reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 11 lipca 2007 r. w Warszawie, pomiędzy:

MINISTREM ZDROWIA
– Panem Zbigniewem Religą,

a

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ
Panem Aleksandrem Szczygło

i

PREZESEM AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH w Warszawie
Panem Józefem Leszczykiem

Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej oraz Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, zwani dalej: „Stronami”, mając na względzie usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania rezerwami państwowymi mobilizacyjnymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zwanych dalej: „rezerwami”, służącymi realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej: „SZ RP” i sił sojuszniczych, właściwe gospodarowanie rezerwami z uwzględnieniem konieczności odświeżania i rotacji określonego ich asortymentu oraz zakres przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, dotyczących gospodarowania nimi, określany w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na kolejne okresy planistyczne, zawierają następujące Porozumienie:

§ 1

Przedmiotem Porozumienia jest uzgodnienie warunków, dotyczących sposobu finansowania procesu gospodarowania – należącymi do rezerw – zestawami medycznymi, utrzymywanymi w celu poszerzenia łóżkowej bazy szpitalnej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb SZ RP i sił sojuszniczych, oraz realizacji zadań, dotyczących utrzymywania rezerw w zakładach ochrony zdrowia na terenie województw.

§ 2

Ministrowie, będący stronami niniejszego Porozumienia, uzgadniają, że dysponentem środków finansowych, przeznaczonych na utrzymywanie rezerw, w wielkości określonej w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2007–2012, sporządzonym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599), od dnia 1 stycznia 2008 r. jest Minister Zdrowia.

§ 3

1. Minister Obrony Narodowej zobowiązuje się do uwzględniania w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2007–2012, począwszy od roku 2008, środków finansowych przeznaczonych na gospodarowanie rezerwami w rozdziale budżetu 75212, w części budżetowej 46 – „Zdrowie” – w wysokości odpowiedniej dla zakupów, utrzymywania, odświeżania i rotacji uzgodnionej pomiędzy ministrami ilości i asortymentu rezerw, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, obowiązywać będzie – o ile nie zaistnieją zmiany systemowe w dziedzinie gospodarowania rezerwami – również w toku prac nad kolejnymi Programami Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

§ 4

1. Minister Zdrowia zobowiązuje się, w drodze odrębnie zawieranej umowy, do przekazania Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., do realizacji sprawy związane z zawieraniem umów, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594), w tym także dotyczące przedsięwzięć związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków w zakresie magazynowania, wymiany, konserwacji oraz utrzymywania odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego rezerw.

2. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych zobowiązuje się świadczyć, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., usługi na rzecz Ministra Zdrowia w zakresie określonym w umowach, o których mowa w ust. 1.

3. Do treści umów, o których mowa w ust. 1, przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1)) stosuje się odpowiednio.

§ 5

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych zobowiązuje się do przedkładania Ministrowi Zdrowia corocznie, w terminie do dnia 20 lutego, sprawozdania finansowego z wykonania wydatków na realizację przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, określonych w umowie za rok poprzedni, zawartej w trybie określonym w § 4 ust. 1.

§ 6

Minister Zdrowia zobowiązuje się do przedkładania Ministrowi Obrony Narodowej corocznie, w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 – sprawozdania finansowego z wykonania wydatków, o których mowa w § 5.

§ 7

W razie powstania jakichkolwiek sporów na tle zawartego Porozumienia, Strony zobowiązują się do negocjacji i polubownego ich zakończenia.

§ 8

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

2. Zmiany treści i uzupełnienia Porozumienia mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez Strony.

3. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.

Minister
Zdrowia

Minister
Obrony Narodowej

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych

Zbigniew Religa

Aleksander Szczygło

Józef Aleszczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama