| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, zwany dalej „PDZ w Juracie", działający na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 25), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2

Siedzibą PDZ w Juracie jest miejscowość Jurata.

§ 3

1. PDZ w Juracie jest państwowym zakładem budżetowym podległym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. PDZ w Juracie rozlicza się z budżetem państwa w części 46 – Zdrowie, w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

§ 4

Przedmiotem działalności PDZ w Juracie jest:

1) prowadzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej umożliwiającej aktywny wypoczynek, rehabilitację osób niepełnosprawnych i profilaktykę zdrowotną;

2) zapewnienie bazy dla organizowanych konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów, w szczególności umożliwiającej prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 5

1. PDZ w Juracie kieruje Dyrektor, reprezentujący jednostkę na zewnątrz.

2. Dyrektora PDZ w Juracie powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dyrektor PDZ w Juracie wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce i określa zasady polityki kadrowej.

4. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną PDZ w Juracie określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [Regulamin Organizacyjny Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 28)

Regulamin Organizacyjny
Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie

§ 1

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, zwany dalej „PDZ w Juracie", działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu organizacyjnego.

§ 2

1. PDZ w Juracie kieruje Dyrektor, który ponosi jednoosobową odpowiedzialność za funkcjonowanie PDZ w Juracie.

2. Do kompetencji Dyrektora należy kierowanie jednostką, a w szczególności:

1) ustalanie planu działalności PDZ w Juracie;

2) ustalanie planów i harmonogramów realizowanych inwestycji;

3) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu planu finansowego PDZ w Juracie na następny rok budżetowy;

4) zatwierdzanie planu finansowego na dany rok budżetowy;

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań budżetowych;

6) dysponowanie środkami finansowymi będącymi w dyspozycji PDZ w Juracie, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;

7) zarządzanie mieniem PDZ w Juracie;

8) powoływanie komisji przetargowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3

W skład PDZ w Juracie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

2) Dział Finansowy;

3) Dział Żywienia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Marketingu i Promocji.

§ 4

Działami kierują wskazani przez Dyrektora kierownicy, za wyjątkiem Działu Finansowego, którym kieruje Główny Księgowy.

§ 5

1. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

1) monitorowanie stanu technicznego budynków i urządzeń oraz prowadzenie ich ewidencji pod względem technicznym;

2) gospodarka sprzętem biurowym, materiałami biurowymi i środkami trwałymi oraz prowadzenie zaopatrzenia w tym zakresie;

3) archiwizowanie dokumentów;

4) obsługa organizacyjna komisji przetargowych;

5) prowadzenie spraw gospodarczych PDZ w Juracie;

6) monitorowanie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

7) obsługa organizacyjna bazy turystyczno-wypoczynkowej;

8) wykonywanie innych zadań powierzanych przez Dyrektora.

2. W Dziale Administracyjno-Gospodarczym są zatrudnieni:

1) pracownicy warsztatu;

2) pracownicy kotłowni;

3) pracownicy pralni;

4) pokojówki;

5) inni pracownicy zatrudnieni do obsługi PDZ w Juracie.

§ 6

1. Do zadań Działu Finansowego należy:

1) ustalanie zasad polityki rachunkowości PDZ w Juracie;

2) prowadzenie gospodarki finansowej PDZ w Juracie w zakresie:

a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami prawa,

b) zapewniania prawidłowości zawieranych umów pod względem finansowym oraz przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych,

c) zapewniania terminowego egzekwowania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

d) dokonywania analizy wykorzystania środków finansowych;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) prowadzenie dokumentacji księgowej PDZ w Juracie;

5) sporządzanie projektów planów finansowych na rok następny oraz projektu planu finansowego na dany rok budżetowy;

6) sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych;

7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych;

8) sporządzanie kalkulacji kosztów dotyczących realizacji poszczególnych zadań;

9) analizowanie efektywności działania PDZ w Juracie pod względem rzeczowo-finansowym;

10) dokonywanie przelewów, dokonywanie rozliczeń z właściwymi urzędami, dostawcami, odbiorcami towarów i usług, sporządzanie list płac wraz z ich rozliczaniem;

11) ewidencjonowanie mienia PDZ w Juracie i dokonywanie rozliczeń inwentaryzacyjnych;

12) wykonywanie innych zadań powierzanych przez Dyrektora.

2. W Dziale Finansowym są zatrudnieni:

1) Główny Księgowy;

2) księgowy – kasjer;

3) magazynier.

§ 7

1. Do zadań Działu Żywienia należy:

1) opracowywanie jadłospisów;

2) planowanie zakupów i dostaw artykułów żywnościowych oraz prowadzenie zaopatrzenia w tym zakresie;

3) sporządzanie miesięcznych analiz kosztów wyżywienia;

4) wykonywanie innych zadań powierzanych przez Dyrektora.

2. W Dziale Żywienia są zatrudnieni:

1) pracownicy kuchni;

2) kelnerzy.

§ 8

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Marketingu i Promocji należy:

1) kierowanie recepcją PDZ w Juracie;

2) opracowywanie kierunków działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej;

3) przygotowywanie strategii marketingowych PDZ w Juracie;

4) sprzedaż skierowań wczasowych;

5) obsługa organizacyjna prowadzonych w jednostce konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów;

6) wykonywanie innych zadań powierzanych przez Dyrektora.

§ 9

W przypadku nieobecności Dyrektora, jednostką kieruje osoba wskazana każdorazowo przez Dyrektora, na podstawie udzielonego jej upoważnienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »