REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 9 poz. 60

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) w związku z uchwałą nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” oraz § 3 Porozumienia między Ministrem Zdrowia a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 68) w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Przewodniczący Rady – Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,”,

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) prof. dr hab. Witold Rużyłło, Dyrektor Instytutu Kardiologii”,

b) dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) Anna Mieczkowska – Naczelnik Wydziału Nauki w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;”;

2) w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,”,

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Dorota Kościelecka – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;”;

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawiciele Koordynatora Programu:

a) dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,

b) mgr inż. Roman Kustosz – Kierownik Pracowni Sztucznego Serca w Instytucie Protez,

c) prof. dr hab. Jolanta Dobosz – Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Śląski Uniwersytet Medyczny.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 169, poz. 1414, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-09-01
  • Data wejścia w życie: 2008-09-01
  • Data obowiązywania: 2008-09-01
  • Z mocą od: 2008-08-25
  • Dokument traci ważność: 2011-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA