reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 16 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 30 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ( Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.”;

3) w załączniku „STATUT Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi” wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi”,

b) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą –samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.”,

c) w § 7 w pkt 2 po lit. zh średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. zi w brzmieniu:

„zi) poradnia ginekologii onkologicznej;”;

4) tytuł załącznika do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymuje brzmienie:

„Załącznik do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi”;

5) w załączniku do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi:

a) w ust. 2 Przychodnia w pkt 3 Poradnie specjalistyczne po lit. zd kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. ze w brzmieniu:

„ze) poradnia ginekologii onkologicznej.”,

b) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Okręgowa Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

10. Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

6) użyte w § 4 w ust. 2, w § 7 w pkt 5, 6 i 14, w § 8, w § 10 w ust. 3, w § 12 w ust. 1 i w ust. 3 pkt 1, w § 13 w ust. 1 i 4, w § 14 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 2 i 6, w § 15 i 16, w § 19 w ust. 2–4, w § 21 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnych przypadkach wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama