| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 13 października 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1

W

zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r. załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

W porozumieniu

Minister Finansów

Andrzej Raczko

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 października 2003 r. (poz. 101)

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Wyszczególnienie

(w tys. złotych)

1

2

3

1.

Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki(1.1+1.2), w tym:

31 176 563

1.1

od ZUS, w tym:

28 398 180

1.2

od KRUS

2 778 383

2.

Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:

935 296

2.1

w stosunku do ZUS, w tym:

851 945

2.2

w stosunku do KRUS

83 351

3.

Koszt poboru i ewidencjonowania składek (3.1+3.2)

65 274

3.1

Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)

58 536

3.2

Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)

6738

A.

Przychody netto z działalności (1-2-3)

30 175 993

B.

Koszty realizacji zadań (B1+B2)

29 484 106

B1

Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną

311 766

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1+...+B2.14), w tym:

29 172 340

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

3 229 016

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2 171 697

B2.3

lecznictwo szpitalne

11 728 729

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

998 828

B2.5

rehabilitacja lecznicza

760 216

B2.6

opieka długoterminowa

473 679

B2.7

leczenie stomatologiczne

959 904

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

339 495

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

912 637

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

64 949

 

1

2

3

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

957 300

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

351 641

B2.13

refundacja cen leków

6 123 432

B2.14

rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków

100 817

C.

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI ( A-B )

691 887

D.

Koszty administracyjne ( D1+...+D9 )

319 427

D1

zużycie materiałów i energii

19 000

D2

usługi obce

52 691

D3

podatki i opłaty

5200

D4

wynagrodzenia

163 944

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

34428

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

600

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

27 000

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

10 764

D9

pozostałe koszty administracyjne

5800

E.

Pozostałe przychody (E1+E2)

15 764

E1

darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania

10 764

E2

inne przychody

5000

F.

Pozostałe koszty (F1+F4)

402 000

F1

utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa

200 000

F2

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)

1 000

F3

rezerwa na zobowiązania wynikające z prawomocnych wyroków sądowych

200 000

F4

inne koszty

1 000

G.

Przychody finansowe (G1)

17 505

G1

odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych

17 505

H.

Koszty finansowe (H1+H2)

3729

H1

odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa

1 159

H2

inne koszty finansowe

2 570

l.

WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C-D+E-F+G-H)

0

J.

Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)

0

J1

zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

0

J2

straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

0

K.

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I+J)

0

L.

Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

0

M.

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K-L)

0

O.

Kwota przeznaczona na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych (wynikająca z programu przywrócenia równowagi finansowej – kwota dotycząca roku planowania)

0

P.

PRZYCHODY – ogółem

31 209 832

R.

KOSZTY – ogółem

31 209 832

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

100 817

B2.14

rezerwa do dyspozycji Centrali NFZ

100 817

D.

Koszty administracyjne, w tym:

52 070

D1

zużycie materiatów i energii

5631

D2

usługi obce

16 426

D3

podatki i opłaty

3528

D4

wynagrodzenia

14 011

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2768

D6

koszty funkcjonowania Rady Funduszu

600

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

4572

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

2000

D9

pozostałe koszty administracyjne

2534

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Dolnośląski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

Wyszczególnienie

Kwota
(w tyś. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

2 147 260

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

245 106

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

148 762

B2.3

lecznictwo szpitalne

865 386

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

66 826

B2.5

rehabilitacja lecznicza

58 731

B2.6

opieka długoterminowa

31 715

B2.7

leczenie stomatologiczne

61 368

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

19 548

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

67 742

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

1 413

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

66 597

 

1

2

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

28210

B2.13

refundacja cen leków

485 856

D.

Koszty administracyjne, w tym:

17 890

D1

zużycie materiałów i energii

891

D2

usługi obce

2 179

D3

podatki i opłaty

139

D4

wynagrodzenia

10 779

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2276

07

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

654

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

700

D9

pozostałe koszty administracyjne

272

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Kujawsko-Pomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 522 328

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

177 942

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

135 526

B2.3

lecznictwo szpitalne

594 042

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

45 241

B2.5

rehabilitacja lecznicza

37 771

B2.6

opieka długoterminowa

25 730

B2.7

leczenie stomatologiczne

60 064

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

15 761

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

42 428

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

4050

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

34 748

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

14 373

B2.13

refundacja cen leków

334 651

D.

Koszty administracyjne, w tym:

14 223

D1

zużycie materiałów i energii

643

D2

usługi obce

1 770

D3

podatki i opłaty

93

 

1

2

D4

wynagrodzenia

7667

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 618

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

1 827

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

313

D9

pozostałe koszty administracyjne

292

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Lubelski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 569 521

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

190 500

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

87 400

B2.3

lecznictwo szpitalne

664 180

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

52 100

B2.5

rehabilitacja lecznicza

20 600

B2.6

opieka długoterminowa

22 317

B2.7

leczenie stomatologiczne

51 500

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

21 195

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

61 800

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

1 800

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

45 300

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

18 250

B2.13

refundacja cen leków

332 579

D.

Koszty administracyjne, w tym:

14 054

D1

zużycie materiałów i energii

599

D2

usługi obce

1 130

D3

podatki i opłaty

83

D4

wynagrodzenia

8 602

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1 816

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

921

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

720

D9

pozostałe koszty administracyjne

183

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Lubuski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

725 983

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

85 533

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

47 000

B2.3

lecznictwo szpitalne

282 539

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

40 000

B2.5

rehabilitacja lecznicza

22 500

B2.6

opieka długoterminowa

11 458

B2.7

leczenie stomatologiczne

23 729

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

8496

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

29 532

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

1400

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

19 455

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

9601

B2.13

refundacja cen leków

144 740

D.

Koszty administracyjne, w tym:

10 004

D1

zużycie materiałów i energii

615

D2

usługi obce

1157

D3

podatki i opłaty

46

D4

wynagrodzenia

5493

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1160

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

628

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

656

D9

pozostałe koszty administracyjne

249

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Łódzki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 887 894

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

222 161

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

114 743

B2.3

lecznictwo szpitalne

730 598

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

75 007

B2.5

rehabilitacja lecznicza

41 737

B2.6

opieka długoterminowa

29 863

B2.7

leczenie stomatologiczne

70 173

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

13 924

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

55 543

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

3000

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

58 344

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

24 200

B2.13

refundacja cen leków

448 602

D.

Koszty administracyjne, w tym:

18 779

D1

zużycie materiałów i energii

538

D2

usługi obce

2247

D3

podatki i opłaty

46

D4

wynagrodzenia

12 279

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2592

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

623

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

288

D9

pozostałe koszty administracyjne

166

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Małopolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

2 447 817

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

269 911

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

185 755

B2.3

lecznictwo szpitalne

969 834

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

71 608

B2.5

rehabilitacja lecznicza

67 174

B2.6

opieka długoterminowa

48 849

B2.7

leczenie stomatologiczne

75 947

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

31 672

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

65 359

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

4989

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

91 422

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

32 361

B2.13

refundacja cen leków

532 937

D.

Koszty administracyjne, w tym:

20 701

D1

zużycie materiałów i energii

1395

D2

usługi obce

3439

D3

podatki i opłaty

185

D4

wynagrodzenia

11 393

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2406

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

1507

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

150

D9

pozostałe koszty administracyjne

226

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Mazowiecki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

4 624 661

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

435 477

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

365 240

B2.3

lecznictwo szpitalne

1 846 781

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

183 638

B2.5

rehabilitacja lecznicza

162 734

B2.6

opieka długoterminowa

72 956

B2.7

leczenie stomatologiczne

120 036

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

76 543

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

156 118

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

4793

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

211 635

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

49 220

B2.13

refundacja cen leków

939 492

D.

Koszty administracyjne, w tym:

33 504

D1

zużycie materiałów i energii

1857

D2

usługi obce

5 446

D3

podatki i opłaty

189

D4

wynagrodzenia

18 592

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

3888

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

2793

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

564

D9

pozostałe koszty administracyjne

175

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Opolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

707 037

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

82 300

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

51 600

B2.3

lecznictwo szpitalne

284 808

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

27 600

B2.5

rehabilitacja lecznicza

24 600

B2.6

opieka długoterminowa

10 400

B2.7

leczenie stomatologiczne

20 500

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

5992

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

23 630

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

1000

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

21 800

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

9500

B2.13

refundacja cen leków

143 307

D.

Koszty administracyjne, w tym:

7226

D1

zużycie materiałów i energii

525

D2

usługi obce

1089

D3

podatki i opłaty

111

D4

wynagrodzenia

3907

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

867

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

322

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

246

D9

pozostałe koszty administracyjne

159

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Podkarpacki

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 474 793

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

176 564

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

99 486

B2.3

lecznictwo szpitalne

598 738

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

46 554

B2.5

rehabilitacja lecznicza

36 755

B2.6

opieka długoterminowa

21 362

B2.7

leczenie stomatologiczne

55 022

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

23 677

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

53 429

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

6007

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

41 060

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

23 047

B2.13

refundacja cen leków

293 091

D.

Koszty administracyjne, w tym:

11 384

D1

zużycie materiałów i energii

599

D2

usługi obce

1178

D3

podatki i opłaty

93

D4

wynagrodzenia

5793

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1223

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

1786

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

562

D9

pozostałe koszty administracyjne

150

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Podlaski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

891 892

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

103 166

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

66 000

B2.3

lecznictwo szpitalne

381 000

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

38 600

B2.5

rehabilitacja lecznicza

16 400

B2.6

opieka długoterminowa

13 000

B2.7

leczenie stomatologiczne

28 500

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

8234

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

32 500

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

1800

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

25 000

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

9000

B2.13

refundacja cen leków

168 692

D.

Koszty administracyjne, w tym:

9067

D1

zużycie materiałów i energii

333

D2

usługi obce

940

D3

podatki i opłaty

111

D4

wynagrodzenia

5476

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1156

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

488

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

440

D9

pozostałe koszty administracyjne

123

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Pomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 578 335

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

179 902

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

138 223

 

 

 

1

2

B2.3

lecznictwo szpitalne

617 404

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

54 362

B2.5

rehabilitacja lecznicza

36 966

B2.6

opieka długoterminowa

16 216

B2.7

leczenie stomatologiczne

61 212

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

9362

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

43 513

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

1967

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

51 723

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

18 705

B2.13

refundacja cen leków

348 779

D.

Koszty administracyjne, w tym:

18 322

D1

zużycie materiałów i energii

1006

D2

usługi obce

2076

D3

podatki i opłaty

139

D4

wynagrodzenia

9832

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2077

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

1555

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

1475

D9

pozostałe koszty administracyjne

162

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Śląski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

 

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

3 794 343

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

390 272

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

270 183

B2.3

lecznictwo szpitalne

1 551 859

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

108 059

B2.5

rehabilitacja lecznicza

90 418

B2.6

opieka długoterminowa

84 980

B2.7

leczenie stomatologiczne

146 061

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

55 157

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

99 454

 

 

1

2

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

22 732

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

141 609

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

45 000

B2.13

refundacja cen leków

788 560

D.

Koszty administracyjne, w tym:

41 400

D1

zużycie materiałów i energii

1794

D2

usługi obce

6262

D3

podatki i opłaty

186

D4

wynagrodzenia

22 916

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

4838

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

4577

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

508

D9

pozostałe koszty administracyjne

319

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Świętokrzyski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administaracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

 

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

924 665

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

112 709

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

55 786

B2.3

lecznictwo szpitalne

393 584

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

36 163

B2.5

rehabilitacja lecznicza

26 938

B2.6

opieka długoterminowa

8870

B2.7

leczenie stomatologiczne

25 799

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

11 107

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

27 502

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

590

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

22 717

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

7978

B2.13

refundacja cen leków

194 923

D.

Koszty administracyjne, w tym:

8358

D1

zużycie materiałów i energii

397

 

 

1

2

D2

usługi obce

1157

D3

podatki i opłaty

19

D4

wynagrodzenia

5039

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1063

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

241

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

345

D9

pozostałe koszty administracyjne

97

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Warmińsko-Mazurski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

 

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 070 681

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

122 930

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

89 176

B2.3

lecznictwo szpitalne

432 470

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

42 732

B2.5

rehabilitacja lecznicza

29 638

B2.6

opieka długoterminowa

19 317

B2.7

leczenie stomatologiczne

45 000

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

9611

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

37 000

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

2358

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

28 000

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

13 000

B2.13

refundacja cen leków

199 450

D.

Koszty administracyjne, w tym:

8555

D1

zużycie materiałów i energii

857

D2

usługi obce

1225

D3

podatki i opłaty

46

D4

wynagrodzenia

4135

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

873

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

611

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

540

D9

pozostałe koszty administracyjne

268

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wielkopolski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

2 510 074

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

287 898

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

224 021

B2.3

lecznictwo szpitalne

1 031 959

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

75 845

B2.5

rehabilitacja lecznicza

57 638

B2.6

opieka długoterminowa

46 309

B2.7

leczenie stomatologiczne

76 784

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

23 058

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

78 528

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

1941

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

71 642

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

33 865

B2.13

refundacja cen leków

500 587

D.

Koszty administracyjne, w tym:

21 948

D1

zużycie materiałów i energii

868

D2

usługi obce

3200

D3

podatki i opłaty

93

D4

wynagrodzenia

11 227

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

2371

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

3021

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

935

D9

pozostałe koszty administracyjne

233

 

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Zachodniopomorski

Plan kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2004 r.

 

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł)

 

1

2

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych, w tym:

1 194 240

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

146 647

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

92 797

B2.3

lecznictwo szpitalne

483 548

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

34 494

B2.5

rehabilitacja lecznicza

29 616

B2.6

opieka długoterminowa

10 337

B2.7

leczenie stomatologiczne

38 210

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

6158

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

38 559

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ

5110

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

26 248

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze lecznicze środki techniczne

15 331

B2.13

refundacja cen leków

267 186

D.

Koszty administracyjne, w tym:

11 942

D1

zużycie materiałów i energii

452

D2

usługi obce

1770

D3

podatki i opłaty

93

D4

wynagrodzenia

6803

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

1436

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych NFZ

874

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

322

D9

pozostałe koszty administracyjne

192

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »