reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny podziału Narodowego Instytutu Leków oraz opracowania warunków tego podziału

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 90, poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję w celu dokonania oceny podziału Narodowego Instytutu Leków zwanego dalej „NIL” oraz opracowania warunków tego podziału, zwaną dalej „Komisją”.

2. Przed powołaniem Komisji osoby wymienione w § 2 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a–i wyrażają zgodę na udział w pracach Komisji.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji: Pan prof. dr hab. Zbigniew E. Fijałek – Dyrektor NIL,

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji: Pani prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska – Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej NIL,

3) Członkowie Komisji:

a) Pan prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,

b) Pan dr Tomasz Zaręba – Związki Zawodowe NSZZ „Solidarność”,

c) Pan dr Paweł Grzesiowski – Zakład Profilaktyki Zakażeń Szpitalnych,

d) Pan mgr Janusz Fiett – Zakład Mikrobiologii Molekularnej,

e) Pan mgr Małgorzata Kozłowska – Polska Akademia Nauk,

f) Pani mgr Bożena Romatowska – Z-ca Dyrektora NIL,

g) Pan mgr Dariusz Barański – Z-ca Dyrektora NIL,

h) Pani Renata Cellmer – Główna Księgowa NIL,

i) Pani mgr Krystyna Sobczak – biegły rewident,

j) Pan Łukasz Dembowski – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

k) Pani Lidia Romańska – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

I) Pan Artur Fałek – Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

2. Z osobami, o których mowa w ust. 1, niebędącymi pracownikami NIL albo Ministerstwa Zdrowia, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.

§ 4

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) sporządzenie szczegółowych propozycji podziału NIL,

2) sporządzenie propozycji podziału mienia i zobowiązań

na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego i spisu inwentaryzacyjnego zarządzonego przez dyrektora NIL.

§ 5

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Komisji,

2) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,

3) powoływanie spośród członków Komisji lub osób, o których mowa w § 3, grup roboczych do wykonania określonego zadania,

4) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, o bieżącej działalności Komisji,

5) przedstawienie Ministrowi pisemnego raportu o wynikach prac Komisji, w terminie 14 dni od dnia zakończenia jej prac.

3. Przewodniczącego Komisji, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 6

1. Komisja działa zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach.

3. Posiedzenia Komisji, zwołuje Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Komisji, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Minister.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.

6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 7

Koszty działalności Komisji finansowane są przez NIL.

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia NIL.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

wz. Bolesław Piecha

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama