| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 27 lipca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, jest prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ocena działalności COI opiera się w szczególności na monitorowaniu prawidłowości wykonywania statutowych zadań przez COI.”;

2) w załączniku „Statut Centralnego Ośrodka Informatyki”:

a) w § 2:

– w ust. 2 pkt 2–3 otrzymują brzmienie:

„2) odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra, pozwalających na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia ewidencji lub rejestrów państwowych, innych niż rejestry i ewidencje wymienione w pkt 1, w szczególności: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych;

3) odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją, w szczególności w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra, w tym systemu teleinformatycznego eDOK, oraz realizacja dostaw i robót budowlanych niezbędnych do wykonywania tych zadań na rzecz Ministra;”,

– po ust 3 dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:

„4. COI prowadzi wyodrębniony rachunek ponoszonych kosztów oraz osiąganych przychodów w związku z realizacją usług, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1–4, zlecanych COI w ramach zamówień udzielanych w trybie art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późń. zm.4)).

5. Realizacja usług, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1–4, zlecanych COI w ramach zamówień udzielanych w trybie art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych jest poprzedzana przedstawieniem przez COI kalkulacji ceny ofertowej.

6. COI monitoruje rentowność umów w sprawie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 4, i przedkłada Ministrowi raporty na temat ich rentowności:

1) w terminie do dnia 31 lipca – za pierwsze półrocze,

2) w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku – za pełny rok kalendarzowy.

7. W terminie do 90 dni od zakończenia realizacji usług, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1–4, zlecanych COI w ramach zamówień udzielanych w trybie art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, COI przedstawia Ministrowi informację o wysokości poniesionych kosztów oraz osiągniętych przychodów.”,

b) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. COI może prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe przy zachowaniu następujących zasad:

1) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych nie może wpływać negatywnie na realizację zadań podstawowych;

2) COI prowadzi wyodrębniony rachunek kosztów ponoszonych w związku z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych.”,

c) w § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. Dyrektor COI przedstawia Ministrowi, w terminach określonych w odrębnych przepisach, następujące sprawozdania okresowe:

1) z wykonania określonego w ustawie budżetowej planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej;

2) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

3) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń;

4) z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;

5) sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

5. Poza sprawozdaniami, o których mowa w ust 4, Dyrektor COI przedkłada Ministrowi do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, sprawozdanie z działalności za rok poprzedni, które zawiera w szczególności:

1) nazwę, formę prawną, siedzibę COI, wysokość funduszu instytucji gospodarki budżetowej, skład kierownictwa oraz informację o ewentualnych zmianach tych danych;

2) ogólną charakterystykę działalności i zasobów COI, osiąganych wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju;

3) informacje na temat:

a) istotnych uwarunkowań prawnych wpływających na działalność COI,

b) głównych towarów i usług, które COI sprzedaje,

c) głównych zasobów warunkujących prowadzenie działalności;

4) informacje na temat zasobów ludzkich, w tym wielkości i struktury zatrudnienia (wykształcenie, wiek, płeć), wynagrodzeń oraz fluktuacji kadr;

5) informacje o wynikach kontroli prowadzonych przez organy uprawnione do kontroli, a także informacje o zakończonych ważnych postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym ich wyniku, oraz postępowaniach w toku;

6) informacje na temat usług świadczonych na rzecz Ministra oraz innych podmiotów.

6. Na żądanie Ministra Dyrektor COI przekazuje informacje dotyczące działalności COI, w tym także informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa COI.”,

d) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Dyrektor COI przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe COI w terminie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z propozycją podziału zysku lub pokrycia straty.

2. Kwota zysku przeznaczona do podziału nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych.

3. Minister zatwierdza sprawozdanie finansowe COI i określa podział zysku lub pokrycie straty COI, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych. Minister nie jest związany propozycją Dyrektora COI w zakresie podziału zysku.

4. Zysk COI jest przeznaczany na:

1) rozwój i inwestycje związane z podstawową działalnością statutową, to jest na utrzymanie i rozwój rejestrów pozostających w kompetencjach Ministra;

2) fundusz instytucji gospodarki budżetowej;

3) pokrycie strat z lat ubiegłych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 36 oraz z 2013 r. poz. 31.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »