Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 48
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 34 Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 27), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Do dnia 31 grudnia 2014 r. wszystkie zadania dotyczące obsługi dysponenta części 19 budżetu państwa w zakresie zmian w planie finansowym części 19 budżetu państwa na 2014 r. wykonuje Departament Finansów i Księgowości.

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r., zadania dotyczące obsługi finansowo-księgowej dysponenta części 79 budżetu państwa, w tym czynności w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej za 2014 r., części 79 budżetu państwa, wykonuje Departament Długu Publicznego.”;

2) w załączniku do zarządzenia:

a) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustalając zakresy czynności, o których mowa w ust. 2, Minister zatwierdza schemat organizacyjny Ministerstwa, przedstawiający podporządkowanie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.”,

b) w § 25 w ust. 1:

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) związane z przekazywaniem pracownikom innych komórek organizacyjnych oraz jednostek resortu finansów, w tym we współpracy z Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, wiedzy z zakresu działalności Ministra;”,

– w pkt 11:

– – w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– udostępniania informacji publicznej na wniosek,”,

– – lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Biurem Edukacji Finansowej w zakresie:

– realizacji polityki edukacyjnej oraz promocyjnej i informacyjnej Ministerstwa poprzez regularne przekazywanie informacji o aktualnych i planowanych działaniach komórek organizacyjnych oraz uzgadnianie planowanych i prowadzonych działań w tym zakresie,

– kształtowania pozytywnego wizerunku Ministerstwa i jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

– prowadzenia portalu Ministerstwa, w tym BIP MF,”,

– – lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Departamentem Wspierania Polityk Gospodarczych w sprawach związanych z monitorowaniem pomocy publicznej,”,

– – w lit. m tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– planowania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej Ministra, realizowanej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),”,

c) w § 26 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) koordynowanie i udostępnianie informacji publicznej na wniosek;”,

d) w § 27 w ust. 2 w pkt 7 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów izb skarbowych w sprawach dotyczących udzielania i rozliczania dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.”,

e) w § 28 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koordynowanie udziału Ministerstwa w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego;”,

f) w § 30 w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra i Szefa Służby Celnej w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu:

a) prawa celnego,

b) kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie Regionalnego Zespołu Wymiany Informacji Celnej Światowej Organizacji Celnej na Europę Środkowo-Wschodnią (RILO ECE);”,

g) w § 32 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) państwowych osób prawnych – Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiej Organizacji Turystycznej, Agencji Oceny Technologii Medycznych;”,

h) w § 33:

– w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w koordynowanych częściach: 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 20 – Gospodarka, 21 –Gospodarka morska, 22 – Gospodarka wodna, 26 – Łączność, 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 34 – Rozwój regionalny, 35 – Rynki rolne, 36 – Skarb Państwa, 39 – Transport, 41 – Środowisko, 49 – Urząd Zamówień Publicznych, 50 – Urząd Regulacji Energetyki, 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 60 –Wyższy Urząd Górniczy, 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 62 –Rybołówstwo, 64 – Główny Urząd Miar, 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, 68– Państwowa Agencja Atomistyki, 71 – Urząd Transportu Kolejowego, 74 –Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, 85/00 – Województwa w zakresie finansowanych działów (16 odrębnych części budżetowych), z wyłączeniem dochodów z tytułu: dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;”,

– w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) agencji wykonawczych – Agencji Rezerw Materiałowych, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

c) państwowych osób prawnych – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Akredytacji, Centrum Doradztwa Rolniczego, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 23 parków narodowych;”,

i) w § 34 w pkt 3 uchyla się lit. c,

j) w § 35 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów i wydatków w części 82 budżetu państwa – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie tej części budżetowej.”,

k) w § 40:

– w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Służby Celnej związanych z prawidłowością wykonywania kontroli przez organy Służby Celnej oraz naczelników urzędów skarbowych, prowadzeniem postępowań karnych i karnych skarbowych przez izby i urzędy celne oraz izby i urzędy skarbowe, a także prowadzeniem przez organy Służby Celnej postępowań audytowych i urzędowego sprawdzenia;

2) prowadzenie kontroli:

a) w urzędach i izbach skarbowych w trybie ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych,

b) w izbach i urzędach celnych oraz CEZRF realizowanych w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,

c) podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa, z wyłączeniem urzędów kontroli skarbowej i CPD MF;”,

– w ust. 2:

– – pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„3) nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie analizy ryzyka w izbach i urzędach celnych oraz w izbach i urzędach skarbowych, w tym przygotowywanie Krajowego Planu Działań i nadzór nad jego realizacją;

4) wykonywanie funkcji Specjalnej Jednostki Wspólnej Polityki Rolnej;”,

– – pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykonywanie zadań podmiotu uprawnionego wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, z późn. zm.) w zakresie zadań Służby Celnej oraz urzędów i izb skarbowych;”,

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Departament zapewnia obsługę Szefa Służby Celnej w zakresie:

1) postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w Służbie Celnej, z wyłączeniem postępowań odwoławczych od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby celnej;

2) realizacji zadań centralnej jednostki koordynującej, wynikających z artykułu 5 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi z dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6 poz. 31).”,

l) w § 41 w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) prowadzenie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w urzędach kontroli skarbowej, w tym w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa.”,

m) w § 48 w ust. 2 uchyla się pkt 9 i 10,

n) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. 1. Departament Polityki Wydatkowej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie organizacji sektora finansów publicznych, koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych, oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi.

2. Departament Polityki Wydatkowej jest właściwy w sprawach przeglądów wydatków publicznych oraz zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych, zasad wynagradzania, ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia emerytalnego i uposażeń osób w stanie spoczynku.

3. Do zadań Departamentu Polityki Wydatkowej należy w szczególności:

1) opracowywanie analiz i ocen dotyczących organizacji sektora finansów publicznych oraz prowadzenie listy jednostek sektora finansów publicznych;

2) koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;

3) sporządzanie ocen efektywności dokonywania wydatków ze środków publicznych, w tym efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym;

4) określanie, we współpracy z dysponentami, obszarów działań państwa (funkcji), zadań, podzadań i działań w układzie zadaniowym budżetu państwa opisu celów zadań i podzadań oraz mierników stopnia realizacji celów działalności państwa;

5) dokonywanie okresowych przeglądów wydatków publicznych, w tym w ramach oceny, o której mowa w art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) analizowanie istniejących i projektowanych rozwiązań generujących skutki finansowe dla finansów publicznych, w tym opiniowanie i uzgadnianie dokumentów rządowych;

7) koordynowanie opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów rządowych w zakresie zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych, zasad wynagradzania, ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia emerytalnego i uposażeń osób w stanie spoczynku.

4. Departament Polityki Wydatkowej jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;

2) ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.).”,

o) w § 51 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Departament realizuje zadania powierzone ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych jako Instytucji Pośredniczącej dla projektu dotyczącego rachunkowości i rewizji, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.”,

p) w § 52 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych oraz wzorów informacji o dopłatach;”,

r) w § 54 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami celnymi, a także sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz w zakresie gier hazardowych;”,

s) w § 56:

– ust. 1 otrzymuje brzmieniu:

„1. Departament Unii Europejskiej odpowiada za koordynację spraw wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE, w zakresie właściwości Ministra.”,

– w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przygotowywanie projektów stanowisk Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej z krajami członkowskimi i kandydującymi do UE oraz krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do umów międzynarodowych zawieranych przez UE z jednej strony z innymi państwami lub podmiotami prawa międzynarodowego.”,

t) w § 57:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Wspierania Polityk Gospodarczych odpowiada za realizację zadań dotyczących analizy i oceny wpływu strategii gospodarczych i regulacji prawnych na finanse publiczne, gospodarkę narodową i długofalowy rozwój Polski w obszarach w szczególności związanych z:

1) budownictwem, lokalnym planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem;

2) gospodarką, gospodarką morską i rybołówstwem;

3) rolnictwem, rynkami rolnymi i rozwojem wsi, w tym Wspólną Polityka Rolną;

4) rozwojem regionalnym;

5) Skarbem Państwa;

6) środowiskiem i gospodarką wodną;

7) transportem

– z wyłączeniem przepływów środków finansowych w ramach budżetu państwa oraz pochodzących z budżetu środków Unii Europejskiej.”,

– w ust. 2:

– – w pkt 3 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych;”,

– – uchyla się pkt 4,

– – dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) realizację zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

7) wspomaganie jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w sprawach udzielania pomocy publicznej;

8) realizacji zadań związanych z obsługą Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.”,

u) w § 58 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawowanie nadzoru nad działalnością pracowników zatrudnionych w urzędach kontroli skarbowej w zakresie czynności wywiadu skarbowego i czynności realizacyjnych;”,

w) w § 60 w ust. 1 uchyla się pkt 9,

x) § 61 otrzymuje brzmienie:

„§ 61. 1. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej odpowiada za ocenę kontroli zarządczej w Ministerstwie, koordynację kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne, a także koordynację rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie;

2) prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych;

3) prowadzenie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w CPD MF, w tym w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa;

4) koordynowanie organizacji kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne;

5) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne wniosków i zaleceń pokontrolnych;

6) koordynowanie działań związanych z planowaniem oraz sprawozdawczością z działalności kontrolnej realizowanej przez Ministra na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

7) koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne petycji, skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), oraz przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, a także dokonywanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane nadzorowi Ministra;

8) współpraca z audytorami w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych zobowiązanych do prowadzenia audytu.

3. W uzasadnionych przypadkach Biuro może prowadzić kontrolę podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa.

4. W strukturze Biura znajduje się funkcjonalnie niezależna wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie.

5. Biuro zapewnia obsługę Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister.”,

y) w § 63 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powoływania lub odwoływania Przewodniczących Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej i drugiej instancji i ich zastępców, członków Głównej Komisji Orzekającej, członków Międzyresortowej Komisji Orzekającej, zastępców Głównego Rzecznika oraz rzeczników dyscypliny i ich zastępców;”,

z) w § 64:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Edukacji Finansowej odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną w zakresie spraw należących do właściwości Ministra i urzędu obsługującego Ministra, jak również za kształtowanie pozytywnego wizerunku resortu finansów.”,

– w ust. 2

– – pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) koordynacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w szczególności poprzez współpracę z rzecznikami prasowymi i pracownikami komórek właściwych do spraw komunikacji Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

3) administracja i nadzór nad rozwojem portalu i profili społecznościowych Ministerstwa, w tym uzgadnianie funkcjonowania stron internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;”,

– – dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) koordynacja spraw związanych z udostępnianiem informacji w:

a) Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (BIP RCL),

b) Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP).”.

§ 2.

 Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie przedłożyli do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych na podstawie zakresów działania określonych regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Finansów, są zobowiązani do ich przedłożenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 W przypadku, gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa do zatwierdzenia, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2014 r.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
  • Data wejścia w życie: 2014-09-30
  • Data obowiązywania: 2014-09-30
  • Dokument traci ważność: 2016-03-01

Dzienniki Urzędowe