reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Na postawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny zatwierdza się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 95).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 134, poz. 934 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

Załącznik 1. [Statut Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 sierpnia 2008 r. (poz. 57)

STATUT

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, zwany dalej „NIZP–PZH”, utworzony na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny (Dz. U. z 1936 r. Nr 45, poz. 336), działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 153, poz. 1764);

3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (Dz. U. Nr 203, poz. 1466);

4) niniejszego Statutu;

5) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 2

1. Siedzibą NIZP–PZH jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Nadzór nad NIZP–PZH sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. NIZP–PZH posiada osobowość prawną.

4. NIZP–PZH ma prawo używania pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej a w otoku napis Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Rozdział 2

Zadania

§ 3

Przedmiotem działalności NIZP–PZH jest prowadzenie badań naukowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia publicznego dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności.

§ 4

Zakres działania NIZP–PZH obejmuje w szczególności:

1) projektowanie, organizowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie naukowych podstaw i kierunków działania w następujących obszarach zdrowia publicznego: epidemiologia, statystyka medyczna, promocja zdrowia, komunikacja społeczna w zdrowiu, zdrowie środowiskowe, higiena komunalna, ekonomika zdrowia, organizacja ochrony zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, ratownictwo medyczne, szpitalnictwo, bakteriologia, wirusologia, mikologia, immunopatologia, parazytologia, entomologia, badanie nowych antybiotyków i związków biologicznie czynnych, jakość i bezpieczeństwo produktów immunologicznych i produktów krwiopochodnych, bezpieczeństwo żywności, jakość naturalnych tworzyw uzdrowiskowych, bezpieczeństwo przedmiotów użytku, toksykologia środowiskowa, kontrola skażeń środowiska zewnętrznego, ochrona radiologiczna i radiobiologia, wychowanie zdrowotne oraz inne obszary i specjalności medycyny zapobiegawczej;

2) współdziałanie w realizacji prac, o których mowa w pkt 1, prowadzonych przez inne jednostki lub organy, w szczególności przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) opracowywanie analiz i ocen działalności służby zdrowia oraz stanu i rozwoju nauki w dziedzinach objętych problematyką NIZP–PZH;

4) inicjowanie i projektowanie prac w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności śledzenie rozwoju nauk będących przedmiotem zainteresowania NIZP–PZH oraz inicjowanie prac w celu przystosowania najnowszych zdobyczy wiedzy do potrzeb ochrony zdrowia publicznego;

5) udział i pomoc przy wprowadzaniu osiągnięć nauki w zakresie określonym w pkt 1 do praktycznej działalności służby zdrowia;

6) podnoszenie naukowych i zawodowych kwalifikacji pracowników NIZP–PZH, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych instytucji poprzez szkolenie na różnych poziomach, w tym podyplomowe, oraz współdziałanie w szkoleniu prowadzonym przez inne placówki w zakresie statutowych zadań NIZP–PZH;

7) prowadzenie badawczej i usługowej działalności diagnostycznej oraz profilaktycznej na rzecz ochrony zdrowia ludności, a zwłaszcza w następujących obszarach:

a) monitorowanie i ocena sytuacji zdrowotnej ludności Polski z uwzględnieniem ważnych społecznie chorób zakaźnych i niezakaźnych, badanie chorobowości szpitalnej,

b) działanie na rzecz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń,

c) diagnostyka bakteriologiczna, wirusologiczna, mikologiczna, immunologiczna, parazytologiczna i histopatologiczna,

d) kontrola jakości i ocena bezpieczeństwa produktów immunologicznych i produktów krwiopochodnych stosowanych w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi,

e) diagnostyka skażeń środowiska zewnętrznego i związanych z tym zagrożeń stanu zdrowia ludności,

f) ocena ryzyka w zakresie chemicznych, biologicznych i fizycznych zanieczyszczeń żywności i materiałów do kontaktu z żywnością,

g) ocena środków spożywczych, wody i substancji dodatkowych w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także nowych technologii oraz materiałów do kontaktu z żywnością, przedmiotów użytku, naturalnych tworzyw uzdrowiskowych i ich produktów pochodnych,

h) ocena bezpieczeństwa środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych, w tym stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji i deratyzacji,

i) ocena higieniczna materiałów stosowanych w budownictwie oraz preparatów, materiałów i wyrobów kontaktujących się z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia,

j) organizacja i ekonomika ochrony zdrowia,

k) ocena poziomu radiacji w elementach środowiska i urządzeniach,

I) badania specjalistyczne i odwoławcze w innych obszarach zdrowia publicznego;

8) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinie epidemiologii, mikrobiologii sanitarnej i higieny, a zwłaszcza:

a) analiza i ocena, jak również opracowywanie, doskonalenie i ujednolicanie metod badawczych stosowanych w jednostkach organizacyjnych służby sanitarno-epidemiologicznej oraz w zakładach uzdrowiskowych,

b) sporządzanie opinii, ekspertyz i udzielanie konsultacji w sytuacjach zagrożeń zdrowia,

c) inicjowanie (konsultowanie aktów prawnych w szczególności z dziedziny zdrowia publicznego, higieny i epidemiologii;

9) określanie kierunków i zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, opracowywanie założeń programów oświaty zdrowotnej oraz konsultowanie i opiniowanie wydawnictw i materiałów z tej dziedziny;

10) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności opracowywanie dokumentacji i informacji naukowo-technicznej oraz prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinach zainteresowań NIZP–PZH;

11) prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych w zakresie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 5

Podczas wykonywania zadań, NIZP–PZH w szczególności współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w kraju, a także współpracuje i utrzymuje łączność z odpowiednimi organizacjami i instytucjami za granicą.

Rozdział 3

Organy

§ 6

Organami NIZP–PZH są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 7

1. Dyrektor kieruje NIZP–PZH, a w szczególności:

1) ustala plany działalności NIZP–PZH;

2) prowadzi politykę kadrową;

3) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności NIZP–PZH;

4) reprezentuje NIZP–PZH;

5) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NIZP–PZH, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

2. Dyrektora powołuje na okres 5 lat minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

3. Dyrektora odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

4. Dyrektor zarządza przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora ds. naukowych;

2) zastępcy dyrektora ds. epidemiologii i mikrobiologii;

3) zastępcy dyrektora ds. szkolenia podyplomowego i współpracy w zakresie zdrowia publicznego;

4) zastępcy dyrektora ds. zdrowia środowiskowego;

5) zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych;

6) głównego księgowego.

5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady naukowej, powołuje i odwołuje zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe.

6. Głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, niewymienionych w ust. 5, zatrudnia dyrektor.

7. Zastępcy dyrektora i główny księgowy kierują podległymi im bezpośrednio komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalonym przez dyrektora.

8. Dyrektor może powołać kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze dyrektora.

9. Członków organów, o których mowa w ust. 8, powołuje i odwołuje dyrektor.

§ 8

1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NIZP–PZH w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności NIZP–PZH.

3. Zadania rady naukowej i uprawnienia jej członków określa ustawa.

4. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. W skład rady naukowej w liczbie 40 członków wchodzą:

1) pracownicy NIZP–PZH ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 20 osób;

2) pracownicy badawczo-techniczni lub naukowi bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnieni w NIZP–PZH w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 4 osób;

3) osoby spoza NIZP–PZH posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania NIZP–PZH, w liczbie 16 osób.

6. Członków rady naukowej, o których mowa w ust 5 pkt 1 i 2, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy NIZP–PZH na okres 4 lat.

7. Członków rady naukowej zatrudnionych poza NIZP–PZH powołuje na okres 4 lat minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez NIZP–PZH.

8. Rada naukowa wybiera w tajnym głosowaniu przewodniczącego i jego zastępców.

9. Przewodniczącym rady naukowej może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

10. Funkcja członka rady naukowej nie może być łączona z funkcją dyrektora, jego zastępcy lub głównego księgowego.

11. W posiedzeniu rady naukowej biorą udział dyrektor, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady naukowej.

Rozdział 4

Pracownicy

§ 9

1. NIZP–PZH może zatrudniać:

1) pracowników naukowych;

2) pracowników badawczo-technicznych;

3) pracowników inżynieryjno-technicznych;

4) pracowników administracyjno-ekonomicznych,

5) pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;

6) pracowników służby zdrowia;

7) pracowników na stanowiskach robotniczych;

8) pracowników obsługi i innych.

2. Obowiązki pracowników określa w szczególności ustawa.

§ 10

1. Pracownikiem naukowym jest osoba o wymaganych ustawą kwalifikacjach naukowych i wysokim poziomie etycznym, zatrudniona na stanowisku: profesora, docenta, adiunkta i asystenta.

2. Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizowanie celów i zadań NIZP-PZH, a w szczególności prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, zapewniającej stały rozwój nauki i techniki.

3. Pracownika naukowego NIZP–PZH zatrudnia się na podstawie mianowania albo przez zawarcie umowy o pracę.

4. Tryb i zasady zatrudniania pracowników naukowych oraz pozostałych pracowników, a także ich uprawnienia określa w szczególności ustawa.

Rozdział 5

Struktura organizacyjna

§ 11

1. Strukturę organizacyjną NIZP–PZH, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny NIZP–PZH, ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej, zakładowych organizacji związkowych i rady pracowników.

2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady naukowej i uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia może tworzyć oddziały terenowe poza siedzibą NIZP–PZH.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa

§ 12

1. NIZP–PZH prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi ustawą.

2. Podstawą gospodarki finansowej NIZP–PZH jest plan rzeczowo-finansowy ustalony przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.

3. Działalność profilaktyczna i usługowa działalność diagnostyczna wymieniona w § 4 pkt 7 jest finansowana na zasadzie odpłatności przez zleceniodawców.

4. NIZP–PZH sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie przepisów o rachunkowości.

5. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje dyrektor.

§ 13

1. Realizując zadania związane z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, NIZP–PZH może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) opracowywania i wydawania analiz, opinii i ekspertyz naukowych;

2) działalności wydawniczej;

3) korzystania z przysługujących NIZP–PZH praw autorskich, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

2. W celu przystosowania wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz w ramach upowszechniania wyników tych prac, NIZP–PZH prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 4 niniejszego statutu.

3. NIZP–PZH może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) organizacji i obsługi sympozjów, zjazdów, konferencji, kursów, posiedzeń naukowo-szkoleniowych organizowanych przez NIZP–PZH lub przy współudziale NIZP–PZH, imprez o podobnym charakterze oraz imprez towarzyszących;

2) korzystania z przysługujących NIZP–PZH praw autorskich w zakresie nieobjętym w ust. 1 pkt 3;

3) sprzedaży praw do korzystania z zastrzeżonych przez NIZP–PZH znaków;

4) sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości i mienia ruchomego NIZP–PZH;

5) wykonywania badań i analiz ekonomicznych oraz technicznych;

6) sprzedaży pożytków naturalnych;

7) usług kserograficznych i graficznych;

8) usług konsultingowych i działalności doradczej w zakresie zdrowia publicznego;

9) innym, związanym z działalnością NIZP–PZH.

Rozdział 7

Reprezentacja i przedstawicielstwo

§ 14

1. Dyrektor jest upoważniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu NIZP–PZH, a zastępcy oraz pełnomocnicy w granicach przyznanych im uprawnień.

2. Dyrektor może wyznaczyć pełnomocników do wykonania określonych zadań ustalając zakres i czas ich działalności.

3. Do skuteczności czynności prawnych, dokonywanych przez osoby określone w ust. 1, obejmujących rozporządzanie mieniem, którego wartość przekracza pięć tysięcy złotych lub czynności mogących spowodować powstanie zobowiązań powyżej tej kwoty, wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch uprawnionych osób.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama