reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lipca 2008 r.

w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Na podstawie art. 33j ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. Nr 93, poz. 583) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Centrum”, utworzone na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 32) i przekształcone mocą art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe z państwowego zakładu budżetowego w państwową jednostkę budżetową, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2

Centrum nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Centrum określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 32) oraz zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 72).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 31 lipca 2008 r.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA]

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 lipca 2008 r. (poz. 50)

Załącznik nr 1

STATUT
KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

§ 1

1. Przedmiotem działalności, w tym działalności podstawowej, Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwanego dalej „Centrum”, jest działalność określona w art. 33j ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583) oraz w § 5–13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. Nr 85, poz. 592).

2. Siedzibą Centrum jest Łódź.

3. Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Centrum sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 3

Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496).

Załącznik 2. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA]

Załącznik nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

§ 1

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu organizacyjnego.

§ 2

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum poprzez podejmowanie w tym zakresie działań określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. Nr 85, poz. 592).

2. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

3. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje pracę podległych mu komórek organizacyjnych:

1) Sekcji Dozymetrii;

2) Sekcji Kontroli Jakości Urządzeń Radiologicznych;

3) Sekcji Organizacji Ochrony Radiologicznej;

4) Sekcji Skalowania Aparatury.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora wyznaczony przez Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3

1. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjnych;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Finansowo-Księgowych – Głównego Księgowego.

2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjnych należy:

1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:

a) Sekcji Organizacyjno-Prawnej,

b) Sekcji Szkolenia i Wydawnictw;

2) przygotowanie propozycji rocznego planu pracy na podstawie materiałów opracowanych przez podległe mu komórki organizacyjne;

3) przygotowywanie informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie i w terminach określonych przez Dyrektora;

4) występowanie z propozycjami dotyczącymi nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, awansowania, przeszeregowania, premiowania, nagradzania, wyróżniania, zmiany warunków pracy, udzielania kar regulaminowych pracownikom podległych mu komórek organizacyjnych;

5) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przez pracowników podległych mu komórek organizacyjnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

3. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Finansowo-Księgowych – Głównego Księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości Centrum;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) analizowanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń kosztów związanych z działalnością Centrum;

6) opracowywanie projektu planu finansowego Centrum;

7) sporządzanie projektu sprawozdań budżetowych i finansowych Centrum;

8) opracowywanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;

9) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;

10) współpraca przy opracowaniu projektów innych zarządzeń wewnętrznych;

11) prowadzenie rejestru wydawanych zarządzeń wewnętrznych;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4

1. Pracą poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy tych komórek organizacyjnych.

2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:

1) kierowanie pracą danej komórki organizacyjnej;

2) przygotowanie propozycji rocznego planu pracy danej komórki organizacyjnej;

3) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników danej komórki organizacyjnej;

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań danej komórki organizacyjnej;

5) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;

6) współpraca przy opracowaniu wniosków dotyczących planowanych zamówień publicznych;

7) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy danej komórki organizacyjnej w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora;

8) wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5

Do zadań Sekcji Dozymetrii należy:

1) przeprowadzanie przesiewowych pomiarów powierzchniowej dawki wejściowej dla różnych rodzajów badań rentgenodiagnostycznych;

2) prowadzenie pomiarów kontrolnych dawek indywidualnych otrzymywanych przez personel oraz opracowywanie na tej podstawie wniosków, prognoz i analiz;

3) w zakresie przeprowadzania w okresach 5-letnich oceny dawki dla ludności w wynikającej z medycznych zastosowań promieniowania jonizującego:

a) opracowanie systemu pozyskiwania informacji o częstości zabiegów diagnostycznych i leczniczych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego,

b) wyjaśnienie przyczyn zmian wartości ocenianej dawki,

c) publikowanie wyników oceny;

4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6

Do zadań Sekcji Skalowania Aparatury należy:

1) skalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru promieniowania jonizującego dla celów ochrony radiologicznej personelu i pacjenta;

2) organizowanie pomiarów porównawczych dla laboratoriów wykonujących specjalistyczne testy kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych;

3) przedstawienie propozycji dotyczących kierunków i planów rozwoju bazy materialnej w zakresie stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych;

4) prowadzenie badań pilotażowych przed wdrożeniem do stosowania nowych metod pomiarowych;

5) doradztwo w sprawach zakupu aparatury kontrolno-pomiarowej dla oceny parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych;

6) monitorowanie światowego postępu w dziedzinie aparatury pomiarowej i ocen parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych;

7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 7

Do zadań Sekcji Szkolenia i Wydawnictw należy:

1) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej oraz opracowywanie, tłumaczenie i publikowanie materiałów szkoleniowych;

2) współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach informowania społeczeństwa o medycznych zastosowaniach promieniowania jonizującego;

3) prowadzenie szkoleń doskonalących dla pracowników komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych;

4) współdziałanie z konsultantami krajowymi opracowującymi programy specjalizacji dla lekarzy;

5) upowszechnianie wymagań Unii Europejskiej w zakresie kształcenia specjalistycznego lekarzy różnych dziedzin;

6) opracowywanie materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony radiologicznej dla potrzeb szkolenia lekarzy w ramach specjalizacji;

7) opracowywanie materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony radiologicznej dla pielęgniarek i położnych;

8) współpraca z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ustalania wspólnych zasad inicjowania i wdrażania programów prowadzących do rozwoju ochrony radiologicznej oraz sposobu wymiany informacji i organizacji szkoleń;

9) prowadzenie działalności upowszechniającej nowe metody i procedury pomiarowe i szkolenie w tym zakresie;

10) opracowywanie, tłumaczenie oraz publikowanie materiałów szkoleniowych z zakresu medycznych zastosowań promieniowania i ochrony radiologicznej pacjentów i personelu;

11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 8

Do zadań Sekcji Organizacji Ochrony Radiologicznej należy:

1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej pacjentów i personelu;

2) analizowanie informacji uzyskiwanych w wyniku działalności kontrolnej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3) udzielanie konsultacji pracownikom komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie podejmowania decyzji dotyczących ochrony radiologicznej;

4) analizowanie i ocenianie działalności podmiotów zaangażowanych w procesy wdrażania wymagań bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych;

5) przedstawianie propozycji w zakresie priorytetów wdrożenia systemów ochrony radiologicznej pacjentów i personelu;

6) współpraca z właściwymi towarzystwami naukowymi w celu wymiany informacji i wzajemnej konsultacji projektów rozwoju medycznych zastosowań promieniowania jonizującego;

7) współpraca z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z realizacją zadań Centrum, mających związek z medycznymi zastosowaniami promieniowania jonizującego;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9

Do zadań Sekcji Kontroli Jakości Urządzeń Radiologicznych należy:

1) certyfikowanie laboratoriów prowadzących dla celów ochrony radiologicznej pacjentów ocenę parametrów technicznych aparatury rentgenodiagnostycznej;

2) wspomaganie i konsultowanie zakładów opieki zdrowotnej w zakresie tworzenia systemów zarządzania jakością związanych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

3) wspomaganie merytoryczne działalności prowadzącej do akredytacji komórek organizacyjnych higieny radiacyjnej wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych;

4) wspomaganie procesu akredytacji laboratoriów prowadzących ocenę parametrów technicznych urządzeń radiologicznych;

5) analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych i opracowywanie wniosków w tych sprawach;

6) wspomaganie merytoryczne działalności konsultantów krajowych biorących udział w wyjaśnianiu przyczyn wypadków;

7) uczestniczenie w powypadkowych audytach klinicznych;

8) analizowanie przyczyn i okoliczności błędów dozy-metrycznych oraz wypadków wynikających z awarii urządzeń radiologicznych;

9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 10

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Prawnej należy:

1) organizowanie i prowadzenie systemu informacji naukowej, technicznej i prawnej z zakresu ochrony radiologicznej pacjentów i personelu;

2) inicjowanie działań prowadzących do pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej w celu organizacyjnego i technicznego rozwoju systemu nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony radiologicznej;

3) monitorowanie działalności Komisji Europejskiej w zakresie proponowanych i wprowadzanych zmian prawnych, zaleceń i innych dokumentów mogących wpływać na przepisy polskiego prawa w zakresie ochrony radiologicznej w medycynie i jakości świadczonych usług;

4) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w celu podjęcia inicjatywy prawodawczej;

5) udział w grupach i zespołach roboczych ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowujących lub opiniujących projekty przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej w medycznych zastosowaniach promieniowania jonizującego;

6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie opiniowania projektów przepisów w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta;

7) prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowej wynikającej z kodeksu pracy na rzecz Centrum;

8) opiniowanie lub udział w opracowywaniu projektów umów i porozumień, a także uzgadnianie lub udział w uzgadnianiu tych projektów;

9) sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie stosowania określonych norm prawnych związanych z bieżącą działalnością Centrum;

10) informowanie Dyrektora o uchybieniach w funkcjonowaniu Centrum w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 11

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centrum regulują odrębne przepisy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama