| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 53 oraz z 2007 r. Nr 15, poz. 80) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH]

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 września 2008 r. (poz. 73)

Załącznik nr 1

STATUT
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

§ 1

1. Agencja Oceny Technologii Medycznych, zwana dalej „Agencją”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Siedzibą Agencji jest Warszawa.

3. Obszarem działania Agencji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Agencji jest opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o ocenach technologii medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach.

2. Do działalności podstawowej Agencji należy realizacja zadań związanych z oceną, wyceną i taryfikacją technologii medycznych.

§ 3

1. Działalnością Agencji kieruje Dyrektor, przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.

2. Dyrektor reprezentuje Agencję na zewnątrz.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4

W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Wydział do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia;

2) Wydział Oceny Technologii Medycznych;

3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

4) Wydział Spraw Pracowniczych i Szkoleń;

5) Biuro Informacji Naukowej;

6) Biuro Księgowości;

7) Biuro Obsługi Rady Konsultacyjnej;

8) Biuro Współpracy Międzynarodowej;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego;

13) Sekretariat.

§ 5

1. Rada Konsultacyjna, zwana dalej „Radą”, pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Dyrektora.

2. Do zadań Rady należy w szczególności opracowywanie rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych.

3. Rada działa na podstawie zaakceptowanego przez Dyrektora regulaminu Rady.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

5. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków, niebędących pracownikami Agencji, o wiedzy i doświadczeniu dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Rady.

6. Członków Rady powołuje, za ich zgodą, i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, przy czym po jednym kandydacie na członka wskazują:

1) Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych;

2) Naczelna Rada Lekarska;

3) Naczelna Rada Aptekarska;

4) Narodowy Fundusz Zdrowia.

7. W posiedzeniach Rady bierze udział Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

8. Zadania, o których mowa w ust. 2, Rada realizuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

9. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady finansowane są przez Agencję.

10. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie, za udział w posiedzeniu Rady, w następującej wysokości:

1) przewodniczący Rady – 1200,00 zł;

2) członek Rady wyznaczony przez przewodniczącego Rady do prowadzenia tematu – 1000,00 zł;

3) pozostali członkowie Rady – 750,00 zł.

11. Członkom Rady mieszkającym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 6

1. Opracowywanie przez Radę rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych ze środków publicznych odbywa się na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Konsultanci krajowi z poszczególnych dziedzin medycyny oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia mogą zwrócić się, z umotywowaną prośbą, do ministra właściwego do spraw zdrowia o wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.

3. Rada opracowuje następujące rodzaje rekomendacji:

1) finansować, w szczególności, gdy dostępne dowody naukowe dają wystarczające podstawy do wydania pozytywnej rekomendacji w zakresie finansowania technologii ze środków publicznych;

2) finansować tymczasowo pod warunkiem zebrania wystarczających danych do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, w szczególności, gdy dostępne dowody naukowe są niejednoznaczne, lecz sugerują, że technologia medyczna może być bezpieczniejsza, bardziej skuteczna lub bardziej opłacalna kosztowo niż technologie porównywalne (komparatory);

3) finansować przy spełnieniu zdefiniowanych kryteriów lub w określonych wskazaniach, w szczególności, gdy udowodniono szczególnie duże ryzyko stosowania wnioskowanej kosztownej technologii poza wskazaniami, dla których dowiedziono efektywności, akceptowanej relacji bezpieczeństwa do efektywności i efektywności do kosztów, przy dokładnie określonych, obiektywnie weryfikowanych kryteriach lub wskazaniach;

4) finansować pod warunkiem zapewnienia kosztowo efektywnego sposobu finansowania, w szczególności, gdy udowodniono, że technologia medyczna jest klinicznie efektywna i ma akceptowalną relację bezpieczeństwa do efektywności, jednak finansowanie jej przy cenie uwzględnionej w analizach nie byłoby racjonalnym wykorzystaniem środków publicznych;

5) nie finansować, w szczególności, gdy udowodniono brak podstaw do rekomendowania finansowania technologii medycznej ze środków publicznych;

6) zwiększyć finansowanie, w szczególności, gdy dostępne dowody naukowe dają wystarczające podstawy do rekomendowania zwiększenia finansowania technologii ze środków publicznych;

7) zmniejszyć finansowanie, w szczególności, gdy dostępne dowody naukowe dają wystarczające podstawy do rekomendowania zmniejszenia finansowania technologii ze środków publicznych;

8) nie zmieniać finansowania, w szczególności, gdy udowodniono brak podstaw do rekomendowania zwiększenia lub zmniejszenia finansowania technologii ze środków publicznych.

4. Wydane przez Agencję rekomendacje są niezwłocznie przekazywane do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia.

5. Zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia rekomendacje są publikowane na stronie internetowej Agencji. Publikacja rekomendacji odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

§ 7

1. Działalność Agencji finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

2. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Agencja sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 8

1. Do osób zatrudnionych w Agencji stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.

2. Zasady wynagradzania pracowników Agencji regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496).

Załącznik 2. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH]

Załącznik nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

§ 1

Do zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych, zwanej dalej „Agencją”, należy:

1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Agencji, w tym działalności podstawowej, określonych w § 2 załącznika nr 1;

2) opracowywanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących technologii medycznych;

3) współpraca w szczególności z:

a) komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,

b) jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

c) konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz medycznymi stowarzyszeniami naukowymi,

d) organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Agencji,

e) świadczeniodawcami,

f) samorządami zawodów medycznych;

4) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań z działalności Agencji do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni oraz w każdym przypadku zażądania informacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

5) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Agencji, w szczególności odpowiedzialny jest za:

1) realizację zadań Agencji;

2) zarządzanie majątkiem Agencji;

3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;

4) ustalenie regulaminu wynagrodzeń;

5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań budżetowych;

6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Agencji;

7) ustalanie procedur kontrolnych.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Agencji oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Agencji, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

4. Dyrektor kieruje pracami Agencji przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Oceny Technologii Medycznych – symbol DO;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia – symbol DZ.

5. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

1) Wydział Organizacyjno-Administracyjny – symbol SO;

2) Wydział Spraw Pracowniczych i Szkoleń – symbol SP;

3) Biuro Księgowości – symbol DK;

4) Biuro Obsługi Rady Konsultacyjnej – symbol SK;

5) Biuro Współpracy Międzynarodowej – symbol DM;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej – symbol DW;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – symbol DB;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego – symbol DP;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego – symbol DR;

10) Sekretariat – symbol SD.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Oceny Technologii Medycznych albo inny upoważniony pracownik.

§ 3

Zastępcy Dyrektora do Spraw Oceny Technologii Medycznych bezpośrednio podlega:

1) Wydział Oceny Technologii Medycznych – symbol OT;

2) Biuro Informacji Naukowej – symbol ON.

§ 4

Zastępcy Dyrektora do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia bezpośrednio podlega Wydział do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia – symbol DS.

§ 5

1. Prace komórek organizacyjnych Agencji mogą być kierowane bezpośrednio przez Zastępców Dyrektora lub przez kierowników wyznaczonych przez Dyrektora spośród pracowników Agencji.

2. Prace Biura Księgowości kierowane są przez Głównego Księgowego.

3. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1 i 2, należy:

1) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej;

2) ustalanie zakresów czynności oraz obowiązków dla poszczególnych pracowników;

3) określanie potrzeb szkoleniowych pracowników komórki organizacyjnej;

4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji w sprawach z zakresu zadań danej komórki organizacyjnej;

5) przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu wniosków w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, awansowania, nagradzania oraz karania pracowników;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora nadzorującego bezpośrednio pracę danej komórki organizacyjnej.

§ 6

1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Agencji należy:

1) realizowanie zadań wynikających z kompetencji Agencji określonych przepisami prawa;

2) przygotowanie i uzgadnianie wzorów obowiązującej dokumentacji, niezbędnej w prawidłowej działalności Agencji;

3) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie dotyczącym działalności komórek organizacyjnych;

4) zgłaszanie lub opiniowanie wniosków związanych z usprawnianiem działalności Agencji oraz wprowadzanie przyjętych przez Dyrektora rozwiązań w tym zakresie;

5) prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

2. Komórki organizacyjne w trakcie wykonywania zadań zobowiązane są do współdziałania w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

3. Dyrektor określa zasady i tryb współdziałania oraz rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy.

§ 7

Do zadań Wydziału do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia należy:

1) aktualizacja Katalogu Świadczeń Gwarantowanych zgodnie z decyzjami ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) współpraca z instytucjami zajmującymi się organizacją i finansowaniem opieki zdrowotnej w zakresie Katalogu Świadczeń Gwarantowanych;

3) weryfikacja i aktualizacja Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej w oparciu o dowody naukowe;

4) współpraca ze świadczeniodawcami, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)), w zakresie analiz kosztów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

5) bieżące monitorowanie kompletności danych otrzymywanych od świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) weryfikacja, przetwarzanie i opracowywanie analiz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;

7) prowadzenie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie analiz kosztów;

8) gromadzenie danych i tworzenie podstaw do taryfikacji;

9) sporządzanie raportów i sprawozdań z prowadzonych analiz;

10) doskonalenie metodyki liczenia kosztów, wyceny i taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej;

11) współpraca ze świadczeniodawcami, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie prowadzenia rachunku kosztów i wyceny świadczeń opieki zdrowotnej;

12) współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie objętym zadaniami Wydziału;

13) współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie zadań Wydziału;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Systemu Ochrony Zdrowia.

§ 8

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:

1) administrowanie składnikami majątku Agencji;

2) planowanie i realizacja zakupów składników majątku trwałego;

3) opracowywanie planów inwestycji i remontów oraz ich realizacja;

4) przygotowywanie i przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji;

5) wnioskowanie o likwidację zużytych lub zniszczonych składników majątku;

6) planowanie i realizacja zaopatrzenia w materiał\ biurowe i eksploatacyjne;

7) administrowanie budynkiem użytkowanym przez Agencję;

8) prowadzenie gospodarki transportowej;

9) archiwizacja dokumentacji Agencji;

10) zapewnienie ochrony budynku Agencji oraz porządku i czystości;

11) obsługa organizacyjna posiedzeń, konferencji, narad i szkoleń organizowanych przez Agencję;

12) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych;

13) przedstawianie Dyrektorowi rocznego sprawozdania z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

14) współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach o udzielenie zamówień publicznych;

15) planowanie, budowa, nadzór i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej Agencji;

16) planowanie, wdrażanie, budowa i nadzór nad eksploatacją systemów teleinformatycznych Agencji,

17) udzielanie pomocy komórkom organizacyjnym Agencji w zakresie eksploatacji systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem przetwarzania danych;

18) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w podległych systemach teleinformatycznych oraz zasobach danych;

19) prowadzenie prac rozwojowych, wdrażanie zmian i utrzymanie w sprawności użytkowej kluczowych systemów teleinformatycznych wspierających oraz realizujących potrzeby Agencji;

20) administrowanie systemami teleinformatycznymi w Agencji;

21) tworzenie zestawień, raportów oraz narzędzi informatycznych na potrzeby innych komórek organizacyjnych Agencji w zakresie administrowanych systemów teleinformatycznych;

22) opracowywanie założeń i tworzenie projektów dotyczących rozwoju eksploatowanych systemów teleinformatycznych Agencji;

23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9

Do zadań Wydziału Oceny Technologii Medycznych należy:

1) prowadzenie pełnego procesu oceny technologii medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii lekowych;

2) opracowywanie ocen technologii medycznych w zakresie analiz:

a) efektywności eksperymentalnej,

b) efektywności praktycznej,

c) bezpieczeństwa stosowania,

d) ekonomicznych,

e) wpływu na system opieki zdrowotnej;

3) weryfikowanie analiz dołączanych do wniosków o przygotowanie rekomendacji dotyczących finansowania technologii medycznych ze środków publicznych;

4) nadzorowanie opracowywania analiz technologii medycznych wykonywanych na zlecenie Agencji;

5) opracowanie i weryfikacja analiz systemowych, w tym:

a) epidemiologicznych,

b) demograficznych,

c) finansowych;

6) współpraca z ekspertami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowobadawczymi w zakresie objętym zadaniami Wydziału;

7) współpraca z Radą Konsultacyjną w zakresie przygotowywania rekomendacji prowadzonych przez Wydział;

8) współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie objętym zadaniami Wydziału;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Oceny Technologii Medycznych.

§ 10

Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych i Szkoleń należy:

1) realizacja polityki kadrowej;

2) prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;

3) opracowywanie kryteriów i zasad prowadzenia okresowych ocen pracowników Agencji;

4) inicjowanie i opracowywanie projektów zmian regulaminu pracy;

5) prowadzenie akt osobowych pracowników Agencji oraz komputerowej bazy danych;

6) ustalanie uprawnień pracowników do urlopów;

7) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;

8) kierowanie pracowników Agencji na badania lekarskie;

9) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu na potrzeby pracowników Agencji;

10) sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników Agencji i ich rodzin;

11) współdziałanie z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy Radcy Prawnego w zakresie interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy;

12) ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych pracowników Agencji;

13) obsługa organizacyjna i merytoryczna Komisji do Spraw Socjalnych;

14) inicjowanie i opracowywanie projektów zmian regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

15) opracowywanie założeń organizacyjnych i programowych kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Agencji;

16) planowanie nakładów finansowych na szkolenia;

17) sporządzanie projektów umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy Agencją a jej pracownikami oraz ich rozliczanie w razie rozwiązywania stosunku pracy;

18) organizowanie szkoleń dla pracowników oraz dla instytucji współpracujących z Agencją w zakresie zadań realizowanych przez Agencję;

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11

Do zadań Biura Informacji Naukowej należy:

1) zarządzanie prawami dostępu do posiadanych baz danych oraz zasobów biblioteki medycznej;

2) wyszukiwanie i identyfikowanie danych statystycznych, publikacji tematycznych, tekstów zamówionych i innych informacji z zakresu działania Agencji;

3) prowadzenie biblioteki medycznej Agencji;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Oceny Technologii Medycznych.

§ 12

Do zadań Biura Księgowości należy:

1) prowadzenie rachunkowości Agencji;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Agencji;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) organizowanie i nadzorowanie pracy w zakresie inwentaryzacji;

6) sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych i finansowych;

7) prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych oraz dokumentacji księgowej, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

8) prowadzenie ewidencji szczegółowej aktywów trwałych i obrotowych oraz rachunków;

9) sporządzanie źródłowych dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących podstawę zapisów księgowych;

10) sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zapisów dziennika;

11) przedkładanie propozycji do planu finansowego;

12) organizacja i prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych;

13) organizacja i prowadzenie obrotu bezgotówkowego w zakresie terminowej regulacji zobowiązań i egzekucji należności;

14) organizacja przeprowadzania okresowych weryfikacji aktywów i pasywów;

15) współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji sprawującymi kontrolę merytoryczną dowodów księgowych Agencji z zakresu monitorowania przebiegu rozliczeń;

16) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia Agencji;

17) wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu na potrzeby pracowników;

18) obsługa finansowa Komisji do Spraw Socjalnych;

19) prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło;

20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 13

Do zadań Biura Obsługi Rady Konsultacyjnej należy:

1) ewidencjonowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji Rady Konsultacyjnej, zwanej dalej „Radą”;

2) przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Rady;

3) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady;

4) prowadzenie rejestru uchwał Rady;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 14

Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy:

1) koordynowanie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Agencję;

2) obsługa udziału Agencji w pracach organizacji międzynarodowych;

3) obsługa organizacyjna i administracyjna uczestnictwa pracowników Agencji w międzynarodowych lub zagranicznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach;

4) przygotowywanie projektów materiałów lub wystąpień na krajowe i międzynarodowe konferencje, sympozja, seminaria;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 15

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej należy:

1) opracowywanie planów kontroli wewnętrznej oraz przedstawianie ich do zatwierdzania Dyrektorowi;

2) opracowywanie procedur przeprowadzania kontroli wewnętrznej;

3) przeprowadzanie w komórkach organizacyjnych Agencji planowych kontroli, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych, zleconych przez Dyrektora;

4) sporządzanie protokołów i wystąpień pokontrolnych;

5) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez Dyrektora oraz zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty;

6) prowadzenie książki kontroli i ewidencjonowanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli;

7) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 16

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy:

1) opracowywanie projektów zarządzeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

2) organizowanie i prowadzenie okresowych szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości przedstawianie wniosków zmierzających do ich usunięcia;

4) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 3;

5) przestrzeganie procedur związanych z zaistnieniem wypadku przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji;

6) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;

7) sporządzanie rocznych informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w Agencji;

8) wydawanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 17

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:

1) przygotowywanie opinii prawnych z zakresu działania Agencji;

2) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych, projektów umów, porozumień oraz innych propozycji zgłoszonych do zaopiniowania przez komórki organizacyjne Agencji;

3) pomoc w negocjacjach i załatwianiu spraw, w których zakres wchodzą kwestie wymagające opinii lub porad prawnych;

4) analizowanie i przedstawianie propozycji zmian aktów prawnych o charakterze wewnętrznym w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami lub zmieniającymi się przepisami prawa;

5) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora;

6) prowadzenie rejestru udzielanych przez Dyrektora upoważnień, pełnomocnictw i kontrola ich ważności oraz ewidencjonowanie wygasłych lub cofniętych pełnomocnictw;

7) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej Agencji;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 18

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Rzecznika Prasowego należy:

1) udzielanie informacji o funkcjonowaniu i działaniach Agencji, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;

2) systematyczne przygotowywanie i przekazywanie informacji dla środków masowego przekazu oraz redagowanie i publikowanie Biuletynu Informacji Publicznej;

3) zarządzanie i redakcja serwisu informacyjnego internetowego i intranetowego oraz aktualizacja danych zamieszczonych na stronie internetowej Agencji;

4) przygotowywanie codziennego przeglądu prasy i mediów elektronicznych;

5) przygotowywanie konferencji prasowych;

6) archiwizacja informacji;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 19

Do zadań Sekretariatu należy:

1) obsługa kancelaryjno-organizacyjna;

2) zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji przychodzącej, w tym:

a) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji, przesyłek i rachunków,

b) rozdzielanie korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne;

3) zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej, w tym:

a) przyjmowanie i przygotowywanie korespondencji do wysyłki,

b) prowadzenie ewidencji wysyłanych pism,

c) obsługa organizacyjna spotkań i narad organizowanych przez Agencję;

4) obsługa urządzeń zapewniających realizację czynności kancelaryjnych;

5) dystrybucja wydawnictw i dzienników;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 70, poz. 416 i Nr 141, poz. 888.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »