reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Krajowa Rada Egzaminów Lekarskich, zwana dalej „Radą Egzaminów", działająca na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich do realizacji zadań w zakresie stażu podyplomowego oraz szkolenia podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów (Dz. Urz. Min. Zdrów. Nr 1, poz. 2 oraz z 2001 r. Nr 10, poz. 67), z dniem wejścia niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

2. Rada Egzaminów jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach związanych z realizacją zadań w zakresie egzaminów dla lekarzy i lekarzy dentystów.

§ 2

1. W skład Rady Egzaminów wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) członkowie:

a) konsultanci krajowi w dziedzinach medycyny: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii oraz stomatologii ogólnej,

b) przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, w liczbie 6 osób,

c) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Polsce,

d) przedstawiciel Sekcji Medycznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,

e) przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,

f) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,

g) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia w liczbie 2 osób.

2. Przewodniczący i członkowie Rady Egzaminów są powoływani imiennie i odwoływani przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. W posiedzeniach Rady Egzaminów uczestniczy dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych oraz przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

4. Rada Egzaminów może powołać spośród swoich członków zespół do realizacji określonego zadania.

§ 3

Do zadań Rady Egzaminów należy:

1) opiniowanie na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia spraw związanych z organizacją egzaminów w kształceniu podyplomowym, a w szczególności spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, organizacją i przeprowadzaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz opiniowanie regulaminów regulujących zasady i tryb tych egzaminów;

2) zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej wybranych spośród przedstawicieli właściwego konsultanta krajowego, właściwych towarzystw medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej lub okręgowej rady lekarskiej, uczelni medycznych prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego lub jednostek badawczo-rozwojowych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia;

3) okresowa ocena przeprowadzania egzaminów lekarskich i lekarsko-dentystycznych przez Centrum Egzaminów Medycznych;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 4

1. Rada Egzaminów działa na posiedzeniach, a także poprzez doraźną działalność opiniodawczo-doradczą.

2. Posiedzenia Rady Egzaminów zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady Egzaminów.

3. Ustalenia, oceny i opinie Rady Egzaminów przedstawione ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz innym organom i instytucjom podejmowane są w formie uchwał.

4. Uchwały Rady Egzaminów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Egzaminów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Przewodniczący może zarządzić tajność obrad.

§ 5

1. Z posiedzenia Rady Egzaminów sporządza się protokół.

2. Protokół oraz ustalenia i opinie Rady Egzaminów podejmowane w trakcie posiedzenia Rady Egzaminów podpisują przewodniczący lub osoba przewodnicząca posiedzeniu.

§ 6

Wewnętrzny tryb pracy Rady Egzaminów, w tym sposób przygotowania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalany przez Radę Egzaminów.

§ 7

1. Środki finansowe związane z działalnością Rady Egzaminów zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady Egzaminów zapewnia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

§ 8

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich do realizacji zadań w zakresie stażu podyplomowego oraz szkolenia podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 2 oraz z 2001 r. Nr 10, poz. 67).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama