Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 28), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 38 Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 45);

2) zarządzeniem Nr 38 Ministra Finansów z dnia 5 września 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 28);

3) zarządzeniem Nr 52 Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 53);

4) zarządzeniem Nr 64 Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 38 Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 45), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 19 czerwca 2012 r.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 38 Ministra Finansów z dnia 5 września 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 28), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 7 sierpnia 2013 r.”;

3) § 2 zarządzenia Nr 52 Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 53), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

4) § 2 zarządzenia Nr 64 Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Finansów: M. Szczurek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2014 r. (poz. 63)

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów indywidualnych e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, zgodnie z przyjętymi w resorcie finansów metodykami, w tym efektywnego wykorzystania środków finansowych oraz zapewnienia spójności działań projektowych z celami administracji podatkowej powołuję Radę Programu e-Podatki, zwaną dalej „Radą”.

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1)1) Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – jako Przewodniczący Rady;

2)2) Janusz Cichoń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – jako Zastępca Przewodniczącego Rady;

3)3) Janusz Janowski, Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów – w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian organizacyjnych w administracji podatkowej;

4) Cezary Krysiak, Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów – w zakresie koordynowania działań na poziomie Programu e-Podatki, mających na celu przygotowanie i wprowadzenie zmian legislacyjnych w administracji podatkowej;

5)4) Paweł Oracz, Dyrektor Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego w Ministerstwie Finansów – w zakresie określania strategii IT;

6) Jarosław Wyszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów – w zakresie reprezentowania Rad Projektów Programu e-Podatki;

7)5) Elżbieta Tomaszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości w Ministerstwie Finansów i Główny Księgowy Resortu – w zakresie spraw finansowych;

8)5) Przemysław Szelerski, Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego w Ministerstwie Finansów – w zakresie zamówień publicznych;

9)6) Tomasz Sokolnicki, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie – w zakresie zadań izb i urzędów skarbowych;

10)7) Maciej Puto, Dyrektor Departamentu Informatyzacji Usług Publicznych w Ministerstwie Finansów – w zakresie systemów informatycznych.

2. Rada działa w oparciu o regulamin, który uchwala na pierwszym posiedzeniu.

§ 3.8) Powołuję Janusza Janowskiego, Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów na Koordynatora Programu e-Podatki.

§ 4. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyznaczenie celów strategicznych;

2) zatwierdzenie głównych dokumentów zarządczych Programu e-Podatki zgodnych z przyjętą metodyką TRAMPOLINA, w tym Definicji Programu;

3) powoływanie rad projektów i kierowników projektów związanych z realizacją Programu e-Podatki;

4) nadzór i monitorowanie realizacji Programu e-Podatki, w tym także budżetu i wydatkowania środków przewidzianych do jego realizacji;

5) zatwierdzanie raportów sporządzanych z realizacji Programu e-Podatki;

6) określanie rekomendacji do współpracy ze środowiskiem podatników;

7) raportowanie postępów prac i zidentyfikowanych ryzyk Programu e-Podatki Radzie Informatyzacji Resortu i Kierownictwu Ministerstwa Finansów.

§ 5. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem zasobów ludzkich i finansowych;

2) zarządzanie strategicznymi czynnikami ryzyka w Programie e-Podatki.

2. Przewodniczący Rady Programu e-Podatki odpowiada za wyniki realizacji Programu e-Podatki.

§ 6. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem spójności działań Programu e-Podatki z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

2) wspieranie wprowadzania niezbędnych zmian w działaniach oraz dokumentach Programu e-Podatki.

§ 7. Do działań Koordynatora Programu e-Podatki należy w szczególności:

1) przygotowanie dokumentów zarządczych dla Programu e-Podatki, w tym Definicji Programu, zawierającej cele strategiczne, sposoby ich osiągnięcia oraz ramowy harmonogram działań wraz z planowanym budżetem, miernikami postępu prac i wskaźnikami ich osiągnięcia;

2) dokonywanie, nie rzadziej niż raz na pół roku, przeglądów dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz przedstawianie Przewodniczącemu Rady propozycji niezbędnych zmian tych dokumentów;

3) zarządzanie operacyjne realizacją Programu e-Podatki;

4) bieżące koordynowanie projektów i działań realizowanych w ramach Programu e-Podatki;

5) monitorowanie stopnia wykorzystania budżetu Programu e-Podatki oraz podejmowanie działań na rzecz maksymalnej skuteczności w dysponowaniu środkami finansowymi;

6) przedstawianie Radzie Programu raportów o:

a) stanie realizacji działań podejmowanych w ramach Programu e-Podatki,

b) występujących zagrożeniach w realizacji Programu e-Podatki oraz podejmowanych i rekomendowanych działań zaradczych.

§ 8. Koordynator Programu e-Podatki:

1) powoła Kierownika Biura Programu e-Podatki, określi skład osobowy oraz zadania Biura Programu e-Podatki, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia;

2) w razie potrzeby dokona zmian składu osobowego Biura, o którym mowa w pkt 1.

§ 9. Obsługę administracyjną oraz wsparcie organizacyjne dla Rady, Koordynatora Programu e-Podatki i kierowników projektów zapewnia Biuro Programu e-Podatki.

§ 10. 1. Rozwiązuję Radę Programu e-Podatki powołaną zarządzeniem Nr 18 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 92).

2. Czynności podjęte przez Radę, o której mowa w ust. 1, pozostają w mocy, a zadania rozpoczęte i niezakończone przez tę Radę są kontynuowane przez Radę powołaną niniejszym zarządzeniem.

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 18 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 92).

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Nr 38 Ministra Finansów z dnia 5 września 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 28), które weszło w życie z dniem 5 września 2013 r., z mocą od dnia 7 sierpnia 2013 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 52 Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 53), które weszło w życie z dniem 17 grudnia 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 64 Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54), które weszło w życie z dniem 5 grudnia 2014 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Dzienniki Urzędowe