reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, zwany dalej „PDZ w Juracie", działający na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 25), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2

Siedzibą PDZ w Juracie jest miejscowość Jurata.

§ 3

1. PDZ w Juracie jest państwowym zakładem budżetowym podległym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. PDZ w Juracie rozlicza się z budżetem państwa w części 46 – Zdrowie, w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

§ 4

Przedmiotem działalności PDZ w Juracie jest:

1) prowadzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej umożliwiającej aktywny wypoczynek, rehabilitację osób niepełnosprawnych i profilaktykę zdrowotną;

2) zapewnienie bazy dla organizowanych konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów, w szczególności umożliwiającej prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 5

1. PDZ w Juracie kieruje Dyrektor, reprezentujący jednostkę na zewnątrz.

2. Dyrektora PDZ w Juracie powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dyrektor PDZ w Juracie wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce i określa zasady polityki kadrowej.

4. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną PDZ w Juracie określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [Regulamin Organizacyjny Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 28)

Regulamin Organizacyjny
Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie

§ 1

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, zwany dalej „PDZ w Juracie", działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu organizacyjnego.

§ 2

1. PDZ w Juracie kieruje Dyrektor, który ponosi jednoosobową odpowiedzialność za funkcjonowanie PDZ w Juracie.

2. Do kompetencji Dyrektora należy kierowanie jednostką, a w szczególności:

1) ustalanie planu działalności PDZ w Juracie;

2) ustalanie planów i harmonogramów realizowanych inwestycji;

3) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu planu finansowego PDZ w Juracie na następny rok budżetowy;

4) zatwierdzanie planu finansowego na dany rok budżetowy;

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań budżetowych;

6) dysponowanie środkami finansowymi będącymi w dyspozycji PDZ w Juracie, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;

7) zarządzanie mieniem PDZ w Juracie;

8) powoływanie komisji przetargowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3

W skład PDZ w Juracie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

2) Dział Finansowy;

3) Dział Żywienia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Marketingu i Promocji.

§ 4

Działami kierują wskazani przez Dyrektora kierownicy, za wyjątkiem Działu Finansowego, którym kieruje Główny Księgowy.

§ 5

1. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

1) monitorowanie stanu technicznego budynków i urządzeń oraz prowadzenie ich ewidencji pod względem technicznym;

2) gospodarka sprzętem biurowym, materiałami biurowymi i środkami trwałymi oraz prowadzenie zaopatrzenia w tym zakresie;

3) archiwizowanie dokumentów;

4) obsługa organizacyjna komisji przetargowych;

5) prowadzenie spraw gospodarczych PDZ w Juracie;

6) monitorowanie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

7) obsługa organizacyjna bazy turystyczno-wypoczynkowej;

8) wykonywanie innych zadań powierzanych przez Dyrektora.

2. W Dziale Administracyjno-Gospodarczym są zatrudnieni:

1) pracownicy warsztatu;

2) pracownicy kotłowni;

3) pracownicy pralni;

4) pokojówki;

5) inni pracownicy zatrudnieni do obsługi PDZ w Juracie.

§ 6

1. Do zadań Działu Finansowego należy:

1) ustalanie zasad polityki rachunkowości PDZ w Juracie;

2) prowadzenie gospodarki finansowej PDZ w Juracie w zakresie:

a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami prawa,

b) zapewniania prawidłowości zawieranych umów pod względem finansowym oraz przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych,

c) zapewniania terminowego egzekwowania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

d) dokonywania analizy wykorzystania środków finansowych;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) prowadzenie dokumentacji księgowej PDZ w Juracie;

5) sporządzanie projektów planów finansowych na rok następny oraz projektu planu finansowego na dany rok budżetowy;

6) sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych;

7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych;

8) sporządzanie kalkulacji kosztów dotyczących realizacji poszczególnych zadań;

9) analizowanie efektywności działania PDZ w Juracie pod względem rzeczowo-finansowym;

10) dokonywanie przelewów, dokonywanie rozliczeń z właściwymi urzędami, dostawcami, odbiorcami towarów i usług, sporządzanie list płac wraz z ich rozliczaniem;

11) ewidencjonowanie mienia PDZ w Juracie i dokonywanie rozliczeń inwentaryzacyjnych;

12) wykonywanie innych zadań powierzanych przez Dyrektora.

2. W Dziale Finansowym są zatrudnieni:

1) Główny Księgowy;

2) księgowy – kasjer;

3) magazynier.

§ 7

1. Do zadań Działu Żywienia należy:

1) opracowywanie jadłospisów;

2) planowanie zakupów i dostaw artykułów żywnościowych oraz prowadzenie zaopatrzenia w tym zakresie;

3) sporządzanie miesięcznych analiz kosztów wyżywienia;

4) wykonywanie innych zadań powierzanych przez Dyrektora.

2. W Dziale Żywienia są zatrudnieni:

1) pracownicy kuchni;

2) kelnerzy.

§ 8

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Marketingu i Promocji należy:

1) kierowanie recepcją PDZ w Juracie;

2) opracowywanie kierunków działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej;

3) przygotowywanie strategii marketingowych PDZ w Juracie;

4) sprzedaż skierowań wczasowych;

5) obsługa organizacyjna prowadzonych w jednostce konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów;

6) wykonywanie innych zadań powierzanych przez Dyrektora.

§ 9

W przypadku nieobecności Dyrektora, jednostką kieruje osoba wskazana każdorazowo przez Dyrektora, na podstawie udzielonego jej upoważnienia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama