reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 4 lit. a–d, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Leszek Sikorski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

2) dwóch zastępców przewodniczącego Zespołu:

a) Włodzimierz Pisarski – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,

b) Konrad Potyra – Główny Specjalista w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

3) sekretarz Zespołu – Andrzej Skubalski – Główny Specjalista w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) dwóch przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego,

b) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

c) przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej,

d) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:

– pracownik Departamentu Zdrowia Publicznego,

– pracownik Departamentu Polityki Lekowej,

– pracownik Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych,

– pracownik Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,

– pracownik Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

f) Adam Kozierkiewicz – przedstawiciel Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

g) Marek Dmowski – przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2 zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Do zadań Zespołu należy:

1) inwentaryzacja dostępnych i potencjalnych źródeł danych oraz istniejących zasobów informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia pod kątem użyteczności dla:

a) instytucji krajowych na poziomie centralnym i regionalnym,

b) instytucji i współpracy międzynarodowej (UE, EUROSTAT, WHO, OECD);

2) diagnoza potrzeb informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia:

a) na poziomie centralnym i regionalnym,

b) współpracy międzynarodowej;

3) przygotowanie projektu systemu informacji o ochronie zdrowia, a w szczególności:

a) określenie zasad i organizacji działania systemu,

b) podmiotowego i przedmiotowego zakresu danych,

c) systemu przekazywania oraz zasad i form gromadzenia, udostępniania i publikowania danych,

d) etapów wdrażania systemu;

4) opracowanie projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego jeden z jego zastępców.

2. Przewodniczący Zespołu w szczególności:

1) informuje ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;

2) powołuje, w razie potrzeby, spośród członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 3, grupy robocze.

§ 6

1. Zespół działa zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach.

3. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu i sekretarz Zespołu. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zespołu. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

7. Pisemny raport z wyników prac, przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia po zakończeniu prac Zespołu.

§ 7

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 8

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 9

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestnictwa w pracach Zespołu przez przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 10

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 11

Zespół ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia pisemnego raportu, o którym mowa w § 6 ust. 7.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama