Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Opis stanowiska służbowego, obejmujący również wartościowanie stanowiska, zwany dalej „opisem”, sporządza się oddzielnie dla każdego stanowiska służbowego utworzonego w komórce organizacyjnej wskazanej w:

1) wewnętrznym regulaminie organizacyjnym jednostki – w przypadku stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, o których mowa w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”;

2) regulaminie organizacyjnym odpowiednio izby celnej albo urzędu celnego – w przypadku stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, o których mowa w art. 22 pkt 2 i 3 ustawy.

2. W opisie wskazuje się zadania realizowane na stanowisku służbowym, wymagane kwalifikacje do jego zajmowania, kod stanowiska służbowego oraz zastępstwo na tym stanowisku.

3. Opis sporządza się w karcie opisu stanowiska służbowego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.
Przez kwalifikacje, o których mowa w § 1 ust. 2, rozumie się w szczególności doświadczenie zawodowe i znajomość języków obcych, o ile są wymagane na określonym stanowisku służbowym oraz wykształcenie.
§ 3.
1. Sporządzając opis, zadania realizowane w komórce organizacyjnej, na stanowisku służbowym, którego dotyczy opis, wskazuje się zgodnie z wykazem zadań realizowanych na stanowiskach służbowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanym dalej „urzędem obsługującym ministra”, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, albo wykazem zadań realizowanych na stanowiskach służbowych w izbie celnej i urzędach celnych, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. W przypadku:

1) zadania realizowanego przez inną komórkę organizacyjną niż wskazana w załączniku nr 3 do zarządzenia, zadanie przypisuje się stanowiskom służbowym w komórce organizacyjnej, w której zadanie to jest realizowane;

2) zadania przypisanego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, do danej komórki organizacyjnej, realizowanego również przez inne komórki organizacyjne, zadanie to przypisuje się stanowiskom służbowym w komórkach organizacyjnych, w których jest realizowane;

3) zadania, które nie jest realizowane przez komórki organizacyjne wskazane w załącznikach nr 2 albo 3 do zarządzenia, zadanie to nie jest przypisywane stanowiskom służbowym w tych komórkach;

4) zadania przypisanego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, do danej komórki organizacyjnej, realizowanego:

a) w całości na stanowisku służbowym radcy prawnego, audytora wewnętrznego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – zadanie to nie jest przypisywane pozostałym stanowiskom służbowym w tej komórce,

b) w części na stanowisku służbowym radcy prawnego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – zadanie to przypisuje się stanowiskom służbowym w komórkach organizacyjnych, w których jest realizowane.

3. W przypadku:

1) połączenia komórek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do zarządzenia bez przekazania zadań do innych komórek organizacyjnych, stanowiskom służbowym w komórce, która powstała w wyniku połączenia przypisuje się zadania realizowane na stanowiskach służbowych w łączonych komórkach organizacyjnych;

2) wyodrębnienia albo podziału komórki organizacyjnej wskazanej w załączniku nr 3 do zarządzenia, stanowiskom służbowym w komórkach, które powstały w wyniku wyodrębnienia albo podziału przypisuje się zadania realizowane na stanowiskach służbowych w wyodrębnionych albo podzielonych komórkach organizacyjnych.

4. Zadania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia związane z prowadzeniem postępowań w I instancji w zakresie stosowania środków egzekucyjnych z pieniędzy, ruchomości i dokumentów oraz obsługą finansowo-kasową można przypisać stanowiskom służbowym, zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 pkt 1.

5. Sporządzając opis należy:

1) przypisywać stanowisku służbowemu zadania o zbliżonej wartości;

2) ograniczać ilość zadań realizowanych na stanowisku służbowym;

3) dążyć do specjalizacji stanowisk służbowych.

§ 4.
1. Kod stanowiska służbowego składa się z części literowej i numerycznej. Część literowa kodu stanowiska służbowego stanowi symbol komórki organizacyjnej, w której znajduje się stanowisko służbowe, dla którego jest sporządzany opis, określony odpowiednio w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym jednostki organizacyjnej Służby Celnej, o której mowa w art. 22 pkt 1 ustawy, albo w statucie izby celnej albo w statucie urzędu celnego. Jeżeli symbol komórki organizacyjnej zawiera liczbę, w części literowej wskazuje się również tę liczbę. W przypadku stanowiska służbowego Szefa Służby Celnej przyjmuje się część literową kodu SSC, Zastępcy Szefa Służby Celnej – ZS, Kierownika oddziału celnego i stanowisk służbowych w oddziale celnym – UOC, Zastępcy Kierownika oddziału celnego – ZUOC.

2. Część numeryczna kodu stanowiska służbowego określa podległość służbową i usytuowanie stanowiska służbowego w strukturze organizacyjnej komórki organizacyjnej oraz liczbę stanowisk służbowych w poszczególnych kategoriach stanowisk służbowych. Część numeryczna zależy od kategorii stanowisk i w przypadku kategorii stanowisk:

1) kierowniczych jest jednocyfrowa;

2) eksperckich jest dwucyfrowa;

3) specjalistycznych jest trzycyfrowa.

3. W kodzie stanowiska służbowego część literową od części numerycznej oraz poszczególne cyfry lub liczby w części numerycznej oddziela się kropką.

§ 5.
1. W opisie zamieszcza się kod stanowiska służbowego, które zastępuje to stanowisko.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku stanowisk służbowych, w których zastępstwa są uzależnione od rotacji albo losowania.

§ 6.
1. Przy wartościowaniu stanowisk służbowych uwzględnia się wartość realizowanych zadań, określoną odpowiednio w załącznikach nr 2 albo 3 do zarządzenia oraz czasochłonność ogólną i czasochłonność stanowiskową.

2. Wartość realizowanych zadań ustala się zgodnie z następującą punktacją:

1) zadanie powtarzalne, realizowane w ramach określonych procedur – 1 pkt;

2) zadanie złożone (wielowarstwowe, skomplikowane), realizowane w ramach kilku procedur, których kryteria wyboru są określone – 2 pkt;

3) zadanie o większym niż określone w pkt 1 i 2 stopniu złożoności i trudności, wymagające wyboru najlepszego sposobu jego wykonania na podstawie istniejących rozwiązań i wytycznych, którego efektem realizacji może być określenie sposobu i kierunku wykonywania zadań o wartości 1 pkt lub 2 pkt – 3 pkt;

4) zadanie:

a) koncepcyjne o charakterze twórczym, zwane dalej „zadaniem koncepcyjnym”,

b) analityczne wymagające przeprowadzenia badań, rozpatrzenia i rozważenia różnorodnych elementów, zwane dalej „zadaniem analitycznym” – polegające na opracowywaniu procedur, wytycznych i analiz o niskim poziomie trudności, które wymaga samodzielnego wyboru środków lub opracowania sposobu jego realizacji – 4 pkt;

5) zadanie koncepcyjne lub analityczne, wymagające inicjatywy w sposobie jego realizacji, polegające na opracowywaniu procedur, wytycznych i analiz oraz przedstawieniu propozycji modyfikacji istniejących procedur, zasad, przepisów, którego realizacja wymaga dokonania oceny korzyści i ryzyka proponowanych zmian – 5 pkt;

6) zadanie koncepcyjne lub analityczne, bardzo złożone i odpowiedzialne, związane z koordynacją projektów, z tworzeniem nowych rozwiązań w danym obszarze działalności, opracowywaniem wytycznych lub procedur o najwyższym stopniu złożoności – 6 pkt;

7) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem załogą jednostki pływającej – 7 pkt;

8) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem w obszarze kierowanej zmiany – 8 pkt;

9) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem:

a) w określonym obszarze wydziału w izbie celnej,

b) w określonym obszarze oddziału celnego albo

c) referatem – 9 pkt;

10) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem:

a) wydziałem w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, o których mowa w art. 22 pkt 1 ustawy,

b) wydziałem w izbie celnej albo

c) oddziałem celnym

–10 pkt;

11) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem w określonym pionie merytorycznym urzędu celnego – 11 pkt;

12) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem urzędem celnym – 12 pkt;

13) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem w określonym obszarze jednostki organizacyjnej Służby Celnej, o której mowa w art. 22 pkt 1 ustawy, albo zadanie związane z organizacją i zarządzaniem w określonym pionie merytorycznym urzędu, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy – 13 pkt;

14) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem w obszarze jednostki organizacyjnej Służby Celnej, o której mowa w art. 22 pkt 1 ustawy, albo zadanie związane z organizacją i zarządzaniem urzędem, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy – 14 pkt;

15) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem w określonym obszarze merytorycznym jednostek organizacyjnych Służby Celnej lub określonych jednostek organizacyjnych Służby Celnej – 15 pkt;

16) zadanie związane z organizacją i zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi Służby Celnej –16 pkt.

3. Czasochłonność ogólną stanowi procentowy udział czasu realizacji danego zadania w stosunku do czasu realizacji wszystkich zadań komórki organizacyjnej. Suma czasochłonności ogólnej wszystkich zadań komórki organizacyjnej wynosi 100%.

4. Czasochłonność ogólna jest określona odpowiednio w załączniku nr 2 oraz 3 do zarządzenia. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2–4, czasochłonność ogólna jest ustalana według zasad określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany czasochłonności ogólnej poszczególnych zadań nie więcej niż o 20% czasochłonności ogólnej zadania, przy zachowaniu zasady określonej w ust. 3.

6. Czasochłonność stanowiskową stanowi procentowy udział czasu realizacji danego zadania w stosunku do czasu realizacji wszystkich zadań na stanowisku służbowym. Suma czasochłonności stanowiskowej wszystkich zadań realizowanych na stanowisku służbowym wynosi 100%.

7. Czasochłonność stanowiskowa jest ustalana dla zadań realizowanych na stanowisku służbowym, według zasad określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.

8. Wartość stanowiska służbowego określa się na podstawie sumy iloczynów wartości zadań realizowanych na stanowisku służbowym i ich czasochłonności stanowiskowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

9. Wartość, o której mowa w ust. 8, odpowiadającą poszczególnym stanowiskom służbowym określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7.
1. Projekt opisu sporządza osoba bezpośrednio nadzorująca opisywane stanowisko służbowe, zwana dalej „osobą nadzorującą”, i przekazuje Zespołowi do spraw opisu i wartościowania stanowisk służbowych, zwanemu dalej „Zespołem”, w terminie 14 dni od dnia utworzenia stanowiska służbowego.

2. W przypadku przypisania zadań stanowisku służbowemu zgodnie z § 3 ust. 2–4, zmiany czasochłonności ogólnej zadań oddziału celnego i komórki dozoru w urzędzie celnym oraz w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5, do projektu opisu należy dołączyć uzasadnienie. Uzasadnienie zmiany czasochłonności ogólnej zadania powinno zawierać porównanie czasochłonności ogólnej zadania do czasu realizacji zadania w danej komórce organizacyjnej, przeprowadzone na podstawie w szczególności danych statystycznych, raportów, sprawozdań.

§ 8.
1. Zespół powołuje na okres 3 lat kierownik urzędu, w rozumieniu art. 24 ust. 3 ustawy, zwany dalej „kierownikiem urzędu”. W skład Zespołu są powoływani funkcjonariusze celni lub członkowie korpusu służby cywilnej pełniący służbę albo zatrudnieni odpowiednio w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, o których mowa w art. 22 pkt 1 ustawy, albo w urzędzie, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy, posiadający doświadczenie i wiedzę dotyczącą funkcjonowania urzędu.

2. Organizacje związkowe działające odpowiednio w urzędzie obsługującym ministra albo w urzędzie w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy, mogą rekomendować jednego przedstawiciela funkcjonariuszy celnych wchodzącego w skład Zespołu. Niewskazanie przedstawiciela funkcjonariuszy celnych nie stanowi przeszkody do powołania Zespołu.

3. Zespół składa się z co najmniej pięciu członków.

4. Na posiedzenie Zespołu mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby, których wiedza i doświadczenie może być przydatne w pracach Zespołu.

5. Tryb pracy Zespołu określi kierownik urzędu.

§ 9.
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności analiza projektu opisu pod względem:

1) zgodności z zakresem zadań realizowanych w komórce organizacyjnej, w której jest usytuowane stanowisko służbowe, którego dotyczy projekt opisu oraz realizacji wytycznych określonych w § 3 ust. 5;

2) prawidłowości stosowania zasad sporządzania opisu.

2. Zespół:

1) przedkłada projekt opisu kierownikowi urzędu do akceptacji w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania albo

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie sporządzenia projektu opisu:

a) dokonuje jego zmiany, o której powiadamia osobę nadzorującą albo

b) zwraca się niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do osoby nadzorującej w celu dokonania zmiany projektu opisu zgodnie z wytycznymi Zespołu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, Zespół przekazuje projekt opisu kierownikowi urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania zmienionego projektu.

§ 10.
1. Kierownik urzędu:

1) akceptuje projekt opisu i przekazuje Zespołowi Centralnemu do Spraw Opisu i Wartościowania Stanowisk Służbowych w Służbie Celnej, zwanemu dalej „Zespołem Centralnym”, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo

2) przekazuje Zespołowi niezaakceptowany projekt opisu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania w celu dokonania zmian zgodnie z jego wytycznymi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po dokonaniu zmian przez Zespół kierownik urzędu akceptuje projekt opisu i przekazuje go Zespołowi Centralnemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmienionego projektu.

§ 11.
1. Członków Zespołu Centralnego, w tym przewodniczącego, powołuje na okres 3 lat Szef Służby Celnej spośród funkcjonariuszy celnych lub członków korpusu służby cywilnej posiadających:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub opisu i wartościowania;

3) co najmniej 3-letni staż służby lub pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.

2. Zespół Centralny składa się z sześciu członków, w tym dwóch przedstawicieli komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra oraz czterech przedstawicieli urzędów, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Organizacje związkowe działające w Służbie Celnej mogą rekomendować w skład Zespołu Centralnego trzech przedstawicieli funkcjonariuszy celnych. Niewskazanie przez organizacje związkowe przedstawicieli funkcjonariuszy celnych nie stanowi przeszkody do powołania Zespołu.

4. Przepis § 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 12.
Zespół Centralny dokonuje analizy zaakceptowanego przez kierownika urzędu projektu opisu. Wnioski z dokonanej analizy Zespół Centralny wraz z projektem opisu przedkłada Szefowi Służby Celnej.
§ 13.
1. Szef Służby Celnej:

1) zatwierdza projekt opisu albo

2) przekazuje kierownikowi urzędu niezatwierdzony projekt opisu celem dokonania zmian.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Szef Służby Celnej zatwierdza projekt opisu po dokonaniu zmian przez kierownika urzędu.

§ 14.
1. Osoba nadzorująca zapoznaje funkcjonariusza celnego z zatwierdzonym opisem.

2. Fakt zapoznania z zatwierdzonym opisem funkcjonariusz celny potwierdza podpisem w karcie opisu stanowiska służbowego. W przypadku odmowy złożenia podpisu osoba nadzorująca sporządza na tę okoliczność adnotację w karcie opisu stanowiska służbowego.

§ 15.
1. Opis podlega aktualizacji.

2. Aktualizacja opisu następuje z inicjatywy kierownika urzędu.

3. Aktualizacji dokonuje się w przypadku zmiany:

1) zadań realizowanych na stanowisku służbowym, ich wartości lub czasochłonności stanowiskowej, powodujących konieczność zmiany stanowiska służbowego wskazanego w karcie opisu stanowiska;

2) zadań realizowanych na określonym stanowisku służbowym, ich wartości lub czasochłonności stanowiskowej, która nie powoduje konieczności zmiany stanowiska służbowego wskazanego w karcie opisu stanowiska;

3) innych niż wymienione w pkt 1 i 2 elementów opisu.

4. Aktualizacja opisu będąca wynikiem zmiany umiejscowienia stanowiska służbowego w ramach komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra albo izby celnej, albo urzędu lub oddziału celnego nie oznacza utworzenia nowego stanowiska służbowego.

§ 16.
1. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, przepisy § 1, 6, 7, 9, 10, 12–14 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, Zespół Centralny dokonuje analizy zaakceptowanego przez kierownika urzędu projektu aktualizacji opisu; przepisy § 1, 6, 7, 9, 10 i 14 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zespół Centralny niezgodności projektu aktualizacji opisu, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt 2, z:

1) zakresem zadań realizowanych w komórce organizacyjnej, w której usytuowane jest stanowisko służbowe, którego dotyczy opis,

2) wytycznymi sporządzania opisów, określonymi w § 3 ust. 5,

3) zasadami sporządzania opisu stanowisk służbowych

– Zespół Centralny przedkłada Szefowi Służby Celnej wnioski z dokonanej analizy wraz z projektem aktualizacji opisu; Szef Służby Celnej, w przypadku uznania wniosku Zespołu Centralnego za zasadny, przekazuje aktualizację opisu kierownikowi urzędu celem dokonania zmian.

§ 17.
1. W jednostce organizacyjnej Służby Celnej tworzy się zbiór wszystkich opisów stanowisk służbowych.

2. Zbiór, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera w szczególności:

1) nazwę jednostki organizacyjnej Służby Celnej;

2) schemat organizacyjny jednostki organizacyjnej Służby Celnej, zawierający przy nazwie komórki organizacyjnej jej symbol zgodny odpowiednio z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym jednostki organizacyjnej Służby Celnej, o której mowa w art. 22 pkt 1 ustawy, albo ze statutem izby celnej albo urzędu celnego;

3) opisy stanowisk służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

§ 18.
Opisy są sporządzane przy użyciu elektronicznego narzędzia informatycznego „SOWA”.
§ 19.
Zespoły do spraw opisu i wartościowania stanowisk służbowych oraz Zespół Centralny do Spraw Opisu i Wartościowania Stanowisk Służbowych w Służbie Celnej powołane na podstawie zarządzenia Nr 43 Ministra Finansów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych (Dz. Urz. Min Fin. Nr 12, poz. 52 oraz z 2012 r. poz. 16, 25 i 62) wykonują czynności do czasu wygaśnięcia kadencji.
§ 20.
Traci moc zarządzenie Nr 43 Ministra Finansów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych (Dz. Urz. Min Fin. Nr 12, poz. 52 oraz z 2012 r. poz. 16, 25 i 62).
§ 21.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 362, 627, 707, 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

Załącznik 1. [Wzór karty opisu stanowiska służbowego]

Załączniki do zarządzenia Nr 40
Ministra Finansów
z dnia 14 października 2013 r. (poz. 34)

Załącznik nr 1

Wzór karty opisu stanowiska służbowego

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH W URZĘDZIE OBSŁUGUJĄCYM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH, ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH W URZĘDZIE OBSŁUGUJĄCYM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH, ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH W IZBACH CELNYCH I URZĘDACH CELNYCH, ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ]

Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH W IZBACH CELNYCH I URZĘDACH CELNYCH, ICH WARTOŚCI I CZASOCHŁONNOŚCI OGÓLNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Zasady zmiany czasochłonności ogólnej oraz określania czasochłonności stanowiskowej]

Załącznik nr 4

Zasady zmiany czasochłonności ogólnej oraz określania czasochłonności stanowiskowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Wartości stanowisk służbowych]

Załącznik nr 5

Wartości stanowisk służbowych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Dzienniki Urzędowe