| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 czerwca 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63. poz. 315, z 1994 r. Nr 121. poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121. poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.2. Cele, o których mowa w ust. 1, Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) ustalanie rocznych i perspektywicznych kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa;

2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego na terenie województwa;

3) koordynowanie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska na terenie województwa;

4) prowadzenie i koordynowanie na terenie województwa działalności oświatowo-zdrowotnej;

5) sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie higieny radiacyjnej;

6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przedkładanie ich Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu najpóźniej do dnia 30 marca roku następującego po roku objętym sprawozdaniem;

7) przedkładanie sejmikowi województwa i wojewodzie rocznej oceny stanu sanitarnego i bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa, najpóźniej do dnia 30 marca roku następującego po roku objętym oceną;

8) nadzór nad działalnością państwowych powiatowych oraz państwowych granicznych inspektorów sanitarnych;

9) podejmowanie czynności z zakresu działalności państwowego powiatowego oraz państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy;

10) ustalanie zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z innymi organami kontroli na terenie województwa;

11) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

12) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

13) prowadzenie postępowań administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”.

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Epidemiologii;

2) Dział Higieny Komunalnej;

3) Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Dział Higieny Pracy;

5) Dział Ekonomiczny;

6) Dział Administracyjny;

7) Dział Techniczny;

8) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Oddział Higieny Radiacyjnej;

10) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

12) Sekcja Statystyki Medycznej, Informacji i Organizacji;

13) Sekcja Służb Pracowniczych;

14) Sekcja ds. Zamówień Publicznych;

15) Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności;

16) Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych;

17) Stanowisko pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

18) Stanowisko radcy prawnego;

19) Stanowisko pracy ds. bhp;

20) Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej;

21) Stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych;

22) Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 7 do zarządzenia S 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Epidemiologii;

4) Stanowisko pracy ds. higieny szkolnej;

5) Stanowisko pracy ds. higieny pracy;

6) Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej;

7) Stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 14 do zarządzenia:

a) w S 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat olecki.”.

b) § 8 otrzymują brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Pracy;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;

6) Stanowisko pracy ds. nadzoru sanitarnego i higieny szkolnej;

7) Stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

8) Stanowisko pracy ds. pracowniczych i kasjera;

9) Stanowisko pracy ds. ekonomiczno-finansowych;

10) Stanowisko radcy prawnego;

11) Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

4) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Higieny Pracy;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Epidemiologii;

5) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Sekcja ds. Ekonomiczno-Finansowych;

8) Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych;

9) Stanowiska pracy do spraw: zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, radcy prawnego, obrony cywilnej oraz obsługi sekretariatu.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 16 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Sekcja ds. Ekonomiczno-Finansowych;

4) Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych;

5) Stanowisko radcy prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi

w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »