| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 48
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”, zwaną dalej „COI”.

2. Instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ust. 1, może używać skrótu „COI” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. COI może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne, w szczególności w formie oddziałów i wydziałów.

4. Za dzień rozpoczęcia działalności COI, uważa się dzień uzyskania przez COI osobowości prawnej.

5. COI prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego COI jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej Ministrem.

§ 3.

Zakres wyposażenia COI w mienie zostanie określony w odrębnej decyzji Ministra.

§ 4.

COI nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Załącznik 1. [STATUT CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI]

Załącznik do zarządzenia Nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 listopada 2010 r. (poz. 74)

STATUT
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

§ 1.

1. Centralny Ośrodek Informatyki, zwany dalej „COI” jest instytucją gospodarki budżetowej, utworzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

2. COI działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr. 108, poz. 908, z późn. zm.2));

3) niniejszego statutu nadanego zarządzeniem Ministra.

3. Organem założycielskim COI jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Ministrem”.

4. Siedzibą COI jest miasto Łódź.

§ 2.

1. COI realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki.

2. Przedmiotem podstawowej działalności COI jest:

1) odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „CEP” na podstawie art. 80a ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz centralnej ewidencji kierowców zwanej dalej „CEK” na podstawie art. 100a ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, obejmujące:

a) wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z udostępnianiem danych z CEP i CEK,

b) utrzymanie centrum komputerowego (w tym zapasowego) dla systemu informatycznego CEP i CEK i zasobów w nim eksploatowanych,

c) obsługa prawna i kancelaryjna na rzecz CEP i CEK w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem tych zasobów,

d) świadczenie usług związanych z doradztwem i wsparciem eksperckim w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Centralnych Ewidencji Pojazdów i Kierowców zwanego dalej „Sl CEPiK”,

e) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych ze zbiorów CEP i CEK za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz weryfikacji spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 80c ust. 7 i art. 100c ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

f) archiwizacja i brakowanie dokumentów związanych z CEP i CEK, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych;

2) odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji innych systemów teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra;

3) odpłatne wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów, w tym:

a) prowadzenie spraw związanych ze wsparciem budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych jednostek administracji rządowej (w tym terenowej) oraz jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie odrębnych umów,

b) wykonywanie innych zadań z zakresu informatyki i teleinformatyki na rzecz osób trzecich, na podstawie odrębnych umów.

3. Dla rozliczenia prawidłowości realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosowane są mierzalne wskaźniki określające jakość ich realizacji, określone szczegółowo w umowach na realizację tych zadań.

§ 3.

COI realizuje prace inne, niż działalność podstawowa, przy zachowaniu następujących zasad:

1) prowadzenie działalności innej niż podstawowa nie może wpływać negatywnie na realizację zadań podstawowych;

2) działalność inna niż podstawowa prowadzona jest na podstawie umów, określających każdorazowo przedmiot i warunki prowadzenia tej działalności;

3) przy zawieraniu umów, o których mowa w pkt 2, COI stosuje ceny umowne;

4) dla każdej z umów, o których mowa w pkt 2, COI prowadzi wyodrębniony rachunek kosztów ponoszonych w związku z realizacją tej umowy.

§ 4.

Przedmiot działalności COI, określa się następującymi kodami i odpowiadającymi im opisami przedmiotu działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489):

1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18 PKD;

2) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 33 PKD;

3) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5 PKD;

4) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – 46.66.Z;

5) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z;

6) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4 PKD;

7) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9 PKD;

8) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2 PKD;

9) telekomunikacja – 61 PKD;

10) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0 PKD;

11) działalność usługowa w zakresie informacji – 63 PKD;

12) doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2 PKD;

13) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.1 PKD;

14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 74.90.Z PKD;

15) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z PKD;

16) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z PKD;

17) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82 PKD;

18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.Z PKD;

19) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z PKD;

20) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – 95.1 PKD.

§ 5.

1. COI zostanie przyznana jednorazowa dotacja Ministra na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, w wysokości 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. COI nie zostały przekazane składniki majątkowe.

§ 6.

COI uzyskuje przychody:

1) z odpłatnego świadczenia usług świadczonych na rzecz Ministra;

2) z odpłatnego świadczenia usług świadczonych na rzecz podmiotów innych, niż wymieniony w pkt 1;

3) ze sprzedaży towarów i składników majątkowych, będących własnością COI;

4) z innych źródeł, w tym z tytułu oprocentowania środków COI zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek i kar umownych naliczanych na podstawie podpisanych umów;

5) z jednorazowej dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

§ 7.

1. Pracami COI kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców.

2. Dyrektora COI powołuje i odwołuje Minister.

3. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor COI.

§ 8.

1. Do zakresu działania Dyrektora COI należy w szczególności:

1) zarządzanie i kierowanie działalnością COI w szczególności poprzez:

a) realizowanie zadań kierownika jednostki sektora finansów publicznych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)),

b) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników COI, w tym prowadzenie polityki kadrowej, ustalanie szczegółowej struktury etatowej COI, ustalanie zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zakresów obowiązków pracowniczych oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

c) wydawanie decyzji i wytycznych w sprawach związanych z zakresem działania COI,

d) powoływanie zespołów o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań;

2) reprezentowanie COI wobec podmiotów zewnętrznych, w tym zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w imieniu COI;

3) określanie zasad funkcjonowania COI poprzez:

a) nadawanie regulaminu organizacyjnego COI, określającego w szczególności zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk oraz siedziby i zakresy działania oddziałów terenowych,

b) zatwierdzanie regulaminu pracy,

c) zatwierdzanie regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w COI,

d) zatwierdzanie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,

e) opracowywanie lub zatwierdzanie innych dokumentów organizacyjnych COI.

2. Dyrektor COI niezwłocznie przekazuje Ministrowi zatwierdzone plany rzeczowy i finansowy oraz informuje Ministra o treści regulaminów, o których mowa w pkt 3 lit. a i c, a także o ich zmianach.

3. Dyrektor COI przedkłada Ministrowi okresowe sprawozdania z działalności, w szczególności zawierające wartości osiągniętych wskaźników, o których mowa w § 2 ust. 3 i stopniu realizacji planów finansowych.

§ 9.

1. W razie nieobecności Dyrektora pracą COI kieruje, upoważniony przez niego na piśmie, Zastępca Dyrektora.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wszystkie uprawnienia i obowiązki Dyrektora wykonuje Zastępca Dyrektora kierujący pracami COI.

3. Dyrektor może upoważnić Zastępców Dyrektora i innych pracowników COI, do dokonywania czynności cywilnoprawnych i faktycznych w jego imieniu.

§ 10.

Zmiany w statucie dokonywane są na wniosek Dyrektora COI lub z inicjatywy Ministra.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013 i Nr 152, poz. 1018.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »