Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 69
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 34 Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 27, z późn. zm.1)), w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2–5 w brzmieniu:

„2. Dyrektor Generalny Ministerstwa zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Ministerstwa oraz plan zakupów i zamówień Ministerstwa.

3. W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań, upoważnia się dyrektorów komórek organizacyjnych, które zostały wskazane odpowiednio w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa, jako komórki merytoryczne, oraz zastępców dyrektorów tych komórek, do zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów. Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych są upoważnieni do zaciągania zobowiązań wyłącznie w przypadku zastępowania dyrektora komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje upoważnienie do zaciągania zobowiązań:

1) które mają zostać sfinansowane w danym roku budżetowym – do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Ministerstwa albo w projekcie tego planu, w przypadku gdy zobowiązanie jest zaciągane w okresie, w którym projekt ten stanowi podstawę gospodarki finansowej Ministerstwa, jako przeznaczone na dane zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa, a w przypadku umów wieloletnich również w planie zakupów i zamówień Ministerstwa;

2) których termin zapłaty upływa w roku następnym – wyłącznie w przypadku, gdy dane zobowiązanie jest zobowiązaniem z tytułu umowy, której realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ministerstwa i kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy, jako przeznaczona na dany cel lub zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa.

5. Zobowiązanie może zostać zaciągnięte po potwierdzeniu odpowiednio przez głównego księgowego Ministerstwa albo głównego księgowego resortu, że:

1) wartość zobowiązania nie przekracza wartości kwot ujętych odpowiednio w planie finansowym Ministerstwa albo w projekcie planu finansowego Ministerstwa, jako przeznaczonych na dane zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa lub planie zakupów i zamówień Ministerstwa – w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1;

2) kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy, jako przeznaczona na dane zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa – w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.”;

2) w § 31 w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej części 79 budżetu państwa – Obsługa długu krajowego, w tym sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie tej części budżetowej.”;

3) w § 34 w pkt 3 uchyla się lit. b.

§ 2.

W przypadku, gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. poz. 36, 42 i 51.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-03-01

Dzienniki Urzędowe