| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1

Krajowemu Centrum Bankowania Tkanek i Komórek nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2006 r.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

Załącznik 1. [STATUT KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Min.
Zdrow. Nr 1, poz. 2)

STATUT

KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK

§ 1

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2

Obszarem działania Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Do szczegółowego zakresu zadań Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek należą w szczególności:

1) opracowywanie i uaktualnianie standardów postępowania dotyczących tkanek i komórek ludzkich w zakresie:

a) kryteriów selekcji i kwalifikacji potencjalnych dawców,

b) pobierania tkanek i komórek ze zwłok,

c) pozyskiwania tkanek i komórek od żywego dawcy lub z narządów lub ich części usuniętych z innych przyczyn niż w celu przeszczepienia,

d) protezowania zwłok,

e) metod przygotowywania, konserwacji, testowania, sterylizacji lub dekontaminacji oraz zasad kontroli tych procesów,

f) metod przechowywania,

g) dystrybucji przeszczepów tkankowych i komórkowych oraz jej monitorowania,

h) transportu tkanek i komórek do banków tkanek i komórek oraz do odbiorców;

2) przygotowywanie wytycznych dotyczących spełniania warunków niezbędnych do uzyskania pozwolenia przez banki tkanek i komórek na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ustawy;

3) przygotowywanie wytycznych dotyczących potwierdzenia jakości przeszczepów tkankowych i komórkowych;

4) przygotowywanie dokumentacji obowiązującej w bankach tkanek i komórek;

5) przygotowywanie programów szkoleń, ich prowadzenie oraz wydawanie zaświadczeń o ich ukończeniu dla:

a) lekarzy, a w szczególności patologów i lekarzy sądowych, w zakresie kwalifikacji potencjalnych dawców tkanek i komórek na podstawie obowiązujących kryteriów,

b) osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek na stanowiskach kierowniczych oraz dla lekarzy, magistrów biologii, farmacji i dziedzin pokrewnych zatrudnionych w bankach tkanek i komórek i wyznaczonych jako osoby odpowiedzialne, o których mowa w art. 28 ustawy, w zakresie nadzoru oraz opracowywania i wdrażania systemu zapewnienia jakości w danej jednostce,

c) osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek przy wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z pobieraniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich;

6) organizowanie okresowych szkoleń i konsultacji dla osób, zaangażowanych w praktyce bankowania tkanek i komórek w celu przekazywania aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie, podnoszenia kwalifikacji i utrzymania tych kwalifikacji na odpowiednim poziomie;

7) przygotowywanie allogenicznych przeszczepów tkankowych i ocena ich jakości w celu szkolenia pracowników banków tkanek i komórek oraz przekazywanie tych przeszczepów do szpitali i klinik w celu analizy wyników leczniczych;

8) prowadzenie prac badawczych w celu optymalizacji metod pobierania, przetwarzania, konserwacji, sterylizacji i przechowywania przeszczepów tkankowych i komórkowych;

9) opracowywanie metod pozyskiwania, namnażania in vitro, konserwacji i zastosowania w leczeniu komórek ludzkich, w szczególności komórek naskórka, chrząstki, osteoblastów oraz komórek macierzystych;

10) przygotowywanie programów szkoleniowych dla lekarzy wykorzystujących przeszczepy tkankowe i komórkowe;

11) przygotowywanie programów dydaktycznych z zakresu bankowania tkanek i komórek dla studentów wydziałów lekarskich, stomatologii oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych w celu propagowania idei honorowego dawstwa i klinicznego zastosowania komórek i tkanek;

12) opracowywanie programów informujących społeczeństwo i personel medyczny o korzyściach związanych z przeszczepianiem komórek i tkanek w celu upowszechniania idei honorowego dawstwa;

13) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się bankowaniem tkanek i komórek w celu wymiany doświadczeń i uaktualnianie standardów;

14) współpraca z Państwową Agencją Atomistyki (PAA) w Warszawie oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu w dziedzinie sterylizacji radiacyjnej przeszczepów tkanek i komórek;

15) szkolenie stypendystów w zakresie bankowania i sterylizacji radiacyjnej tkanek;

16) opracowywanie wytycznych dla stworzenia jednolitego, ogólnokrajowego systemu informatycznego pozwalającego na tworzenie baz danych i wymianę informacji pomiędzy bankami tkanek i komórek, w celu rejestracji i przetwarzania danych dotyczących dawców, zastosowanych procedur oraz uzyskanych efektów leczniczych;

17) przyjmowanie wniosków o pozwolenie na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ustawy, i przekazywanie ich w celu zaopiniowania Krajowej Radzie Transplantacyjnej;

18) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli banku tkanek i komórek posiadającego pozwolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, gdy zaistnieją przesłanki uzasadniające, że przestał spełniać wymogi konieczne do uzyskania tego pozwolenia;

19) przygotowywanie corocznych raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej, przekazywanych do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego;

20) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem i przechowywaniem tkanek i komórek.

§ 4

1. Dyrektor kieruje działalnością Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, reprezentuje Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek na zewnątrz oraz ustala szczegółową organizację wewnętrzną, zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.

2. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

3. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i zespoły robocze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.

4. Dyrektor wykonuje w stosunku do wszystkich pracowników Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz określa zasady polityki kadrowej.

§ 5

1. Dyrektor kieruje Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek przy pomocy zastępcy Dyrektora do spraw medycznych, zwanego dalej „Zastępcą Dyrektora".

2. Zastępca Dyrektora jest wyłaniany w drodze konkursu, którego warunki i tryb określa Dyrektor.

3. W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, zastępuje go Zastępca Dyrektora.

§ 6

1. W Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek działają następujące komórki organizacyjne:

1) zespół do spraw opracowywania standardów i nadzoru;

2) zespół szkoleniowo-badawczy banku tkanek i komórek;

3) zespół do spraw kształcenia ustawicznego;

4) zespół do spraw księgowości i rozliczeń.

2. W Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy.

3. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2.

4. Komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy kierują kierownicy.

§ 7

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek otrzymuje środki na wykonywanie swoich zadań statutowych z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8

Podstawą gospodarki finansowej Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

Zasady wynagradzania pracowników Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.2)).

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245 z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 423 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 351.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »