reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 12 i 73 oraz Dz. Urz. Min. Fin. Inw. i Rozw. poz. 6 i 22) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) pion wiążących informacji stawkowych.";

2) w załączniku nr 4 do zarządzenia:

a) w § 1:

- w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) pion wiążących informacji stawkowych (KDS):

a) wiążących informacji stawkowych (KSI),

b) analiz i sprawozdawczości w zakresie wiążących informacji stawkowych (KSA).",

- w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wydawania wiążących informacji stawkowych (KDS);",

- w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2;",

- w ust. 4 i 5 wyrazy "w ust. 2 pkt 1" zastępuje się wyrazami "w ust. 2 pkt 1 i 1a",

b) w § 2:

- po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Do zadań komórek organizacyjnych w pionie wiążących informacji stawkowych należy w szczególności:

1) komórki wiążących informacji stawkowych:

a) prowadzenie postępowań w drugiej instancji dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS),

b) prowadzenie postępowań w zakresie zmiany wydanych WIS,

c) opracowywanie WIS,

d) współpraca z laboratoriami jednostek organizacyjnych KAS lub innymi akredytowanymi laboratoriami, Biblioteką Narodową, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi instytutami naukowymi, działającymi na terytorium kraju, dysponującymi wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz, oraz zlecanie im badań i analiz w celu ustalenia właściwej klasyfikacji towarów na potrzeby wydawania WIS,

e) współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym na potrzeby wydawania WIS,

f) współpraca z izbami wydającymi wiążące informacje akcyzowe (WIA) oraz wiążące informacje taryfowe (WIT) na potrzeby wydawania WIS w zakresie taryfikacji towarów,

g) współpraca z komórkami organizacyjnymi KIS w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych i edukacyjnych,

h) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz Szefem KAS w zakresie WIS,

i) przygotowywanie modułów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń,

j) prowadzenie strony BIP izby w zakresie dotyczącym WIS;

2) komórki analiz i sprawozdawczości w zakresie wiążących informacji stawkowych:

a) nadzór nad zapewnieniem przekazywania jednolitej informacji w zakresie zagadnień dotyczących WIS,

b) opracowywanie stanowisk KIS w zakresie zagadnień dotyczących WIS,

c) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz Szefem KAS, w tym:

- występowanie o zajęcie stanowiska w zakresie zagadnień wymagających konsultacji dotyczących WIS,

- zebranie oraz przesłanie materiału przeznaczonego na spotkania konsultacyjne, a także analiza informacji przekazanych w trakcie tych spotkań,

d) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Szefem KAS i komórkami organizacyjnymi KIS w zakresie:

- orzecznictwa sądów administracyjnych,

- prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej,

- identyfikowania obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełnienia obowiązków podatkowych,

- stosowania WIS,

- opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących WIS,

e) nadzór nad terminowością wykonywania zadań przez komórki wydawania WIS,

f) sygnalizowanie potrzeby uruchomienia i nadzorowania procedur pomocy i wsparcia,

g) bieżące monitorowanie i dokonywanie analizy obciążenia w komórkach organizacyjnych KIS w zakresie wydawania WIS.",

- w ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 1a brzmieniu:

"1a) komórki wydawania wiążących informacji stawkowych:

a) prowadzenie postępowań w pierwszej instancji dotyczących WIS,

b) opracowywanie WIS,

c) współpraca z laboratoriami jednostek organizacyjnych KAS lub innymi akredytowanymi laboratoriami, Biblioteką Narodową, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi instytutami naukowymi, działającymi na terytorium kraju, dysponującymi wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz, oraz zlecanie im badań i analiz w celu ustalenia właściwej klasyfikacji towarów na potrzeby wydawania WIS,

d) współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym na potrzeby wydawania WIS,

e) współpraca z izbami wydającymi wiążące informacje akcyzowe (WIA) oraz wiążące informacje taryfowe (WIT) na potrzeby wydawania WIS w zakresie taryfikacji towarów,

f) przygotowywanie modułów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń,

g) współpraca z komórkami organizacyjnymi KIS w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych i edukacyjnych;";

3) w załączniku nr 5 do zarządzenia w § 2 w ust. 5 w pkt 7 uchyla się lit. f;

4) w załączniku nr 7 do zarządzenia uchyla się lp. 5;

5) w załączniku nr 8 do zarządzenia:

a) w § 1:

- w ust. 4:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej;",

- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) łączyć komórkę, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, wyłącznie z komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3.",

- w ust. 11:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) łączyć komórki organizacyjne w obrębie pionów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a i c, pkt 5 lit. a, c i d oraz ust. 2 pkt 4; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej;",

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) łączyć komórkę, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, wyłącznie z komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3;",

b) w § 2:

- w ust. 7 w pkt 2 uchyla się lit. c,

- w ust. 11 w pkt 3:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) rozliczanie wpływów uprawnionych podmiotów,",

- w lit. g po wyrazach "z przepisów odrębnych" dodaje się wyrazy "z wyłączeniem sprawozdań sporządzanych centralnie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,",

- lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) obsługa rachunków bankowych w zakresie sum depozytowych.";

6) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 2 w pkt 5 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) właścicieli biznesowych SISC w utrzymaniu i rozwoju komponentów SISC na platformie sprzętowo-programowej udostępnianej w środowisku w Centrum Informatyki Resortu Finansów;",

b) w § 2:

- w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy realizuje zadania scentralizowane w zakresie:

- prowadzenia wspólnego rachunku bankowego w zakresie podatków PCC, SD, KP oraz należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie obsługi wyciągu bankowego,

- prowadzenia wspólnego rachunku bankowego w zakresie:

- podatku VAT, z wyłączeniem podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,

- podatków PIT i CIT,

- niepodatkowych należności budżetowych, z wyłączeniem należności budżetowych wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,

- dystrybucji do budżetu państwa i budżetów gmin dochodów wykonanych przez naczelników urzędów skarbowych, gromadzonych na wspólnych rachunkach bankowych,

- sporządzania łącznych sprawozdań z realizacji dochodów budżetowych oraz informacji o pobieranych dochodach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu dochodów gromadzonych na wspólnym rachunku bankowym,

- udzielania pomocy pracownikom urzędów skarbowych w zakresie podatków obsługiwanych w Scentralizowanym Systemie Poboru oraz Poltax2bPlus w ramach I linii wsparcia na poziomie centralnym,

- przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom, w tym przekazywanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego;",

- w pkt 3 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) zadania Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą w zakresie poboru podatków w zakresie utrzymania i wsparcia technicznego w obszarze Repozytorium JPK oraz Repozytorium e-Paragonów,".

§ 2.

Nie później niż w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r.:

1) dyrektorzy izb oraz dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedłożą Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych izb oraz Krajowej Informacji Skarbowej,

2) naczelnicy urzędów skarbowych przedłożą dyrektorom izb do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych

- zgodne ze statutami nadanymi zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów: wz. Leszek Skiba

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama