reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania, zwany dalej „Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej;

3) Sekretarz Zespołu – Marta Kubacka – przedstawiciel Narodowego Centrum Krwi;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) Agnieszka Beniuk-Patoła – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi,

b) Mateusz J. Kuczabski – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi,

c) Marlena Jankowiak – przedstawiciel Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia,

d) Joanna Startek – przedstawiciel Departamentu Świadczeń i Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia,

e) Agnieszka Chmiel – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,

f) Łukasz Widarski – przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania, w szczególności umożliwiających podanie immunoglobuliny anty-D wszystkim pacjentkom z konfliktem serologicznym w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycje rozwiązań, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r.

3. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowanych przez Zespół propozycji rozwiązań, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;

4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8, o bieżącej działalności Zespołu;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw Zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.

§ 6

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.

3. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

4. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie uzgodnień korespondencyjnych.

5. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje o bieżącej działalności zespołu nie rzadziej niż dwa razy do dnia wskazanego w § 4 ust. 2.

§ 7

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Narodowego Centrum Krwi.

§ 9

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Osoby, o których mowa w § 3, mogą otrzymać wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 10

Koszty działalności Zespołu są finansowane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85143 – Publiczna służba krwi.

§ 11

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Narodowe Centrum Krwi.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama