| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 53, Nr 11, poz. 95 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 26:

– w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kolejny numer pisma w sprawie;”,

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kreskami poziomymi oraz kreską poprzeczną, np.: MZ-BGP-010-15-2/JK/08, gdzie:

1) „MZ” – oznacza Ministerstwo Zdrowia;

2) „BGP” – oznacza Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Prawno-Organizacyjny;

3) „010” – oznacza podstawy prawne działania Ministerstwa Zdrowia;

4) „15” – oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, pod którą sprawa została zarejestrowana;

5) „2” – oznacza kolejny numer pisma w tej sprawie;

6) „JK” – oznacza inicjały referenta, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu pisma;

7) „08” – oznacza dwie ostatnie cyfry roku.”,

b) załącznik nr 4 do załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Akta spraw prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat:

1) od daty zamknięcia programu operacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

2) od daty zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji programu lub projektu finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 5 lit. c oraz d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

w z. Jakub Szulc

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317.

Załącznik 1. [Podstawy prawne działania Ministerstwa Zdrowia przepisy ogólnopaństwowe, akty erekcyjne, statuty]

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 czerwca 2010 r. (poz. 43)

Załącznik nr 1

Podstawy prawne działania Ministerstwa Zdrowia
przepisy ogólnopaństwowe, akty erekcyjne, statuty

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »