REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 58

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2023 r. poz. 61, 64, 114 oraz z 2024 r. poz. 3) w załączniku nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) pion rozwoju i innowacji (KZDR), w skład którego wchodzi komórka rozwoju i innowacji (KRR).”;

2) w § 7 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) koordynowanie zadań związanych z obsługą interakcji z klientami KAS z wykorzystaniem Multikanałowego Centrum Komunikacji eMCeK;

5) współpraca z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach relacji z klientami w zakresie utrzymania i rozwoju Multikanałowego Centrum Komunikacji eMCeK.”;

3) w § 8 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) zarządzanie Systemem Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, w szczególności w zakresie administrowania zgromadzonymi zasobami, utrzymania aktualnej i jednolitej bazy wiedzy oraz jakości informacji skarbowej;

8) współpraca z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach orzecznictwa podatkowego w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.”.

§ 2.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nada regulamin organizacyjny Krajowej Informacji Skarbowej, zgodny z zarządzeniem zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA