reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 19 sierpnia 2002 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się

 regulamin organizacyjny Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Mariusz Łapiński

Załącznik 1. [Regulamin organizacyjny Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 sierpnia 2002 r. (poz. 46)

Regulamin organizacyjny Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia

Rozdział l

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Biuro do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia działa na podstawie:

1) zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. Urz. M. Z. Nr 7, poz. 34);

2) regulaminu organizacyjnego.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Biurze", rozumie się przez to Biuro do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2

Regulamin organizacyjny Biura określa zależności służbowe, strukturę przedmiotową i podmiotową, w tym zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i ich tryb działania.

§ 3

Biuro jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia.

Rozdział II

Struktura organizacyjna Biura

§ 4

1. Dyrektor Biura reprezentuje Biuro na zewnątrz, kieruje jego działalnością i ponosi jednoosobową odpowiedzialność za funkcjonowanie Biura.

2. Do kompetencji Dyrektora Biura należy kierowanie pracami Biura, a w szczególności:

1) organizowanie bieżącej działalności w sposób zapewniający należyte wykonywanie zadań Biura;

2) sporządzanie planów finansowych działalności Biura;

3) wydawanie przepisów wewnętrznych, instrukcji dotyczących funkcjonowania Biura, nie zastrzeżonych dla innych podmiotów;

4) udzielanie imiennych upoważnień (pełnomocnictw innym pracownikom Biura w zakresie realizowanych przez nich zadań);

5) podejmowanie decyzji związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwiązywaniem z nimi umów na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz odrębnych przepisów, w ramach przyznanego limitu kadrowego;

6) dysponowanie przyznanymi funduszami w celu prawidłowego ich wykorzystania;

7) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;

8) przedkładanie Ministrowi Zdrowia sprawozdań z działalności Biura.

3. Do podpisu Dyrektora Biura lub upoważnionego przez Dyrektora pracownika, są zastrzeżone:

1) pisma kierowane do organów władzy oraz administracji państwowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, centralnych instytucji i organizacji;

2) korespondencji o szczególnym znaczeniu dla działania i funkcjonowania Biura;

3) wewnętrzne akty normatywne;

4) wystąpienia pokontrolne.

§ 5

1. W przypadku nieobecności Dyrektora Biura, pracami Biura kieruje osoba każdorazowo wskazana przez Dyrektora Biura, na podstawie udzielonego jej upoważnienia.

2. Każdy pracownik Biura podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biura.

3. W Biurze obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom służbowym wydawanym przez bezpośredniego przełożonego.

§ 6

Komórkami organizacyjnymi Biura, są następujące wydziały:

1) Wydział do spraw Świadczeń Zdrowotnych;

2) Wydział do spraw Prawnych;

3) Wydział do spraw Finansowo-Ekonomicznych;

4) Wydział do spraw Systemu Informatycznego.

§ 7

Do zakresu działania Wydziału do spraw Świadczeń Zdrowotnych należą w szczególności:

1) prace nad ujednoliceniem umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

2) prace nad ujednoliceniem słownika świadczeń zdrowotnych;

3) prace nad ujednoliceniem procedur medycznych stosowanych w kasach chorych.

§ 8

Do zakresu działania Wydziału do spraw Prawnych należą w szczególności:

1) sprawy organizacyjne związane z rejestracją Biura,

2) współpraca z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowywania aktów wykonawczych do ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) współpraca z Ministerstwem Zdrowia dotycząca projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia;

4) opracowanie koncepcji organizacyjnej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i jego oddziałów wojewódzkich;

5) opracowanie opinii dotyczącej spraw pracowniczych związanych z przekształceniem kas chorych w oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia;

6) obsługa prawna bieżącej działalności Biura.

§ 9

Do zakresu działania Wydziału do spraw Finansowo-Ekonomicznych należą w szczególności:

1) prace nad ujednoliceniem systemu finansowo-księgowego w kasach chorych;

2) analiza działalności finansowej kas chorych pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych;

3) ujednolicenie i uszczegółowienie niektórych elementów do planów finansowych kas chorych;

4) opracowanie zmiany sposobu sporządzania sprawozdań wartościowych z wykonania świadczeń zakontraktowanych przez kasy chorych.

§ 10

Do zakresu działania Wydziału do spraw Systemu Informatycznego należą w szczególności prace nad:

1) założeniami integracji systemów informatycznych kas chorych;

2) projektem integracji poszczególnych baz danych kas chorych.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 11

Informacji dotyczących działalności Biura udziela Dyrektor Biura lub osoby przez niego upoważnione.

§ 12

Obieg dokumentów finansowo-księgowych w Biurze regulują odrębne przepisy wewnętrzne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama