REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 9 poz. 63

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 września 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust.1 pkt 3 lit. d–f wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Marek Haber – członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Pielęgniarek i Położnych;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pani Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Pani Halina Michałkowska – Główny Księgowy Części 46 – Budżet Państwa,

b) Pani Katarzyna Pietrzak – specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji,

c) Pani Ewa Macieszko – główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych,

d) Pani Hanna Gutowska – Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

e) Pani Monika Kowalska – członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

f) Pan Marian Nadziejko – członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3

Zadaniem Zespołu jest oszacowanie wysokości kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

4) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

5) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

6) wyznaczenie Sekretarza Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5

1. Zespół działa na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisują Sekretarz Zespołu i osoba prowadząca posiedzenie Zespołu.

§ 6

Po wykonaniu zadania, o którym mowa w § 3, Zespół zakończy swoją działalność.

§ 7

1. Z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w § 3, członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Osobom określonym w § 2 ust. 2 w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych.

§ 9

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA