reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane włączenie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane włączenie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwaną dalej „Komisją".

2. Komisja ma za zadanie przygotować warunki włączenia z dniem 1 stycznia 2007 r. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki" z siedzibą w Łodzi do Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Łodzi.

§ 2

Zadaniem Komisji jest:

1) ocena jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, uwzględniająca możliwości realizowania zadań statutowych w obecnym stanie prawnym, sytuację finansową, stosunki własnościowe, stan kadry, stan bazy i zaplecza technicznego oraz aparaturowego;

2) opracowanie wniosków z dokonanej oceny;

3) ocena przygotowanego przez jednostki, o których mowa w § 1, programu restrukturyzacji i reorganizacji jednostek z uwzględnieniem harmonogramu jego realizacji;

4) przygotowanie i przedłożenie Ministrowi Zdrowia sprawozdania z wykonanych czynności, o których mowa w pkt 1–4.

§ 3

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Przemysław Biliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;

2) Pozostali Członkowie:

a) Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,

b) Anna Kozłowska – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,

c) Joanna Zielińska – przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia,

d) Łukasz Dembowski – przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

e) Monika Domańska – przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia,

f) prof. dr hab. Andrzej Lewiński – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

g) Jadwiga Grzywaczewska – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

h) prof. dr hab. Przemysław Oszukowski – Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

i) Katarzyna Szatkiewicz – przedstawiciel Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

j) prof. dr hab. Lech Polis – przedstawiciel Rady Naukowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

k) przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

– dr med. Michał Żebrowski,

– dr hab. Janina Grzegorczyk,

I) przedstawiciele związków zawodowych działających w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi:

– dr med. Iwona Maroszyńska,

– dr med. Krzysztof Bik.

§ 4

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 3 zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

2. Z osobami, o których mowa w ust. 1, niebędącymi pracownikami jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, albo Ministerstwa Zdrowia, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.

§ 5

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego członek Komisji.

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji;

3) informowanie nadzorującego prace Komisji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia o bieżącej działalności Komisji.

§ 6

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Komisja może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

3. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.

§ 7

Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, któremu Komisja przekazuje protokoły z posiedzeń oraz informację o przebiegu prac.

§ 8

Komisja kończy swoją działalność po przedłożeniu Ministrowi Zdrowia sprawozdania z wykonanych czynności, o których mowa w § 2.

§ 9

Koszty działalności Komisji są finansowane przez łączone jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 10

Obsługę administracyjno-techniczną Komisji zapewnia Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama