reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań na rzecz suplementacji mąki kwasem foliowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania strategii działań na rzecz suplementacji mąki kwasem foliowym, zwany dalej „Zespołem".

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 3 pkt 2 i pkt 4 lit. a–m wyrażają zgodę na wejście do Zespołu.

§ 2

1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji strategii działań dotyczącej suplementacji mąki kwasem foliowym.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Zespół realizuje poprzez:

1) analizę światowych doświadczeń i badań naukowych w tej dziedzinie;

2) ustalenie grup ryzyka zdrowotnego, dla których podawanie kwasu foliowego jest niezbędne;

3) określenie ewentualnego ryzyka zdrowotnego związanego z powszechnym stosowaniem kwasu foliowego;

4) przygotowanie propozycji programów edukacyjnych informujących o znaczeniu kwasu foliowego;

5) określenie podstaw prawnych wzbogacania żywności kwasem foliowym;

6) analizę kosztów i efektów – szacowanie kosztów suplementacji, efektów zdrowotnych i ekonomicznych;

7) wybór strategii optymalnej.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Michał Sobolewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – prof. dr hab. Marek Naruszewicz, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Warszawie;

3) Sekretarz Zespołu – Izabela Jarzębińska – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) prof. dr hab. Marianna Janion – Konsultant Wojewódzki dla województwa świętokrzyskiego w dziedzinie kardiologii,

b) doc. dr hab. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii,

c) prof. dr hab. Hanna Kunachowicz – Kierownik Zakładu Wartości Odżywczych Żywności w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie,

d) prof. dr hab. Anna Brzozowska – Kierownik Katedry Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

e) prof. dr hab. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii,

f) prof. zw. dr hab. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

g) prof. dr hab. Zbigniew Brzeziński – konsultant w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

h) dr hab. Artur Mamcarz – adiunkt w Katedrze i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie,

i) dr Grażyna Rowicka – starszy asystent w Zakładzie Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

j) dr Ewa Mierzejewska – asystent w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

k) dr Lucjan Szponar – Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie,

I) dr Katarzyna Stoś – Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie,

m) dr Jolanta Lissowska – adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie,

n) Monika Jarzębska – główny specjalista w Departamencie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

o) Grażyna Osęka – referendarz w Departamencie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 4

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 3, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności – jego Zastępca.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca.

4. Z przebiegu posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

5. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

§ 6

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestniczenia w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 7

1. Przewodniczący Zespołu przedkłada, w formie pisemnej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport z wyników prac w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Zespół ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2.

§ 8

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama