reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok

Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96 poz. 874, Nr 122, poz. 1143 i Nr 128, poz. 1176) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala

się plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na Minister Zdrowia rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązująca od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

Załącznik 1. [PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 września 2003 r. (poz. 90)

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

 

Wyszczególnienie

w tys. złotych

1

2

3

1.

Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym:

31 176 563

1.1

od ZUS, w tym:

28 398 180

1.2

od KRUS

2 778 383

 

1

2

3

2.

Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym:

935 296

2.1

w stosunku do ZUS, w tym:

851 945

2.2

w stosunku do KRUS

83 351

3.

Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1 + 3.2)

65 274

3.1

Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS, (art. 30)

58 536

3.2

Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS, (art. 30)

6 738

A.

Przychody netto z działalności (1 – 2 – 3)

30 175 993

B.

Koszty realizacji zadań (B1 + B2)

29 484 106

B1

Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólne

311 766

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1 + ...+ B2.14), w tym:

29 172 340

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

3 278 848

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2 014 867

B2.3

lecznictwo szpitalne

11 896 015

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

761 575

B2.5

rehabilitacja lecznicza

466 369

B2.6

opieka długoterminowa

445 957

B2.7

leczenie stomatologiczne

948 078

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

339 495

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

943 826

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu

84 005

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

830 028

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

337 424

B2.13

refundacja cen leków

6 125 853

B2.14

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków

700 000

C.

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A – B)

691 887

D.

Koszty administracyjne (D1 + ... + D9), w tym:

319 427

D1

zużycie materiałów i energii

19 000

D2

usługi obce

52 691

D3

podatki i opłaty

5 200

D4

wynagrodzenia

163 944

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

34 428

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

600

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu

27 000

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

10 764

D9

pozostałe koszty administracyjne

5 800

E.

Pozostałe przychody (E1 + E2)

15 764

E1

darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania

10 764

E2

inne przychody

5 000

F.

Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)

402 000

F1

utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa

200 000

 

1

2

3

F2

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)

1 000

F3

rezerwa na zobowiązania wynikające z prawomocnych wyroków sądowych

200 000

F4

inne koszty

1 000

G.

Przychody finansowe (G1)

17 505

G1

odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych

17 505

H.

Koszty finansowe (H1 + H2)

3 729

H1

odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa

1 159

H2

inne koszty finansowe

2 570

l.

WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C – D + E – F + G – H)

0

J.

Zyski i straty nadzwyczajne (J1 – J2)

0

J1

zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

0

J2

straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

0

K.

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (l + J)

0

L.

Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

0

M.

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K – L)

0

P

PRZYCHODY – ogółem

31 209 832

R

KOSZTY – ogółem

31 209 832

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota (w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

700 000

B2.14

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków

700 000

D.

Koszty administracyjne, w tym:

52 070

D1

zużycie materiałów i energii

5 631

D2

usługi obce

16 426

D3

podatki i opłaty

3 528

D4

wynagrodzenia

14 011

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2 768

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

600

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

4 572

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

2 000

D9

pozostałe koszty administracyjne

2 534

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Dolnośląski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota (w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

2 096 935

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

241 591

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

139 771

B2.3

lecznictwo szpitalne

942 162

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

65 317

B2.5

rehabilitacja lecznicza

26 017

B2.6

opieka długoterminowa

24 028

B2.7

leczenie stomatologiczne

58 421

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

19 548

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

79 747

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

1 513

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

814

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

29 718

B2.13

refundacja cen leków

468 288

D.

Koszty administracyjne, w tym:

17 890

D1

zużycie materiałów i energii

891

D2

usługi obce

2 179

D3

podatki i opłaty

139

D4

wynagrodzenia

10 779

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2 276

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

654

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

700

D9

pozostałe koszty administracyjne

272

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Kujawsko-Pomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota (w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 486 762

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

175 841

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

89 512

 

1

2

B2.3

lecznictwo szpitalne

581 881

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

43 570

B2.5

rehabilitacja lecznicza

38 633

B2.6

opieka długoterminowa

31 793

B2.7

leczenie stomatologiczne

58 461

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

15 761

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

39 326

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

12 024

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

59 506

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

13 345

B2.13

refundacja cen leków

327 109

D.

Koszty administracyjne, w tym:

14 223

D1

zużycie materiałów i energii

643

D2

usługi obce

1 770

D3

podatki i opłaty

93

D4

wynagrodzenia

7 667

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 618

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

1 827

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

313

D9

pozostałe koszty administracyjne

292

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Lubelski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota (w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 535 587

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

204 459

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

82 434

B2.3

lecznictwo szpitalne

643 120

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

51 751

B2.5

rehabilitacja lecznicza

20 296

B2.6

opieka długoterminowa

21 717

B2.7

leczenie stomatologiczne

50 506

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

21 195

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

61 244

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

1 760

 

1

2

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

44 278

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

16 720

B2.13

refundacja cen leków

316 107

D.

Koszty administracyjne, w tym:

14 054

D1

zużycie materiałów i energii

599

D2

usługi obce

1 130

D3

podatki i opłaty

83

D4

wynagrodzenia

8 602

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 816

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

921

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

720

D9

pozostałe koszty administracyjne

183

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Lubuski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota (w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

710 338

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

86 272

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

46 779

B2.3

lecznictwo szpitalne

282 630

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

26 404

B2.5

rehabilitacja lecznicza

9 975

B2.6

opieka długoterminowa

21 264

B2.7

leczenie stomatologiczne

23 295

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

8 496

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

25 594

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

7 082

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

19 688

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

8 629

B2.13

refundacja cen leków

144 230

D.

Koszty administracyjne, w tym:

10 004

D1

zużycie materiałów i energii

615

 

1

2

D2

usługi obce

1 157

D3

podatki i opłaty

46

D4

wynagrodzenia

5 493

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 160

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

628

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

656

D9

pozostałe koszty administracyjne

249

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Łódzki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota (w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 862 669

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

228 220

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

101 447

B2.3

lecznictwo szpitalne

716 507

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

68 959

B2.5

rehabilitacja lecznicza

34 078

B2.6

opieka długoterminowa

19 387

B2.7

leczenie stomatologiczne

61 153

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

13 924

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

58 743

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

3 174

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

89 847

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

22 295

B2.13

refundacja cen leków

444 935

D.

Koszty administracyjne, w tym:

18 779

D1

zużycie materiałów i energii

538

D2

usługi obce

2 247

D3

podatki i opłaty

46

D4

wynagrodzenia

12 279

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2 592

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

623

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

288

D9

pozostałe koszty administracyjne

166

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Małopolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota (w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

2 373 451

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

269 345

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

153 762

B2.3

lecznictwo szpitalne

1 078 155

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

67 879

B2.5

rehabilitacja lecznicza

31 055

B2.6

opieka długoterminowa

32 949

B2.7

leczenie stomatologiczne

73 911

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

31 672

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

61 676

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

4 068

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

4 962

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

31 787

B2.13

refundacja cen leków

532 230

D.

Koszty administracyjne, w tym:

20 701

D1

zużycie materiałów i energii

1 395

D2

usługi obce

3 439

D3

podatki i opłaty

185

D4

wynagrodzenia

11 393

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2 406

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

1 507

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

150

D9

pozostałe koszty administracyjne

226

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Mazowiecki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota (w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

4 598 918

2.1

podstawowa opieka zdrowotna

474 378

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

436 906

 

1

2

B2.3

lecznictwo szpitalne

2 001 577

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

6 589

B2.5

rehabilitacja lecznicza

11 019

B2.6

opieka długoterminowa

76 192

B2.7

leczenie stomatologiczne

123 944

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

76 543

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

161 201

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

4 691

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

207 276

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

50 225

B2.13

refundacja cen leków

968 377

D.

Koszty administracyjne, w tym:

33 504

D1

zużycie materiałów i energii

1 857

D2

usługi obce

5 446

D3

podatki i opłaty

189

D4

wynagrodzenia

18 592

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

3 888

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

2 793

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

564

D9

pozostałe koszty administracyjne

175

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Opolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

684 713

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

81 281

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

45 749

B2.3

lecznictwo szpitalne

290 475

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

27 383

B2.5

rehabilitacja lecznicza

24 374

B2.6

opieka długoterminowa

10 287

B2.7

leczenie stomatologiczne

19 849

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

5 992

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

23 244

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

1 306

 

1

2

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

16 790

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

8 244

B2.13

refundacja cen leków

129 739

D.

Koszty administracyjne, w tym:

7 226

D1

zużycie materiałów i energii

525

D2

usługi obce

1 089

D3

podatki i opłaty

111

D4

wynagrodzenia

3 907

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

867

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

322

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

246

D9

pozostałe koszty administracyjne

159

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Podkarpacki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 436 202

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

171 412

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

93 909

B2.3

lecznictwo szpitalne

601 131

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

43 269

B2.5

rehabilitacja lecznicza

29 804

B2.6

opieka długoterminowa

20 336

B2.7

leczenie stomatologiczne

55 217

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

23 677

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

51 782

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

6 057

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

29 688

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

21 341

B2.13

refundacja cen leków

288 579

D.

Koszty administracyjne, w tym:

11 384

D1

zużycie materiałów i energii

599

D2

usługi obce

1 178

D3

podatki i opłaty

93

D4

wynagrodzenia

5 793

 

1

2

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 223

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

1 786

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

562

D9

pozostałe koszty administracyjne

150

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Podlaski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

864 058

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

85 410

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

60 371

B2.3

lecznictwo szpitalne

381 985

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

36 775

B2.5

rehabilitacja lecznicza

15 494

B2.6

opieka długoterminowa

8 910

B2.7

leczenie stomatologiczne

27 523

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

8 234

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

32 104

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

1 668

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

20 672

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

11 090

B2.13

refundacja cen leków

173 822

D.

Koszty administracyjne, w tym:

9 067

D1

zużycie materiałów i energii

333

D2

usługi obce

940

D3

podatki i opłaty

111

D4

wynagrodzenia

5 476

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 156

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

488

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

440

D9

pozostałe koszty administracyjne

123

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Pomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 549 785

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

178 403

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

108 319

B2.3

lecznictwo szpitalne

667 196

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

42 520

B2.5

rehabilitacja lecznicza

21 108

B2.6

opieka długoterminowa

15 198

B2.7

leczenie stomatologiczne

60 229

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

9 362

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

56 730

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

1 969

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

11 456

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

17 161

B2.13

refundacja cen leków

360 134

D.

Koszty administracyjne, w tym:

18 322

D1

zużycie materiałów i energii

1 006

D2

usługi obce

2 076

D3

podatki i opłaty

139

D4

wynagrodzenia

9 832

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2 077

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

1 555

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

1 475

D9

pozostałe koszty administracyjne

162

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Śląski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

3 683 628

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

390 422

 

1

2

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

247 096

B2.3

lecznictwo szpitalne

1 427 593

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

99 204

B2.5

rehabilitacja lecznicza

80 651

B2.6

opieka długoterminowa

83 304

B2.7

leczenie stomatologiczne

151 889

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

55 157

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

97 797

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

23 649

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

169 347

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

44 112

B2.13

refundacja cen leków

813 407

D.

Koszty administracyjne, w tym:

41 400

D1

zużycie materiałów i energii

1 794

D2

usługi obce

6 262

D3

podatki i opłaty

186

D4

wynagrodzenia

22 916

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

4 838

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

4 577

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

508

D9

pozostałe koszty administracyjne

319

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Świętokrzyski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

890 148

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

108 035

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

61 902

B2.3

lecznictwo szpitalne

410 020

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

34 052

B2.5

rehabilitacja lecznicza

25 228

B2.6

opieka długoterminowa

6 670

B2.7

leczenie stomatologiczne

25 042

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

11 107

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

26 016

 

1

2

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

834

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

2 752

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

7 478

B2.13

refundacja cen leków

171 012

D.

Koszty administracyjne, w tym:

8 358

D1

zużycie materiałów i energii

397

D2

usługi obce

1 157

D3

podatki i opłaty

19

D4

wynagrodzenia

5 039

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 063

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

241

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

345

D9

pozostałe koszty administracyjne

97

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Warmińsko-Mazurski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 039 402

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

122 395

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

86 664

B2.3

lecznictwo szpitalne

425 465

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

42 571

B2.5

rehabilitacja lecznicza

26 991

B2.6

opieka długoterminowa

19 317

B2.7

leczenie stomatologiczne

44 178

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

9 611

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

37 417

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

2 602

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

20 719

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

13 512

B2.13

refundacja cen leków

187 960

D.

Koszty administracyjne, w tym:

8 555

D1

zużycie materiałów i energii

857

D2

usługi obce

1 225

 

1

2

D3

podatki i opłaty

46

D4

wynagrodzenia

4 135

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

873

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

611

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

540

D9

pozostałe koszty administracyjne

268

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wielkopolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

2 476 613

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

312 647

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

181 305

B2.3

lecznictwo szpitalne

967 586

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

71 922

B2.5

rehabilitacja lecznicza

55 037

B2.6

opieka długoterminowa

45 504

B2.7

leczenie stomatologiczne

75 375

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

23 058

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

92 140

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

3 933

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

79 485

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

27 830

B2.13

refundacja cen leków

540 791

D.

Koszty administracyjne, w tym:

21 948

D1

zużycie materiałów i energii

868

D2

usługi obce

3 200

D3

podatki i opłaty

93

D4

wynagrodzenia

11 227

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2 371

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

3 021

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

935

D9

pozostałe koszty administracyjne

233

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Zachodniopomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 rok

Wyszczególnienie

Kwota

(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 183 131

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

148 737

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

78 941

B2.3

lecznictwo szpitalne

478 532

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

33 410

B2.5

rehabilitacja lecznicza

16 609

B2.6

opieka długoterminowa

9 101

B2.7

leczenie stomatologiczne

39 085

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

6 158

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

39 065

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków NFZ

7 675

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

52 748

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

13 937

B2.13

refundacja cen leków

259 133

D.

Koszty administracyjne, w tym:

11 942

D1

zużycie materiałów i energii

452

D2

usługi obce

1 770

D3

podatki i opłaty

93

D4

wynagrodzenia

6 803

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 436

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

874

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

322

D9

pozostałe koszty administracyjne

192

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Janusz Ryfka

Menadżer ds. PPK w PFR TFI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama