reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 marca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 42, z 2007 r. Nr 13, poz. 71 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Zespół do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;"

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 1 po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu:

„3a) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym: „Ochrona zdrowia”;”,

b) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Do zadań Zespołu do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia", w tym:

1) opracowywanie dokumentów i zasad służących wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w zakresie obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia"

2) przeprowadzanie naboru projektów;

3) ocena projektów pod kątem formalnym;

4) ocena merytoryczna dokonywana we współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do praw pracy i polityki społecznej;

5) zapewnienie braku podwójnego finansowania jakiejkolwiek części projektu z innych środków pomocowych;

6) weryfikacja każdego projektu pod kątem zasad pomocy publicznej;

7) weryfikacja anglojęzycznych wersji wniosków;

8) przekazywanie projektów wraz z rekomendacjami do Krajowej Instytucji Koordynującej;

9) podpisywanie z Instytucjami Realizującymi Umów w sprawie realizacji projektów;

10) pośredniczenie pomiędzy beneficjentem, Krajową Instytucją Koordynującą, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej we wszystkich kwestiach dotyczących zgłoszonych projektów;

11) nadzór i zarządzanie wdrażaniem projektów zgodnie z zapisami Umów w sprawie projektów oraz Umów w sprawie realizacji projektów, a także przeprowadzanie niezbędnych kontroli i audytów projektów;

12) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego;

13) weryfikacja i poświadczanie wniosków o płatność oraz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości otrzymanych od Instytucji Realizujących, weryfikacja poprawności złożonych dokumentów, jak również kwalifikowalności wydatków zawartych we wnioskach o płatność;

14) przekazywanie do Krajowej Instytucji Koordynującej zweryfikowanych i poświadczonych wniosków o płatność oraz raportów okresowych, rocznych i końcowych, raportów z audytu lub ich streszczeń;

15) przekazywanie beneficjentom projektów środków finansowych wynikających z dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na podstawie zawartych umów zgodnie z Systemem Przepływów Finansowych;

16) rozliczanie i dokonywanie płatności w ramach współfinansowania krajowego na rzecz beneficjentów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z Systemem Przepływów Finansowych;

17) monitorowanie realizacji projektów oraz raportowanie do Krajowej Instytucji Koordynującej o postępie ich wdrażania;

18) przekazywanie do Krajowej Instytucji Koordynującej informacji na temat postępów we wdrażaniu obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia"

19) wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie o nich do Krajowej Instytucji Koordynującej;

20) uzgadnianie na piśmie z Instytucjami Realizującymi uzasadnionych zmian w zakresie realizacji zatwierdzonych projektów zgodnie z limitami określonymi w odpowiednich Umowach w sprawie projektu;

21) zapewnienie promocji i informacji w zakresie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

22) zapewnienie przechowywania wszelkich istotnych dokumentów dotyczących projektów wdrażanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

23) wypełnianie zapotrzebowania oraz rozliczanie projektu Pomocy Technicznej;

24) sporządzanie materiałów planistycznych związanych z finansowaniem projektów i zapewnieniem środków z budżetu państwa;

25) prowadzenie bazy danych projektów;

26) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama