reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 września 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199 i Nr 80 poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do przygotowania raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych, związanych z zależnością pomiędzy wysokością środków w systemie ochrony zdrowia a kosztami wytwarzania usług medycznych oraz potrzebami zdrowotnymi ludności.

2. Zespół przygotuje raport, zgodnie z konspektem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu: Prof. Stanisława Golinowska – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

2) Członkowie:

– Prof. Marian Wiśniewski – Uniwersytet Warszawski,

– Prof. Jan Sobiech – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

– Prof. Jadwiga Suchecka – Uniwersytet Łódzki,

– Prof. Krzysztof Surówka – Akademia Ekonomiczna w Krakowie,

– Prof. W. Cezary Włodarczyk – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– Dr Alina Baran – Główny Urząd Statystyczny w Warszawie,

– Dr Dorota Kawiorska – Akademia Ekonomiczna w Krakowie,

– Dr Christoph Sowada – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– Dr Andrzej Cylwik – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie,

– Mgr Agnieszka Sowa – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie,

– Lek. med. Adam Kozierkiewicz – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Raport zostanie opracowany i przekazany Ministrowi Zdrowia, w terminie do dnia 15 października 2004 r.

§ 5

1. Zespół działa zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami oraz planem działania.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niewymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Wacława Wojtala – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7

Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

§ 8

Za wykonanie zadania określonego w § 2, członkowie Zespołu otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:

1) Przewodniczący Zespołu – 1.600 zł;

2) członkowie Zespołu – 1.200 zł.

§ 9

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gabinet Polityczny Ministra Zdrowia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Załącznik 1. [Konspekt raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga"]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 3 września 2004 r. (poz. 98)

Stanisława Golinowska

Konspekt raportu:
Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”

Celem przygotowania raportu na temat finansowania ochrony zdrowia jest uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych związanych z zależnością między poziomem środków w systemie (istniejącym i możliwym do uzyskania) a kosztami wytwarzania usług zdrowotnych oraz potrzebami zdrowotnymi ludności. Wiedza na ten temat jest niedostateczna i/lub fragmentaryczna, bo obejmująca tylko niektóre elementy finansowania. Wynika to także z licznych braków informacji finansowej, a szczególnie dotyczącej kształtowania się kosztów. Braki wiedzy i informacji w tym zakresie przyczyniają się do podstawowych trudności w efektywniejszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w Polsce.

Kompleksowy obraz finansowania systemu ochrony zdrowia powinien objąć trzy główne wymiary klasycznej analizy z obszaru finansów publicznych.

Po pierwsze – analizę źródeł i mechanizmów pozyskiwania środków na ochronę zdrowia oraz ocenę aktualnego i prognozowanego poziomu nakładów.

Po drugie – analizę kosztów produkcji świadczeń ochrony zdrowia, uwzględniającą ich rodzaje, zmiany struktury i dynamiki, a także poziom i metody finansowania kosztów świadczeń ogółem i według rodzajów kosztów.

Po trzecie – analizę „popytu”, na usługi zdrowotne uwzględniającą korzystanie ze świadczeń oraz poziom i strukturę wydatków ludności na ochronę zdrowia.

Ten trójdzielny schemat analizy powinien pozwolić na ocenę stopnia zrównoważenia (niezrównoważenia finansów ochrony zdrowia).

Podstawowe punkty analizy – konspekt raportu

I. Pozyskiwanie środków

1. Przychody ze składek; analiza i prognoza przy rosnących i zróżnicowanych stawkach składki,

2. Finansowanie z podatków ogólnych – z budżetu państwa i samorządów terytorialnych,

3. Finansowanie zakładów pracy,

4. Finansowanie z dochodów indywidualnych ludności,

5. Inne źródła; istniejące i potencjalne,

6. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia – analizy porównawcze.

II. Koszty świadczenia usług zdrowotnych

1. Koszty wynagrodzeń,

2. Koszty zakupu i zużycia sprzętu medycznego,

3. Koszty leków i materiałów medycznych,

4. Koszty pozamedyczne pobytu pacjentów w placówkach zdrowotnych,

5. Koszty administracyjne,

6. Inne.

Analiza kosztów powinna uwzględnić różne przekroje analizy:

· według rodzajów usług: POZ, diagnostyka, specjalistyka, pogotowie ratunkowe, szpitalnictwo, rehabilitacja,

· głównych schorzeń; choroby krążeniowe, nowotworowe, psychiczne,

· regionów,

· leczenie a promocja zdrowia i prewencja.

Ponadto powinna uwzględnić metody finansowania (pokrywania) kosztów oraz podstawowe miejsca deficytów oraz nieefektywności.

III. Popyt na usługi zdrowotne

1. Korzystanie z usług zdrowotnych (rodzaje usług, rodzaje schorzeń),

2. Wydatki ludności na usługi zdrowotne,

3. Wydatki instytucji na usługi zdrowotne dla ludności.

Analiza korzystania i wydatków ludności powinna uwzględnić cechy demograficzne ludności, dochody, miejsce zamieszkania i status zdrowotny.

IV. Kluczowe miejsca nierównowagi finansowej w systemie ochrony zdrowia

1. Koszty a strumienie finansowe ich pokrycia, luki,

2. Indukowanie popytu w systemie – przez warunki podaży (baza, sprzęt, ...),

3. Problem nieefektywnego zarządzania; aspekt medyczny (skuteczność kliniczna) i ekonomiczny (analizy koszt – efekt),

4. Popyt ludności.

Metoda przygotowania raportu

Raport ma powstać w bardzo krótkim czasie, co oznacza, że nie będzie możliwe przeprowadzenie badań podstawowych w zakresie finansowania. Wykorzystane zostaną prace prowadzone w głównych ośrodkach badawczych w Polsce oraz materiały dostępne w GUS, Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie Finansów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama