| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) dokonanie analizy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.3)) pod kątem:

a) spójności z prawem Unii Europejskiej,

b) zmian wynikających z bieżących potrzeb prawidłowego stosowania prawa;

2) przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne wraz z uzasadnieniem.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu: Wojciech Giermaziak – Naczelna Rada Aptekarska;

2) Pozostali członkowie:

a) Iwona Gryglicka – Polfarmed,

b) Marta Gromada – Departament Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia,

c) Tomasz Krawczyk – Departament Prawa Unii Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej,

d) Adam Rudzki – Polfarmed,

e) Katarzyna Sabiłło – Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.,

f) Cezary Śledziewski – Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,

g) Dorota Waliszewska-Dysińska – Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

h) Elżbieta Waniewska – Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,

i) Waldemar Zieliński – Awafarm s.c.,

j) Mirosława Jamrozińska-Toczyska – Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”.

§ 4

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć – w zależności od potrzeb – również inne osoby, niewymienione w § 3, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności lub w razie wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej mu wykonywanie funkcji, zastępuje osoba, wybrana zwykłą większością głosów przez członków Zespołu spośród swego grona.

§ 6

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

§ 7

1. Przewodniczący Zespołu może wyodrębnić ze składu Zespołu podzespoły uprawnione do cząstkowej realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego.

2. Podzespoły działają kolegialnie.

§ 8

Członkowie Zespołu, wyznaczeni spośród pracowników administracji rządowej, wykonują pracę bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 9

1. Za wykonanie zadań określonych w § 2, Przewodniczący i członkowie Zespołu, z zastrzeżeniem § 8, otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:

1) Przewodniczący Zespołu – 3500 zł;

2) członkowie Zespołu – 2500 zł.

2. Koszty związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Lekowej.

§ 10

1. Przewodniczący Zespołu przedkłada, w formie pisemnej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 28 lutego 2006 r., analizę przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne wraz z uzasadnieniem, o których mowa w § 2.

2. Po zaakceptowaniu analizy i projektu, o których mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 11

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »