reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw implementacji przepisów dyrektyw: 2004/23/WE, 2006/17/WE oraz 2006/86/WE – w zakresie spraw dotyczących komórek rozrodczych oraz tkanek i komórek płodu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw implementacji przepisów:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. nr 2004/23/WE w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. WE L 102 z 7.04.2004 r., str. 48);

2) dyrektywy Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. nr 2006/17/WE wprowadzającej w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006 r., str. 40);

3) dyrektywy Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. L 294 z 25.10.2006 r., str. 32) – w zakresie spraw dotyczących komórek rozrodczych oraz tkanek i komórek płodu, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Marek Twardowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Pan Piotr Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego;

3) Sekretarz Zespołu – Pan Daniel Bukowski – Specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) Pani Jolanta Czerbniak – Główny Specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego,

b) Pan Stefan Pechciński – Naczelnik Wydziału ds. Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej,

c) Pan Michał Spalony – Główny Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,

d) Pan Adrian Mąkowski – Specjalista w Departamencie Prawnym,

e) Pan Konrad Borowicz – przedstawiciel Departamentu Prawnego.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w charakterze uczestników lub ekspertów.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, mających na celu wdrożenie przepisów dyrektyw wymienionych w § 1, w zakresie dotyczącym komórek rozrodczych oraz tkanek i komórek płodu, wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, które zostaną zgłoszone jako poprawki w trybie przewidzianym postanowieniami uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47).

2. W przypadku niezakończenia prac Zespołu w terminie pozwalającym na wykorzystanie prac Zespołu w sposób określony w ust. 1, zostaną one wykorzystane dla potrzeb przygotowania nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411).

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub inna osoba będąca członkiem Zespołu wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Przewodniczącemu lub osobie go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.

3. Zespół podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 6

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju albo poza granicami kraju.

§ 7

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego.

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego.

§ 9

1. Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia wyniki prac ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Zespół kończy swoją działalność z dniem, w którym minister właściwy do spraw zdrowia zaakceptuje wyniki prac Zespołu.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama