reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 162A
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Policji

Na podstawie art. 56 ust. 5 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

 Zatwierdza się zmiany w statucie Wyższej Szkoły Policji uchwalone uchwałą nr 40/111/2015 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian do statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

§ 2.

 Zmiany, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do decyzji.

§ 3.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Załącznik 1. [UCHWAŁA NR 40/111/2015 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIAN DO STATUTU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE]

Załącznik do decyzji nr 162A Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 30 września 2015 r. (poz. 40)

UCHWAŁA NR 40/111/2015 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIAN DO STATUTU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

Na podstawie art. 56 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 211/11/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu, zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak: DN-BK-0762-2014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W statucie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie organów kolegialnych niebędący funkcjonariuszami Policji, podczas uroczystości, o której mowa w § 3 ust. 1, noszą togi i birety według wzorów określonych odpowiednio przez Senat i radę wydziału, z zastrzeżeniem ust. 4.”;

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji określa Komendant Główny Policji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zlecić Uczelni wykonanie zadania związanego z działaniem Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji, jeżeli zadanie to jest niezbędne ze względu na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, ochronę ludności lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.”;

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe związane z realizowanymi kierunkami studiów, kursy dokształcające i szkolenia.”;

4) § 14 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej dla poszczególnych kierunków studiów;”;

5) § 14 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) określanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;”;

6) w § 14 ust. 1 dodaje się punkt 24 w brzmieniu:

„24) określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się;”;

7) § 14 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) określanie zasad pobierania opłat, wiążących komendanta-rektora przy zawieraniu umowy związanej z odbywaniem studiów i za usługi edukacyjne, oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Określanie wzoru umowy związanej z odbywaniem studiów i za usługi edukacyjne;”;

8) § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a i lit. b, są wybierani na ogólnych zebraniach wyborczych tych grup, przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą.”;

9) w § 26 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.”;

10) § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komendant-rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym funkcjonariuszy, pracowników, studentów i słuchaczy.”;

11) § 29 ust. 4 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) przedstawia w terminie do 30 listopada roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych roczne sprawozdanie z działalności Uczelni;”;

12) § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba kandydująca na funkcję prodziekana do spraw studenckich musi uzyskać w terminie 7 dni od zgłoszenia kandydatury zgodę większości przedstawicieli studentów w wydziałowym kolegium elektorów”;

13) § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nieprzedstawienie w terminie stanowiska przez przedstawicieli studentów w wydziałowym kolegium elektorów, uważa się za wyrażenie zgody”;

14) § 37 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydatów na funkcję prorektora do spraw studiów i prorektora do spraw studenckich powoduje powołanie ich na te funkcje.”;

15) § 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej wybierani są na ogólnym zebraniu nauczycieli akademickich zwykłą większością głosów.”;

16) § 88 otrzymuje brzmienie:

„§ 88. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym i usługowym, związane z funkcjonowaniem Uczelni są wykonywane przez komórki administracji i stanowiska jednoosobowe Uczelni podległe bezpośrednio komendantowi-rektorowi, zastępcy komendanta-prorektorowi, dziekanom, kanclerzowi lub kwestorowi.”;

17) § 89 otrzymuje brzmienie:

„§ 89. Zadaniem komórek administracji i stanowisk jednoosobowych Uczelni jest wspomaganie Uczelni w wykonywaniu zadań naukowych, dydaktycznych i wychowawczych.”;

18) § 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórki administracji i stanowiska jednoosobowe Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje komendant-rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.”;

19) w § 90 uchyla się ust. 2;

20) § 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Działalność kanclerza oraz podległych mu komórek administracji Uczelni jest oceniana przez komendanta-rektora raz w roku po okresie sprawozdawczym. Ocena ta jest przedstawiana Senatowi na posiedzeniu w pierwszym kwartale nowego roku kalendarzowego.”;

21) § 97 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Studia w Uczelni są prowadzone zgodnie z efektami kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów.”;

22) § 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat określa umowa między Uczelnią a studentem lub osoba przyjęta na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”;

23) § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, na zasadach ustalonych przez radę wydziału.”;

24) § 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Student może uzyskać urlop od zajęć w Uczelni na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji zatwierdzającej zmiany w statucie.

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Komendant-Rektor

insp. dr Piotr Bogdalski

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240 i 1268.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama