| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 czerwca 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63. poz. 315, z 1994 r. Nr 121. poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121. poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.2. Cele, o których mowa w ust. 1, Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) ustalanie rocznych i perspektywicznych kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa;

2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego na terenie województwa;

3) koordynowanie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska na terenie województwa;

4) prowadzenie i koordynowanie na terenie województwa działalności oświatowo-zdrowotnej;

5) sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie higieny radiacyjnej;

6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przedkładanie ich Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu najpóźniej do dnia 30 marca roku następującego po roku objętym sprawozdaniem;

7) przedkładanie sejmikowi województwa i wojewodzie rocznej oceny stanu sanitarnego i bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa, najpóźniej do dnia 30 marca roku następującego po roku objętym oceną;

8) nadzór nad działalnością państwowych powiatowych oraz państwowych granicznych inspektorów sanitarnych;

9) podejmowanie czynności z zakresu działalności państwowego powiatowego oraz państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy;

10) ustalanie zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z innymi organami kontroli na terenie województwa;

11) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

12) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

13) prowadzenie postępowań administracyjnych i postępowania egzekucyjnego w administracji;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”.

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Epidemiologii;

2) Dział Higieny Komunalnej;

3) Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Dział Higieny Pracy;

5) Dział Ekonomiczny;

6) Dział Administracyjny;

7) Dział Techniczny;

8) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Oddział Higieny Radiacyjnej;

10) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

12) Sekcja Statystyki Medycznej, Informacji i Organizacji;

13) Sekcja Służb Pracowniczych;

14) Sekcja ds. Zamówień Publicznych;

15) Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności;

16) Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych;

17) Stanowisko pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

18) Stanowisko radcy prawnego;

19) Stanowisko pracy ds. bhp;

20) Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej;

21) Stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych;

22) Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 7 do zarządzenia S 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Epidemiologii;

4) Stanowisko pracy ds. higieny szkolnej;

5) Stanowisko pracy ds. higieny pracy;

6) Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej;

7) Stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 14 do zarządzenia:

a) w S 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat olecki.”.

b) § 8 otrzymują brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Pracy;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;

6) Stanowisko pracy ds. nadzoru sanitarnego i higieny szkolnej;

7) Stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

8) Stanowisko pracy ds. pracowniczych i kasjera;

9) Stanowisko pracy ds. ekonomiczno-finansowych;

10) Stanowisko radcy prawnego;

11) Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

4) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Higieny Pracy;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Epidemiologii;

5) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Sekcja ds. Ekonomiczno-Finansowych;

8) Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych;

9) Stanowiska pracy do spraw: zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, radcy prawnego, obrony cywilnej oraz obsługi sekretariatu.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 16 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Sekcja ds. Ekonomiczno-Finansowych;

4) Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych;

5) Stanowisko radcy prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi

w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »