REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 38

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Marzena Drewniacka - Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;

2) Wiceprzewodniczący Zespołu - Anna Mieczkowska - Naczelnik w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Helena Leoniak - specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

b) Marta Fijołek - starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,

c) Dagmara Kopińska - starszy specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,

d) Justyna Wajrach - starszy specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia,

e) Wanda Szelachowska-Kluza - starszy specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,

f) Gabriela Miłoszewska - specjalista w Biurze Prasy i Promocji.

§ 3

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.

2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;

2) rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym;

3) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia listy wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów.

§ 4

Przewodniczący Zespołu, w razie potrzeby uzyskania dodatkowych opinii, może zapraszać na posiedzenia Zespołu ekspertów, których specjalistyczna wiedza znajduje zastosowanie w pracach Zespołu.

§ 5

1. Zespół realizuje zadania, o których mowa w § 3, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.3)).

2. Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 6

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7

1. Członkowie Zespołu wymienieni w § 2 nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.

2. Osoby wymienione w § 4 mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.

3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność.

§ 8

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW WYBORU OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2010 r. (poz. 38)

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW WYBORU OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW

§ 1

1. Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Zespołu.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Wiceprzewodniczącego Zespołu, pracami Zespołu kieruje osoba wskazana przez Przewodniczącego Zespołu.

4. Zespół rozpatruje oferty na posiedzeniach, ocenia je pod względem merytorycznym, a następnie dokonuje ich wyboru w drodze głosowania.

5. W przypadku braku jednomyślności co do wyboru oferty, rozstrzygnięcie następuje w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Zespołu lub osoby, o której mowa w ust. 3.

6. Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 5 członków Zespołu.

7. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu.

§ 2

Przystępując do rozpatrzenia zgłoszonych ofert, Zespół dokonuje następujących czynności:

1) sporządza listę otrzymanych w ustalonym terminie ofert;

2) otwiera koperty z ofertami, sprawdza czy spełniają one warunki określone w ogłoszeniu, odrzuca oferty niespełniające formalnych warunków przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej;

3) odczytuje istotne elementy nadesłanych ofert, a w szczególności informacje o sposobach realizacji zadania;

4) sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu;

5) ocenia oferty spełniające wymogi formalne według kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1));

6) sporządza listę wybranych ofert.

§ 3

1. Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu ofert, jeżeli:

1) oferentem jest osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia;

2) jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego przedstawicielem prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o dofinansowywanie zadania;

3) pozostaje z oferentem, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Zespołu.

2. Po ustaleniu listy ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu, członkowie Zespołu podpisują oświadczenie, iż nie zachodzi okoliczność wykluczająca ich z pracy Zespołu, o której mowa w ust. 1,

§ 4

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert Zespół sporządza protokół końcowy, który zawiera:

1) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia postępowania konkursowego;

2) imiona i nazwiska członków Zespołu oraz innych zaproszonych do udziału w pracach Zespołu osób;

3) liczbę złożonych ofert wraz z ich listą;

4) listę ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu;

5) listę ofert odrzuconych, z podaniem przyczyn odrzucenia;

6) protokół z rozpatrzenia odwołań i ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;

7) listę wybranych ofert albo stwierdzenie wraz z uzasadnieniem, że żadna ze złożonych ofert nie została przyjęta;

8) podpisy wszystkich członków Zespołu.

§ 5

Przewodniczący Zespołu składa do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, wniosek o akceptację wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów. Do wniosku dołącza się protokół końcowy.

§ 6

1. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ofert i realizujących je podmiotów, o których mowa w § 5, Zespół ogłasza wyniki konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

2. Ogłoszenie listy wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów jest równoznaczne z zakończeniem postępowania konkursowego.

§ 7

Zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lista wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów jest podstawą do zawierania umów o wykonanie zadania publicznego.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-21
  • Data wejścia w życie: 2010-04-20
  • Data obowiązywania: 2010-04-20
  • Dokument traci ważność: 2010-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA