reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu umowy o polsko-niemieckiej współpracy w zakresie ratownictwa transgranicznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu umowy o polsko-niemieckiej współpracy w zakresie ratownictwa transgranicznego, zwanego dalej „projektem umowy”, w części dotyczącej spraw będących w zakresie działania ministra właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej „Zespołem” jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Opracowana przez Zespół część projektu umowy zostanie przedstawiona jako część propozycji Strony Polskiej na posiedzeniu polsko-niemieckiej grupy roboczej, której celem jest opracowanie wspólnego projektu umowy.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Przemysław Klaman – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

2) pozostali członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

c) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

d) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie projektu umowy, w części dotyczącej spraw będących w zakresie działania ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności w zakresie ratownictwa medycznego oraz lecznictwa szpitalnego;

2) uczestnictwo w polsko-niemieckiej grupie roboczej, której celem jest opracowanie wspólnego projektu umowy.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5) wyznaczenie Sekretarza Zespołu;

6) wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu przedstawia, za pośrednictwem osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia opracowaną przez Zespół część projektu umowy, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 6

Ustalenia Zespołu są podejmowane w formie uchwał, większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu Zespołu.

§ 7

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 8

1. Przewodniczący Zespołu może powołać ze składu Zespołu podzespoły do realizacji określonych zadań.

2. Z posiedzeń podzespołów sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 9

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Jarosław Pinkas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

3. Osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

wz. Bolesław Piecha

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama