Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Programu e-cło

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 59 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. z 2013 r. poz. 24), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 42 Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 39);

2) zarządzeniem Nr 55 Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 45).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 42 Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 39), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 55 Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 45), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Finansów: M. Szczurek

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 59 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-cło]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2014 r. (poz. 57)

ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Rady Programu e-cło

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej postanowień decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz. Urz. WE L 23 z 26.01.2008, str. 21), zwanej dalej „Decyzją w sprawie e-cła”, oraz wprowadzenia przedsięwzięcia, zwanego dalej „Programem e-cło”, na który składa się kompleksowy i wzajemnie powiązany pakiet spraw legislacyjnych, organizacyjnych, finansowych i informatycznych, służący osiągnięciu celów i wdrożeniu elektronicznych usług obsługi celnej – docelowo bez konieczności stosowania dokumentów papierowych, jak również efektywnego i właściwego wykorzystania środków finansowych pozyskanych na przedmiotowy cel z osi priorytetowej nr 7 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, powołuję Radę Programu e-cło, zwaną dalej „Radą”.

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady;

3) Członkowie Rady.

2. Na Przewodniczącego Rady wyznaczam Jacka Kapicę – Szefa Służby Celnej.

3. Na Zastępcę Przewodniczącego Rady wyznaczam Grzegorza Smogorzewskiego – radcę ministra w Departamencie Służby Celnej.

4. Na Członków Rady wyznaczam:

1) (uchylony);

1a)1) Piotra Daniela – Dyrektora Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z organizacją Służby Celnej;

2)2) Tomasza Michalaka – Dyrektora Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z realizacją polityki celnej;

3)2) Artura Janiszewskiego – Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z kontrolą wykonywaną przez Służbę Celną;

4)2) Wojciecha Bronickiego – Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów – w zakresie kwestii dotyczących podatku akcyzowego;

5)2) Pawła Oracza – Dyrektora Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwa Finansów – w zakresie infrastruktury teleinformatycznej;

6) 2) Przemysława Szelerskiego – Zastępcę Dyrektora Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów – w zakresie zamówień publicznych;

7) 2) Elżbietę Tomaszewską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości Ministerstwa Finansów i Głównego Księgowego Resortu – w zakresie spraw finansowych;

7a)3) Roberta Pasińskiego – Dyrektora Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów – w zakresie spraw związanych z umieszczeniem infrastruktury Programu e-cło w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów z siedzibą w Radomiu;

7b)4) Macieja Puto – Zastępcę Dyrektora Departamentu Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwa Finansów – w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju wdrożonych systemów informatycznych dotyczących funkcjonowania środowiska e-cła;

8) Mirosława Sienkiewicza – Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku – w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika Szefa Służby Celnej do spraw koordynacji działań Izb Celnych w: Olsztynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej i Przemyślu;

9) (uchylony).5)

5. (uchylony).6)

§ 3. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyznaczanie celów strategicznych Programu e-cło oraz podejmowanie decyzji odnośnie sposobu ich realizacji;

2) zatwierdzanie głównych dokumentów planistycznych i raportów z wykonania zadań Programu e-cło, w tym dokumentu programowego;

3) akceptacja propozycji budżetu rocznego Programu e-cło i jego zmian;

4) zlecanie przygotowania projektów mających na celu realizację Programu e-cło;

5) 7) nadzór i monitorowanie realizacji Programu e-cło, w tym monitorowanie realizacji zadań określonych w Decyzji w sprawie e-cła;

5a) 8) nadzór i monitorowanie osiąganych korzyści, wskaźników i wydatkowania środków przewidzianych do realizacji Programu e-cło;

6) (uchylony);

7) określanie rekomendacji do współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców;

8) raportowanie Komitetowi Sterującemu Informatyzacją Resortu postępów Programu e-cło.

§ 4. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) kierowanie pracami Rady;

2) zwoływanie posiedzeń Rady;

3) określanie innych form działania Rady.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 5. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji zmian transformacyjnych w Służbie Celnej, mających na celu uzyskanie zakładanych korzyści z dostarczanych przez Program e-cło produktów;

2) inicjowanie i organizowanie bieżących działań Rady;

3) prowadzenie działań mających na celu zapewnienie zasobów ludzkich i finansowych na rzecz Programu e-cło;

4) działalność w zakresie informacji i promocji Programu e-cło;

5) przygotowanie raportów, o których mowa w § 3 pkt 8;

6) podejmowanie i rekomendowanie Radzie działań, które zapewnią osiągnięcie celów Programu e-cło i korzyści wynikających z jego realizacji;

7) zapewnienie spójności Programu e-cło oraz integralności jego produktów z systemem informacyjnym Służby Celnej w ramach systemu informacyjnego resortu finansów;

8) przewodniczenie, jako Lider Zmiany Transformacyjnej w rozumieniu metodyki zarządzania Programem e-cło, Zespołowi Liderów Zmiany Transformacyjnej w poszczególnych obszarach Programu e-cło;

9) 9) utrzymywanie aktualnego harmonogramu działań wraz z planowanym budżetem, miernikami postępu prac i wskaźnikami ich osiągnięcia;

10) 9) bieżąca współpraca z Kierownikami Projektów.

§ 6. (uchylony).10)

§ 7. 1. Rada realizuje swoje zadania na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady osoby inne, niż wymienione w § 2.

§ 8. Rada działa w oparciu o regulamin.

§ 9.11) Obsługę administracyjną oraz wsparcie organizacyjne Rady, w szczególności dla Zastępcy Przewodniczącego Rady, zapewnia Departament Służby Celnej Ministerstwa Finansów.

§ 10. Przewodniczący Rad Projektów oraz Kierownicy Projektów realizujący projekty objęte Programem e-cło są zobowiązani do:

1)12) przekazywania Zastępcy Przewodniczącego Rady miesięcznych raportów z postępu prac;

2)12) niezwłocznego informowania Zastępcy Przewodniczącego Rady o występujących zagrożeniach realizacji przedsięwzięć;

3)12) zapewnienia Zastępcy Przewodniczącego Rady dostępu do wszelkich materiałów, dokumentacji i informacji dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu e-cło;

4) 12) przekazywania na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Rady, w terminie określonym we wniosku, wyjaśnień i informacji w sprawach związanych z zakresem przedmiotowym Programu e-cło.

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 44, z późn. zm.13)).

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

1) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia Nr 42 Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 39), które weszło w życie z dniem 5 listopada 2013 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 55 Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 45), które weszło w życie z dniem 5 listopada 2014 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) Przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

13) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2008 r. Nr 11, poz. 80 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 14, poz. 76.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
  • Data wejścia w życie: 2014-12-19
  • Data obowiązywania: 2016-01-05

Dzienniki Urzędowe