedukacji ukierunkowanej na promocję zdrowia psychicznego (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości)

5

1,1

7

Udział w pracach zespołu do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz do spraw rekrutacji wewnętrznej poprzez przeprowadzanie i interpretację testów psychologicznych

5

0,6

 

 

8

Prowadzenie szkoleń interpersonalnych z zakresu wybranych elementów psychologii

5

0,8

9

Diagnostyka psychologiczna kandydatów oraz osób zatrudnionych na stanowiskach służbowych, na których jest wymagana szczególna sprawność psychofizyczna

5

0,5

10

Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem osobowym funduszem uposażeń/płac i etatami

5

6,0

11

Prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych w zakresie stosunku służbowego

5

1,9

12

Rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków z zakresu prawa pracy i stosunku służbowego

5

3,2

13

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

0,7

14

Opracowywanie opinii, wyjaśnień i wytycznych w zakresie właściwości komórki

4

3,8

15

Udział w pracach zespołu do spraw rekrutacji wewnętrznej i w postępowaniu kwalifikacyjnym

4

1,1

16

Prowadzenie postępowań odwoławczych od ocen okresowych/opinii służbowych oraz analiza wyników

4

0,2

17

Analiza potrzeb szkoleniowych w celu stworzenia i realizacji planu szkolenia na poziomie regionalnym, analiza wykonania tego planu oraz analiza potrzeb szkoleniowych na potrzeby planu centralnego

4

3,2

18

Prowadzenie spraw związanych ze zmianą i ustaniem stosunku służbowego/pracy

4

2,1

19

Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie stosunku służbowego

4

2,9

20

Realizacja zadań doradcy zawodowego

4

4,0

21

Ocena efektywności przeprowadzonych szkoleń i ich analiza pod kątem realizacji założonych celów

3

2,4

22

Organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne

3

4,4

23

Organizacja i prowadzenie spraw związanych z rekrutacją wewnętrzną i postępowaniem kwalifikacyjnym

2

2,8

24

Prowadzenie spraw związanych z funduszem nagród

2

0,5

25

Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania orderów, odznaczeń i odznak oraz innych nagród i wyróżnień

2

0,5

26

Prowadzenie spraw socjalnych

2

3,3

27

Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi

2

0,6

28

Rozliczanie czasu służby/pracy

2

8,8

29

Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do urlopów i wymiaru urlopów

2

2,0

30

Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami należnymi z tytułu przeniesienia funkcjonariuszy celnych do pełnienia służby w innej miejscowości

2

0,7

31

Planowanie szkoleń w zakresie służby przygotowawczej w Służbie Celnej i służbie cywilnej

2

2,8

32

Prowadzenie spraw z zakresu nawiązywania stosunku służbowego albo pracy, sporządzanie projektów aktów mianowania i umów o pracę oraz aneksów do nich

2

1,8

 

 

33

Ustalanie prawa do dodatku za staż służby/pracy i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy celnych/pracowników

2

1,5

34

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

4,0

35

Prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy celnych/pracowników, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służby/pracy oraz ewidencji komputerowej

1

2,5

36

Organizowanie przeprowadzania ocen okresowych funkcjonariuszy celnych/pracowników

1

1,3

37

Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy celnych/pracowników

1

1,4

38

Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w szczególności kierowanie na badania lekarskie funkcjonariuszy celnych/pracowników

1

1,9

39

Prowadzenie spraw związanych z odbyciem stażu absolwenckiego, stażu międzynarodowego oraz organizowanie praktyk studenckich

1

0,9

40

Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez funkcjonariuszy celnych podróży służbowych, wystawianiem legitymacji służbowych oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania

1

2,2

41

Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia funkcjonariuszy celnych/pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczenia zdrowotnego

1

1,4

42

Prowadzenie ewidencji i gromadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami dyscyplinarnymi, w tym przygotowywanie meldunków do Ministerstwa Finansów dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnionych przez funkcjonariuszy celnych/pracowników oraz dotyczących prowadzonych w izbie celnej i urzędach celnych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych

1

0,2

43

Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami należnymi z tytułu utrudnionego dojazdu do miejsca pełnienia służby

1

1,6

44

Organizacja szkoleń wewnętrznych

1

5,5

45

Prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,9

46

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,4

47

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,3

48

Prowadzenie kancelarii komórki

1

2,2

49

Archiwizowanie dokumentacji

1

0,5”

 

– w poz. 17 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20

Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych, pośredniczących podmiotów gazowych i pośredniczących podmiotów tytoniowych – zadanie Izby Celnej w Katowicach

1

2,0”

 

b) w części XVIII. Komórki organizacyjne realizujące zadania centralne nazwa poz. 26 otrzymuje brzmienie:

„26. Komórka do spraw badania automatów i urządzeń do gier – Izby Celne w: Białymstoku, Gdyni i Przemyślu”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-19
  • Data wejścia w życie: 2014-09-17
  • Data obowiązywania: 2014-09-17
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01

Dzienniki Urzędowe